ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

836

16.12. 2014 г.,  гр. Варна

                                                В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на 16 декември, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

                        Петя Петрова

                                      

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 579 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по в.гр.д.№ 579/2014 г.по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на „ЛЮК” АДСИЦ /Акционерно дружество със специална инвестиционна цел/, против решение № 1004/01.07.2014 г., постановено по гр.д. № 3278/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен предявения срещу Община Варна иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор за продажба на недвижими имоти и жалбоподателят е осъден да заплати сумата от 20 751,88 лв. юрисконсултско възнаграждение.

С молба вх. 7085/13.12.2014 г., подадена от въззивника „ЛЮК” АДСИЦ /Акционерно дружество със специална инвестиционна цел/ чрез процесуалния му представител адв. Т.М.В. от САК, е заявен отказ от иска, предмет на гр.д. № 3278/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд и в.гр.д. № 579/2014 г. на Варненския апелативен съд, на осн. чл.233 от ГПК и се настоява за прекратяване на производството по делото и обезсилване на постановеното от окръжния съд решение.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 233 ГПК. Съгласно цитираната разпоредба ищецът може да се откаже от спорното право във всяко положение на делото. Когато отказът е направен пред въззивната инстанция, обжалваното решение се обезсилва.

В случая отказът е заявен от дружеството – ищец по делото, чрез процесуалния му представител адв. Тихомира В., който разполага с изрична представителна власт по чл. 34, ал.3 от ГПК да се разпорежда с предмета на делото и затова молбата по чл. 233 ГПК следва да бъде уважена, като обжалваното решение на първата инстанция следва да бъде обезсилено и производството по делото – прекратено.

Водим от гореизложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЕЗСИЛВА, на осн. чл. 233 ГПК, решение № 1004/01.07.2014 г., постановено по гр.д. № 3278/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА  производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: