РЕШЕНИЕ

 

124

 

гр.Варна, 01.09.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 31.08.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Христова

        ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. ч.гр.д. № 580 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

С определение № 464/09.08.2017 г., постановено по ч.т.д. № 208/2017 г., Върховният касационен съд е отменил определение № 717 от 22.11.2016 г., постановено по настоящото дело, с което е било прекратено производството по делото и е върнал същото за по-нататъшни процесуални действия на същия съд. Върховният касационен съд е посочил, че производството по жалбите пред апелативния съд е допустимо и съдът дължи произнасяне по тях по същество.

Производството по ч.гр.д. № 580/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано: - по частни жалби с вх. № 23014/19.08.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И., с вх. № 23015/19.08.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И.  и с вх. № 20811/21.07.2016 г. на „Гамор” ООД в несъстоятелност, представлявано от синдика адв.Б.Б., всички против решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд, с което са оставени без уважение  жалба вх. № 19113/ 04.07..2016 год  по описа на ВОС на „Гамор” ООД (в открито производство по несъстоятелност) и жалба вх. № 6823/25.05.2016 год.  на  ТД на НАП-Варна  против действия на ЧСИ С. Д., рег. № 718 с район на действие Окръжен съд Варна по изп.д 20157180400009, изразяващи се в извършено разпределение от 20.05.2016 год; - по частни жалби с вх. № 27886/07.10.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И. и с вх. № 27888/07.10.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И., двете против решение № 1144/28.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд.

В жалбите  срещу решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г., жалбоподателите са изложили оплаквания за нищожност, евентуално за недопустимост и за неправилност на обжалваното решение на окръжния съд, като са молили в условия на евентуалност за прогласяване нищожността му, за обезсилването му и за отмяната му с искане за уважаване на жалбите срещу действието на съдебния изпълнител или за „връщане на окръжния съд за произнасяне по всички наведени оплаквания”.  

С писмените си отговори, „Улъйбка” ЕООД, „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД и „Уникредит Булбанк" АД са оспорили жалбите по съображения за недопустимостта им, евентуално-за неоснователността им, като са молили за оставянето им без уважение. С  писмените си отговори, подадени по частните жалби на всеки от останалите жалбоподатели, „НДК” ООД, „Рентал” ЕООД и „Гамор” ООД в несъстоятелност, са изложили съображения за основателността им и становище за уважаването им.

В частните жалби срещу решение № 1144/28.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд, жалбоподателите са изложили оплаквания за недопустимост, евентуално – за неправилност на решението и са молили за обезсилването му, евентуално за отмяната му с отхвърляне на молбата по чл. 247 от ГПК.

В писмените си отговори „Улъйбка” ЕООД и „Уникредит Булбанк" АД са поддържали становище за неоснователност на жалбите, а ТД на НАП и съответно „Рентал" ЕООД и „НДК" ООД за жалбата на другия жалбоподател - такова за уважаването им.

Всички частни жалби са подадени в срок и предвид задължителното за настоящата инстанция определение на ВКС № 464/09.08.2017 г., постановено по ч.т.д. № 208/2017 г., жалбите са допустими и подлежат на разглеждане по същество.

Установената фактическа обстановка по делото е следната:

Изпълнителното дело № 20157180400009 е било образувано на 09.01.2015 г. по молба на взискателя „Уникредит Булбанк" АД за принудително събиране на вземане по изпълнителен лист от 17.12.2014г., изд. по ч.гр.дело № 15527/2014г. по описа на Районен съд - гр. Варна, срещу солидарните длъжници „Гамор" ООД, „Медицински център за репродуктивна медицина - Радост" ООД,  „Рентал" ЕООД, „НДК" ООД, П.С.И., А.Л.Е., първоначално за сумите: 811 991,55 лева - главница, 13128,93 лева – лихви и лихвите върху главницата от депозиране на заявлението- 04.12.2014 г. до окончателното заплащане на вземането и сторените разноски от 16 502 ,41 лева в заповедното производство. По изпълнителното дело по право са били присъединени и НАП и общината за местните данъци за имота. Изпълнението е било насочено срещу ипотекиран в полза на банката недвижим имот в гр.Варна, собственост на длъжника „Гамор” ООД, представляващ дворно място с площ от 538,40 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. “Константин Доганов” №48, представляващо УПИ №ХІV -15, 16 и 17 в кв. 181 по плана на ІХ-ти микрорайон на гр. Варна, заедно с построената в това дворно място сграда- “Медицински център за репродуктивна медицина и обща медицина”. Имотът е бил описан и изнесен на публична продан, състояла се от 20.03.2015 г. до 20.04.2015 г. На 20.04.2015 г. “Улъйбка” ЕООД е подал молба за присъединяване и е присъединен с резолюция от 21.04.2015 г. на ЧСИ Д. като взискател по изпълнителното дело, въз основа на издадено удостоверение по чл. 456, ал.3 и сл.ГПК от ЧСИ Величко Апостолов с район на действие Пловдивски окръжен съд срещу солидарните длъжници “Гамор” ООД и Сдружение “Браншови щит”. „Улъйбка” ЕООД е участвал в публичната продан на собствения на длъжника „Гамор” ООД недвижим имот и е подал три наддавателни предложения, като впоследствие е оттеглил първите две от тях и е обявен за купувач по третата предложена цена. Изготвеното на 25.05.2015 г. разпределение на предложената цена е било отменено от окръжния съд, а решението на последния -  потвърдено от апелативния съд Междувременно с решение № 1009 от 21.12.2015 г., постановено по т.д. № 696/ 2015 г. по описа на Варненския окръжен съд /обявено в търговския регистър на 22.12.2015 г./, спрямо  длъжника „Гамор” ООД е било открито производство по несъстоятелност. С откритото производство по несъстоятелност е било спряно по силата на чл. 638 от ТЗ с постановен на 14.01.2016 г. акт на съдебния изпълнител, изпълнителнителното производство срещу длъжника „Гамор” ООД по отношение на продадения на публичната продан недвижим имот, представляващ имущество, включено в масата на несъстоятелността. По молба на кредитора „Уникредит Булбанк" АД съдът по несъстоятелността с определение  № 460 от 11.02.2016 г. по т.д. № 696/2015 г. на ВОС, постановено по реда на чл. 638, т.3 от ТЗ, е разрешил производството по изпълнителното дело с взискател  -банката и длъжник – дружеството в производство по несъстоятелност, да продължи по започналата публична продажба, като е преценил, че в случая е налице предприето действие в полза на обезпечен кредитор по реализация на обезпечението и е налице опасност от увреждане на интересите му. На 12.05.2016 г. съдебният изпълнител е възобновил производството по принудителното изпълнение на имота от масата на несъстоятелността по отношение на банката – взискател и досежно изпълнението върху имота от масата на несъстоятелността. На 16.05.2016 г. , съдебният изпълнител е постановил и обжалвания съдебен акт „разпределение на осн. чл. 460 от ГПК”, предявено на страните в изпълнителното производство на 20.05.2016 год.

Търговската несъстоятелност, уредена в част четвърта от ТЗ, е съдебно производство на универсално принудително изпълнение за съразмерно удовлетворяване на всички кредитори на неплатежоспособен търговец. Обезпечените кредитори могат да получат удовлетворяване само в производството по несъстоятелност като запазват правата по дадени обезпечения-така чл. 618, ал.1 от ТЗ и чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ. Всички останали кредитори, включително и държавата за публичноправните си вземания, се удовлетворяват съразмерно от имуществото на неплатежоспособния търговец - чл. 722, ал. 2 от ТЗ. Чрез това общо производство по универсално принудително изпълнение се събират всички вземания срещу длъжника. Веднъж обявена, несъстоятелността поглъща всички индивидуални преследвания в едно единствено общо производство под непосредствения контрол и пряко участие на съда по несъстоятелност. Провеждането на производство на индивидуално принудително изпълнение срещу несъстоятелния длъжник е недопустимо-така разпоредбата на чл. 638, ал.1 от ТЗ, съобразно която откриването на производството по несъстоятелност има за последица спиране на изпълнителните производства. Предвидено е единствено изключение от принципа за недопустимост на индивидуалното принудително изпълнение - в полза на обезпечения кредитор, предприел действия по реализация на обезпечението. Горното е допустимо в условията и при наличието на предпоставките на чл. 638, ал.3 от ГПК и след изрично разрешение от съда по несъстоятелността производството за индивидуално принудително изпълнение да продължи. Разрешението на съда по несъстоятелността не се дава за да бъде продължено изпълнителното производство въобще и за да бъде постигнато удовлетворяване на всички взискатели-първоначален и присъединени. То ползва единствено обезпечения кредитор, т.е. само той като взискател може да получи удовлетворяване на вземанията си срещу несъстоятелния длъжник. Затова е и предвиденото в чл. 638, ал.3 от ТЗ, че получената над размера на обезпечението сума, се внася в масата на несъстоятелността.

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалби на „Гамор” ООД, в открито производство по несъстоятелност и на ТД на НАП-Варна, против действието на ЧСИ Станимира Данова, рег. № 718 с район на действие Окръжен съд Варна по изп.д 20157180400009, обективирано в акт от 16.05.2016 г. - „разпределение на осн. чл. 460 от ГПК”, предявен на страните в изпълнителното производство на 20.05.2016 год. Това, обжалвано пред окръжния съд действие на съдебния изпълнител, е осъществено във връзка с  разрешението на окръжния съд по чл. 638, ал.3 от ТЗ за продължаване на индивидуалното принудително изпълнение по отношение само на банката - кредитор на несъстоятелния длъжник, обезпечен с ипотека върху имота от масата на несъстоятелността и предмет на публичната продан. Въпреки, че същото не е същинско разпределение по смисъла на чл. 460 от ГПК, който гласи, че  ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност, съобразно даденото от ВКС разрешение с отменителното определение, този акт на съдебния изпълнител като разпределение подлежи на обжалване по реда на чл. 463 от ГПК. С обжалваното действие, съдебният изпълнител като е приел, че купувачът на имота не може да участва като присъединен взискател по отношение на цената на имота и трябва да внесе предложената от него цена, е поканил същия да го стори в едноседмичен срок. Посочил е също така размера на вземането на банката – взискател от 942 034,48 лв. - единствена разполагаща с разрешение по чл. 638, т.3 от ТЗ, размера на ДДС – 183 518,52 лв. заради облагаемия характер на сделката и размера на евентуално погасяваната част от вземането на банката с дължимата за внасяне от купувача сума – 917 592,59 лв. (предвид по-големия размер на задължението), както и обстоятелството, че за публични вземания в полза на НАП и за публични вземания на Община Варна не се следват суми – 0 лв., както и че не би останала сума за длъжника за превод към масата на несъстоятелността – 0 лв.

С обжалваното пред настоящата инстанция решение № 974 от 13.07.2016 г. по гр.д. № 1289/2016 г., окръжният съд е разгледал по същество оплакванията на жалбоподателите „Гамор” ООД, в открито производство по несъстоятелност и на ТД на НАП-Варна, срещу акта на съдебния изпълнител, обективиран в протокола от 16.05.2016 г. и предявен на 20.05.2016 г.  – „разпределение по чл. 460 от ГПК”, като ги е приел за неоснователни и е оставил жалбите без уважение. По отношение на посоченото в диспозитива на решението, че се прекратява производството по гр.д. № 1107/2016 г. по описа на ВОС, окръжният съд, след като е приел, че е допуснал очевидна фактическа грешка, е поправил същата с обжалваното пред настоящата инстанция решение № 1144/28.09.2016 г.,  заличавайки този текст.

Решенията са валидни, допустими и правилни, като всички наведени в тази връзка оплаквания в жалбите пред настоящата инстанция са неоснователни.

В случая, именно защото окръжният съд, след обсъждане в мотивите на решението на оплакванията на жалбоподателите е приел същите за неоснователни, е постановил и диспозитив за отхвърлянето им, като не е налице никакво противоречие между мотиви и диспозитив и не е налице твърдяния порок – нищожност на решението, поради пълна неразбираемост на акта. Оплакванията за недопустимост на решението също са неоснователни, като окръжният съд се е произнесъл по редовни и допустими жалби и в рамките на повдигнатия пред него спор, като посочената от жалбоподателите като недопустима част за прекратяване на производството е поправена с последващото решение от 28.09.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка. Последното решение също е допустимо, доколкото съдът в рамките на правомощията си както служебно, така и по молба на страните, в редовно производство по чл. 247 от ГПК е постановил същото. То е и правилно, защото са били налице предпоставките за отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка от съда, която в случая е била налице и се е състояла в несъответствие между формираната воля на съда по същество за неоснователност на жалбите с оставянето им без уважение и погрешно добавяне в диспозитива на текста за прекратяване на друго дело. В този смисъл, частните жалби срещу решение № 1144/28.09.2016 г. са неоснователни и решението по чл. 247 от ГПК следва да бъде потвърдено.

Както бе посочено по-горе в решението, обжалваният пред окръжния съд акт на съдебния изпълнител „разпределение по чл. 460 от ГПК” от 16.05.2016 г., предявен на страните в изпълнителното производство на 20.05.2016 год. е постановен във връзка с  разрешението на окръжния съд по чл. 638, ал.3 от ТЗ за продължаване на индивидуалното принудително изпълнение по отношение само на банката - кредитор на несъстоятелния длъжник, обезпечен с ипотека върху имота от масата на несъстоятелността и предмет на публичната продан. Този акт е законосъобразен, като с него съдебният изпълнител е задължил обявения купувач на имота при цена от 1 101 111,11 лв. -„Улъйбка“ ЕООД да внесе тази цена и от нея е предвидил сума само за банката –взискател (единствена разполагаща с разрешение по чл. 638, ал.3 от ТЗ за продължаване на изпълнителното производство и привилегия –ипотека върху имота), а доколкото сумата е била недостатъчна за покриване на вземането на банката, и че няма останала сума за превеждане в масата на несъстоятелността.

Оплакванията на длъжника „Гамор“ ООД в производство по несъстоятелност пред окръжния съд за участието в публичната продан и обявяване за купувач на лице („Улъйбка“ ЕООД) без право да участва в проданта като присъединен взискател без внасяне на задатък, за обявяване на  „Улъйбка“ ЕООД за купувач не по най-високата предложена от него цена и за изгубване на качеството му купувач на имота при липсата качество на присъединен взискател по делото и без да е внесъл задатък са неоснователни, защото не касаят обжалваното действие на съдебния изпълнител и не водят до незаконосъобразност на същото, а имат отношение към други действия и актове - производството по провеждане на публичната продан и акта за възлагане на имота. Също неоснователни са оплакванията пред окръжния съд за незаконосъобразност на действието на съдебния изпълнител, поради невключване в разпределението на спорно вземане на „Улъйбка“ ЕООД, незаделяне на суми за кредитори с възбрани върху имота и за липсата на предявяване на разпределението на останалите длъжници и на кредитори с възбрани, защото жалбоподателят не може да защитава чужди права, но и предвид характера на разпределението, постановено след акт на съда по чл. 638, ал.3 от ТЗ в полза само на банката – визскател и липсата на засягане на правото на жалба от евентуално неуведомяване за разпределението. Липсата на посочен момент, до който са изчислени лихвите по вземането на банката, също не прави разпределението незаконосъобразно, доколкото по изпълнителното дело тези данни са налице. Оплакванията на жалбоподателя ТД НАП пред окръжния съд за незаконосъобразност на разпределението поради невключването му като взискател с посочен размер на вземането, за липсата на актуална справка за вземането му и за несъобразяване от съдебния изпълнител с указанията в актовете на съда, с които е отменено предходно разпределение, също са неоснователни. Както бе посочено, сумата за внасяне от купувача на публичната продан не би била достатъчна за покриване на вземането на банката –взискател с ипотека върху имота и с разрешение от съда по чл. 638, ал.3 от ТЗ, поради което и законосъобразно съдебният изпълнител е посочил, че не разпределя сума на ТД на НАП, като при това разрешение е без значение липсата на актуална справка за вземанията. Доколкото междувременно, след отмяната на предходно разпределение с указания, са настъпили нови факти от значение за изпълнителното производство, включително и постановени актове в производството по несъстоятелност на длъжника „Гамор“ ООД, съдебният изпълнител е съобразил същите и в този смисъл актът му не е  незаконосъобразен.

С оглед изложените съображения, като е достигнал до идентичен извод за неоснователност на жалбите срещу действието на съдебния изпълнител и по подобни съображения,  окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в настоящите жалби пороци, поради което той следва да бъде потвърден.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 974/13.07.2016 г. и решение № 1144/28.09.2016 г., двете постановени по в.гр.д. № 1289/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: