ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№96

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   04.02.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 58/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Х.П.С. от гр.Шумен срещу решение № 250/12.11.2015 год по в.гр.д. № 582/2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е потвърдено направеното с Протокол № 2 /10.09.2015 год разпределение на суми по изп.д. № 20138760400805 на ЧСИ Д. З.. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде извършено ново разпределение, като бъде допуснато прихващане на вземането му по изпълнителното дело в размер на 10 203,24 лв от продажната стойност на имота в размер на 51 500 лв.

В постъпилия отговор от „У. Б.” АД е изразено становище за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е присъединен взискател по изпълнителното дело, който в това си качество е участвал в наддаването на публичната продан и имотът е бил възложен на него.

Разпоредбата на чл. 461 от ГПК предвижда възможност взискателят, на който е възложена вещта да прихване срещу стойността й такава част от вземането си, която му се пада по съразмерност. Анализът на текста показва, че правото на прихващане не е пълно и безусловно. Взискателят ще може да прихване съответна част от вземането си в конкуренция с други кредитори от същия ред, чиито вземания подлежат на удовлетворяване по съразмерност. Съгласно чл. 460 от ГПК разпределение се извършва, когато събраната сума не е достатъчна за погасяване на всички вземания. Тогава съдебният изпълнител най-напред заделя суми за удовлетворяване на привилегированите взискатели, и едва остатъкът се разпределя между останалите по съразмерност.

В случая след извършване на публичната продан съдебният изпълнител е следвал именно тази последователност, установена и в чл. 136 от ЗЗД. Вземането на частния жалбоподател не се ползва с право на предпочтително удовлетворяване, затова при липса на остатък не може да се извърши и прихвъщане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 250/12.11.2015 год по в.гр.д. № 582/2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е потвърдено направеното с Протокол № 2 /10.09.2015 год разпределение на суми по изп.д. № 20138760400805 на ЧСИ Д. З..

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.