ОПРЕДЕЛЕНИЕ

695

27.12.2013г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27.12.2013 година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 580 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Ц. ХРИСТОВА М. ЕГН ********** от гр. Варна срещу определение № 3563/22.11.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 3172/2013 год., с което е прекратено производството по делото, поради неотстраняване на нередовности в исковата му молба. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и поради съществено нарушаване на съдопроизводствените правила, а също и че е необосновано.

Препис от жалбата не е връчван на насрещната страна, поради фазата на производството, което е все още едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба, подадена първоначално пред РС и изпратена по подсъдност на ОС, с ищец Ц.Х.М. против И.М.С. и Р.Г.С. с искане ответниците да бъдат осъдени да опразнят държаният от тах като наематели недвижим имот, от който ищецът притежава идеална част в съсобственост със сина си. Твърди се, че последният е сключил наемен договор с ответниците. 

ВРС е квалифицирал предявения иск като ревандикационен.

Пред ОС исковата молба е била оставена без движение, предвид изричната молба, депозирана от процесуален представител на 07.08.2013 г., в която се твърди, че ответниците осъществяват фактическа власт на правно основание, независимо, че е оспорено самото правно основание – писмен договор за наем. В същата молба се съдържат твърдения, че ищецът има претенция за заплащане на сумите за наем съответни на квотата с която участва в съсобствеността, т.е. приема за съществуващо наемното правоотношение.

Поради противоречия в твърденията, изложени в исковата молба и формулираното искане до съда, с атакуваното определение ОС е оставил производството без движение с указания за действията, които ищецът следва да извърши и последиците при неизпълнение в срок.

В молба от 04.11.2013 г. ищецът е уточнил, че не претендира за осъждане на ответниците за парични суми, не насочва иска си срещу Христо Цанков Х. – негов син и страна по договора за наем. В молба от 21.11.2013 г. ищецът категорично заявява, че не претендира за защита на вещно право и не предявява иск с правно основание чл. 108 от ЗС, а иска опразване на имота по реда на чл. 310, ал.1 т.2 от ГПК, по реда на бързото производство.

Съставът на ВАпС намира, че в законовия срок ищецът не е отстранил констатираните противоречия във фактимческите основания на исковата молба и формулирания петитум – ищецът изрично твърди, че не е в наемни правоотношения с ответниците и че те владеят съсобствения му имот на правно основание, изрично е заявил, че не предявява иск за собственост, но е формулирал искане, което може да съответства именно на иск за собственост или на иск, предявен от наемодател, какъвто ищецът не е. Липсват фактически основания и за заявената от ищеца правна квалификация на претенцията – чл. 32, ал.1 ЗС.

При тези противоречия е налице нередовност на исковата молба, която не е остранена в срок, следователно не е учредено валидно процесуално правоотношение. В този случай единствената възможност за ОС е била да прекрати производството като недопустимо.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3563/22.11.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 3172/2013 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страната с ЧЖ пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: