РЕШЕНИЕ

 

173

 

Гр.Варна, 05.11.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 05 ноември 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

        ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ ПЕТРОВА

                             ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 580  по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на П.Н.С. и И.П.С. против решение по гр.д. № 1543 от 12.08.2015 г., постановено по в.гр.д.№ 2306/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд. Жалбоподателите са сочили, че решението е неправилно – незаконосъобразно и необосновано и са молили за отмяната му изцяло и за уважаване на жалбата им срещу действията на съдебния изпълнител. Молили са за присъждане и на сторените пред двете инстанции съдебно –деловодни разноски. Канкретните си доводи жалбоподателите са развили с допълнителна молба, подадена в срока за поправяне на недостатъците на жалбата.

Лицата на насрещната страна („Прокредит Къмпани” ЕАД, „ПрокредитБанк България” АД ) не са подали отговор на жалбата.

При данните, че обжалваното решение на окръжния съд е било връчено редовно на жалбоподателите на 21.08.2015 г., подадената на 28.08.2015 г. пред настоящата инстанция жалба, е в срок. Същата, обаче е частично недопустима, доколкото жалбоподателите са обжалвали решението на окръжния съд изцяло, включително и в частта, с която е оставена без уважение жалбата им с вх.№ 1652/01.07.2015 г. срещу постановлението за възлагане от 23.06.2015 г. В съответствие с чл. 437, ал.4 от ГПК, решението, постановено по жалбите по чл. 435 от ГПК, не подлежи на обжалване.

Поради изложените съображения, настоящото производство, в частта по жалбата срещу решението на окръжния съд, с което е оставена без уважение жалбата на П.Н.С. и И.П.С. срещу постановлението за възлагане следва да бъде прекратено.

В останалата част, срещу решението на окръжния съд, с което е оставена без уважение жалбата им срещу разпределението, частната жалба е допустима съгласно разпоредбата на чл.463, ал.2 ГПК и следва да бъде разгледана по същество.

Жалбоподателите са длъжници в изпълнителното производство. Пред окръжния съд те са обжалвали действието на съдебния изпълнител - разпределение от 13.07.2015 г. на събрана от публичната продан на недвижим имот сума. Те са навели пред окръжния съд оплаквания, че неправилно частният съдебен изпълнител първо удовлетвворил своето вземане, а след това вземането на взискателя; разпределението следвало да се извърши след произнасянето по другата им жалба срещу действията на съдебния изпълнител.

Разпределението на събраната от публичната продан на недвижим имот сума от 30 300 лв. е било изготвено на 13.07.2015 г.,  като на първо място и в съответствие с разпоредбата на чл. 136, ал.1 т.1 ЗЗД, частният съдебен изпълнител разпределил суми за вземания за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение в общ размер от 7 911,34 лв., от които сума от 4 876,12 лв. е била разпределена в полза на взискателя „Прокредит Банк България” АД за заплатени от него в изпълнителното дело такси и разноски, а в полза на частния съдебен изпълнител разноски от 3 035,22 лв., които са за сметка на длъжника съгласно чл. 79, ал.2 от ГПК, но не са били внесени предварително от взискателя. Т.е. оплакванията на жалбоподателите, че неправилно на първо място са били отделени сумите за разноски в полза на частния съдебен изпълнител са неоснователни, защото тези разноски съгласно чл. 136, ал.1, ЗЗД се ползват с привилегията по т.1, първи да бъдат удовлетворени. Размерът на разноските не е бил оспорен от длъжниците.

С разпределението, втори по ред са били включени вземанията на общината за местни данъци за конкретния имот в общ размер от 34,72 лв. Тези вземания, също са в съответствие с разпоредбата на чл. 136, ал.1, т.2 от ЗЗД за реда на удовлетворение на вземанията и са с предимство спрямо останалите вземания на взискателя.

На трето място, съгласно чл. 136, ал.1, т.3 от ЗЗД, са вземанията на взискателя, обезпечени с ипотека и именно те са включени в този ред на удовлетворение, но сумата е била достатъчна само за частично удовлятворяване до размер на 22 353,94 лв.

Съдебният изпълнител не е допуснал нарушение на правилата за предпочтително удовлетворяване в реда по чл. 136, ал.1 ЗЗД и правилно са били предвидени суми за удовлетворяване за разноските по т.1, за вземанията на общината по т.2 и едва след тях – на взискателя по т.3.

Подаването на жалба срещу постановлението за възлагане не е представлявало пречка за извършване на разпределението, защото същата не спира изпълнението, а освен това към момента, решението с което жалбата е била отхвърлена е влязло в сила.

От изложеното се налага извода за неоснователност на жалбата срещу разпределението и правилно тя е била отхвърлена от окръжния съд.

Решението на окръжния съд не страда от визираните в настоящата жалба пороци. Наведените в допълнението към жалбата конкретни оплаквания имат отношение към обжалването на предхождащите разпределението действия на съдебния изпълнител, а решението на окръжния съд в частта, с която жалбата срещу постановлението за възлагане е отхвърлена е влязло в сила и тези оплаквания не могат да бъдат обсъждани.

Водим от изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА настоящото производство в частта по жалбата на П.Н.С. и И.П.С. против решението по гр.д. № 1543 от 12.08.2015 г., постановено по в.гр.д.№ 2306/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА му, с която е оставена без уважение жалбата им с вх.№ 1652/01.07.2015 г. срещу постановлението за възлагане от 23.06.2015 г.

ПОТВЪРЖДАВА решението по гр.д. № 1543 от 12.08.2015 г., постановено по в.гр.д.№ 2306/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение жалбата на П.Н.С. и И.П.С. с вх. № 2143/14.07.2015 г. срещу извършеното на 13.07.2015 г. по изпълнително дело № 20158070400973 по описа на ЧСИ Н.Д. разпределение.

Решението може да се обжалва пред ВКС единствено в прекратителната му част, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: