ОПРЕДЕЛЕНИЕ 721

гр. Варна,22.11.2016г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 579/16г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 122 от ГПК и е образувано въз основа на определение № 12084/08.11.16г., постановено по гр.д. № 13586/16г. на ВРС, ХVІ с-в, с което е повдигнат спор за подсъдност между ВРС и ВОС за определяне на съда, компетентен да разгледа иска с правно основание чл. 195, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в НА № 167, т. ІІІ, рег. № 8772, дело № 554/03.11.14г. на нотариус О. Ш., рег. № 147 на НК, с район на действие – този на ВРС, по отношение на който производството по гр.д. № 1360/16г. на ВОС е прекратено и искът е изпратен по подсъдност на ВРС. В определението на ВРС е прието, че на осн. чл. 104, т. 6 от ГПК, родовата подсъдност на ВРС е изключена, имайки предвид, че с иска по чл. 195, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 от ЗЗД е бил кумулативно съединен и иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД за връщане на платената по договора цена и разноски по прехвърлянето на имота, който пък е подсъден на окръжния съд като първа инстанция.

За да се произнесе по спора за подсъдност настоящият състав на съда съобрази следното:

С подадената на 14.07.16г. до ОС-Варна искова молба от Р.Ш., гражданин на ФРГ против Г.Д.Р. и Д.Я.Р. и двамата от гр. Варна, са били предявени в условията на първоначално обективно кумулативно съединяване конститутивен иск за разваляне на описания по-горе договор за покупко-продажба на недвижим имот, оформен с НА № 167, т. ІІІ, рег. № 8772, дело № 554/03.11.14г. на нотариус О. Ш., рег. № 147 на НК, с район на действие – този на ВРС, на осн. чл. 195, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 193 от ЗЗД и осъдителен иск за връщане на платената по договора цена в размер на 115 000 евро, както и сумата от общо 7 409.73лв., представляваща заплатени разноски по продажбата /уточнени по размери в исковата молба по видове и стойности/, на осн. чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД. Образуваното гр.д. № 1360/16г. по описа на ВОС е било прекратено с определение № 2524/20.10.16г. в частта по иска с правно основание чл. 195, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД за разваляне на договора за покупко-продажбата на недвижимия имот и делото в тази му част е изпратено по подсъдност на ВРС на осн. чл. 118, ал. 2 от ГПК, приемайки, че с оглед данъчната оценка на имота от 16 987.40лв. и по арг. за противното от чл. 104, т. 3 от ГПК и на осн. чл. 103 от ГПК, делото в тази част е родово подсъдно на ВРС.

Настоящия съд намира, че на осн. чл. 104, т. 6 от ГПК компетентен по правилата за родовата подсъдност да разгледа иска за разваляне на договора за покупко-продажба на недвижим имот, оформен с НА № 167, т. ІІІ, рег. № 8772, дело № 554/03.11.14г. на нотариус О. Шарабански, рег. № 147 на НК, с район на действие – този на ВРС, на осн. чл. 195, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 193 от ЗЗД, е ОС-Варна. Това е така, защото исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд /какъвто безспорно е осъдителния иск по чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД/, и които подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство /какъвто е и настоящия случай/, са подсъдни на окръжен съд като първа инстанция.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОМПЕТЕНТЕН Е Окръжен съд-Варна да разгледа по гр.д. № 1360/16г. на ВОС, Х с-в иска, предявен от Р.Ш., гражданин на ФРГ против Г.Д.Р. и Д.Я.Р. и двамата от гр. Варна, с правно основание чл. 195, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в НА № 167, т. ІІІ, рег. № 8772, дело № 554/03.11.14г. на нотариус О. Ш., рег. № 147 на НК, с район на действие – този на ВРС, на осн. чл. 122 от ГПК.

Заверено копие от настоящото определение да се изпрати на ВРС за сведение, а самото дело да се изпрати на ВОС по гр.д. № 1360/16г. за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: