ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

717

гр.Варна,22.11.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 22.11.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. ч.гр.д. № 580 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 580/2016 г. по писа на Варненския апелативен съд е образувано: - по частни жалби с вх. № 23014/19.08.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И., с вх. № 23015/19.08.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И.  и с вх. № 20811/21.07.2016 г. на „Гамор” ООД в несъстоятелност, представлявано от синдика адв.Б.Б., всички против решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд, с което са оставени без уважение  жалба вх. № 19113/ 04.07..2016 год  по описа на ВОС на „Гамор” ООД (в открито производство по несъстоятелност) и жалба вх. № 6823/25.05.2016 год.  на  ТД на НАП-Варна  против действия на ЧСИ Станимира Данова, рег. № 718 с район на действие Окръжен съд Варна по изп.д 20157180400009, изразяващи се в извършено разпределение от 20.05.2016 год; - по частни жалби с вх. № 27886/07.10.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И. и с вх. № 27888/07.10.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И., двете против решение № 1144/28.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд.

В жалбите  срещу решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г., жалбоподателите са изложили оплаквания за нищожност, евентуално за недопустимост и за неправилност на обжалваното решение на окръжния съд, като са молили в условия на евентуалност за прогласяване нищожността му, за обезсилването му и за отмяната му с искане за уважаване на жалбите срещу действието на съдебния изпълнител или за „връщане на окръжния съд за произнасяне по всички наведени оплаквания”.  

С писмените си отговори, „Улъйбка” ЕООД, „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД и „Уникредит Булбанк" АД са оспорили жалбите по съображения за недопустимостта им, евентуално-за неоснователността им, като са молили за оставянето им без уважение. С  писмените си отговори, подадени по частните жалби на всеки от останалите жалбоподатели, „НДК” ООД, „Рентал” ЕООД и „Гамор” ООД в несъстоятелност, са изложили съображения за основателността им и становище за уважаването им.

В частните жалби срещу решение № 1144/28.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд, жалбоподателите са изложили оплаквания за недопустимост, евентуално – за неправилност на решението и са молили за обезсилването му, евентуално за отмяната му с отхвърляне на молбата по чл. 247 от ГПК.

В писмените си отговори „Улъйбка” ЕООД и „Уникредит Булбанк" АД са поддържали становище за неоснователност на жалбите, а ТД на НАП и съответно „Рентал" ЕООД и „НДК" ООД за жалбата на другия жалбоподател - такова за уважаването им.

Всички частни жалби са подадени в срок, но са недопустими и производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено по следните съображения:

Изпълнителното дело № 20157180400009 е било образувано на 09.01.2015 г. по молба на взискателя „Уникредит Булбанк" АД за принудително събиране на вземане по изпълнителен лист от 17.12.2014г., изд. по ч.гр.дело № 15527/2014г. по описа на Районен съд - гр. Варна, срещу солидарните длъжници „Гамор" ООД, „Медицински център за репродуктивна медицина - Радост" ООД,  „Рентал" ЕООД, „НДК" ООД, П.С.И., А.Л.Е., първоначално за сумите: 811 991,55 лева - главница, 13128,93 лева – лихви и лихвите върху главницата от депозиране на заявлението- 04.12.2014 г. до окончателното заплащане на вземането и сторените разноски от 16 502 ,41 лева в заповедното производство. По изпълнителното дело по право са били присъединени и НАП и общината за местните данъци за имота. Изпълнението е било насочено срещу ипотекиран в полза на банката недвижим имот в гр.Варна, собственост на длъжника „Гамор” ООД, представляващ дворно място с площ от 538,40 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. “Константин Доганов” №48, представляващо УПИ №ХІV -15, 16 и 17 в кв. 181 по плана на ІХ-ти микрорайон на гр. Варна, заедно с построената в това дворно място сграда- “Медицински център за репродуктивна медицина и обща медицина”. Имотът е бил описан и изнесен на публична продан, състояла се от 20.03.2015 г. до 20.04.2015 г. На 20.04.2015 г. “Улъйбка” ЕООД е подал молба за присъединяване и е присъединен с резолюция от 21.04.2015 г. на ЧСИ Д. като взискател по изпълнителното дело, въз основа на издадено удостоверение по чл. 456, ал.3 и сл.ГПК от ЧСИ В. А. с район на действие Пловдивски окръжен съд срещу солидарните длъжници “Гамор” ООД и Сдружение “Браншови щит”. „Улъйбка” ЕООД е участвал в публичната продан на собствения на длъжника „Гамор” ООД недвижим имот и е подал три наддавателни предложения, като впоследствие е оттеглил първите две от тях и е обявен за купувач по третата предложена цена. Изготвеното на 25.05.2015 г. разпределение на предложената цена е било отменено от окръжния съд, а решението на последния -  потвърдено от апелативния съд Междувременно с решение № 1009 от 21.12.2015 г., постановено по т.д. № 696/ 2015 г. по описа на Варненския окръжен съд /обявено в търговския регистър на 22.12.2015 г./, спрямо  длъжника „Гамор” ООД е било открито производство по несъстоятелност. С откритото производство по несъстоятелност е било спряно по силата на чл. 638 от ТЗ с постановен на 14.01.2016 г. акт на съдебния изпълнител, изпълнителнителното производство срещу длъжника „Гамор” ООД по отношение на продадения на публичната продан недвижим имот, представляващ имущество, включено в масата на несъстоятелността. По молба на кредитора „Уникредит Булбанк" АД съдът по несъстоятелността с определение  № 460 от 11.02.2016 г. по т.д. № 696/2015 г. на ВОС, постановено по реда на чл. 638, т.3 от ТЗ, е разрешил производството по изпълнителното дело с взискател  -банката и длъжник – дружеството в производство по несъстоятелност, да продължи по започналата публична продажба, като е преценил, че в случая е налице предприето действие в полза на обезпечен кредитор по реализация на обезпечението и е налице опасност от увреждане на интересите му. На 12.05.2016 г. съдебният изпълнител е възобновил производството по принудителното изпълнение на имота от масата на несъстоятелността по отношение на банката – взискател и досежно изпълнението върху имота от масата на несъстоятелността.

Търговската несъстоятелност, уредена в част четвърта от ТЗ, е съдебно производство на универсално принудително изпълнение за съразмерно удовлетворяване на всички кредитори на неплатежоспособен търговец. Обезпечените кредитори могат да получат удовлетворяване само в производството по несъстоятелност като запазват правата по дадени обезпечения-така чл. 618, ал.1 от ТЗ и чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ. Всички останали кредитори, включително и държавата за публичноправните си вземания, се удовлетворяват съразмерно от имуществото на неплатежоспособния търговец - чл. 722, ал. 2 от ТЗ. Чрез това общо производство по универсално принудително изпълнение се събират всички вземания срещу длъжника. Веднъж обявена, несъстоятелността поглъща всички индивидуални преследвания в едно единствено общо производство под непосредствения контрол и пряко участие на съда по несъстоятелност. Провеждането на производство на индивидуално принудително изпълнение срещу несъстоятелния длъжник е недопустимо-така разпоредбата на чл. 638, ал.1 от ТЗ, съобразно която откриването на производството по несъстоятелност има за последица спиране на изпълнителните производства. Предвидено е единствено изключение от принципа за недопустимост на индивидуалното принудително изпълнение - в полза на обезпечения кредитор, предприел действия по реализация на обезпечението. Горното е допустимо в условията и при наличието на предпоставките на чл. 638, ал.3 от ГПК и след изрично разрешение от съда по несъстоятелността производството за индивидуално принудително изпълнение да продължи. Разрешението на съда по несъстоятелността не се дава за да бъде продължено изпълнителното производство въобще и за да бъде постигнато удовлетворяване на всички взискатели-първоначален и присъединени.То ползва единствено обезпечения кредитор, т.е. само той като взискател може да получи удовлетворяване на вземанията си срещу несъстоятелния длъжник. Затова е и предвиденото в чл. 638, ал.3 от ТЗ, че получената над размера на обезпечението сума, се внася в масата на несъстоятелността.

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалби на „Гамор” ООД, в открито производство по несъстоятелност и на ТД на НАП-Варна, против действието на ЧСИ С. Д., рег. № 718 с район на действие Окръжен съд Варна по изп.д 20157180400009, обективирано в акт от 16.05.2016 г., озаглавен „разпределение на осн. чл. 460 от ГПК”, предявен на страните в изпълнителното производство на 20.05.2016 год. Това, обжалвано пред окръжния съд действие на съдебния изпълнител, е осъществено във връзка с  разрешението на окръжния съд по чл. 638, т.3 от ГПК за продължаване на индивидуалното принудително изпълнение по отношение само на банката - кредитор на несъстоятелния длъжник, обезпечен с ипотека върху имота от масата на несъстоятелността и предмет на публичната продан и то няма характер на разпределение по смисъла на чл. 460 от ГПК. Съгласно чл. 460 ГПК, ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебния изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. С обжалваното действие, съдебният изпълнител като е приел, че купувачът на имота не може да участва като присъединен взискател по отношение на цената на имота и трябва да внесе предложената от него цена, е поканил същия да го стори в едноседмичен срок. Посочил е също така размера на вземането на банката – взискател, единствена разполагаща с разрешение по чл. 638, т.3 от ТЗ, размера на евентуално погасяваната част от вземането й с дължимата за внасяне от купувача сума (предвид по-големия размер на задължението), както и обстоятелството, че не би останала сума за връщане в масата на несъстоятелността. Разпределение на постъпила сума от проданта между всички взискатели по изпълнителното дело и съобразно привилегиите им по чл. 136 от ЗЗД, съдебният изпълнител не е извършвал.  Освен това, към изложените съображения следва да се посочи, че към датата на извършване на обжалваното действие, купувачът е бил поканен да внесе цената и не е имало налична сума от продажбата за извършване на плащане, като не е било и сигурно дали такава ще постъпи или съдебният изпълнител ще следва да покани следващия купувач да плати предложената следваща по размер цена.

Окръжният съд е постановил акт по съществото на жалбите срещу действието на съдебния изпълнител, обективирано в протокола от 16.05.2016 г. и предявено на 20.05.2016 г. озаглавено „разпределение по чл. 460 от ГПК”, като с обжалваното пред настоящата инстанция решение, е оставил същите без уважение. Инстанционният контрол на постановеното по същество решение на окръжния съд в производство по жалби срещу действията на съдебен изпълнител е предвиден пред настоящата инстанция по изключение, и извън хипотезите на чл. 526 и чл. 527 ГПК, единствено в хипотезата на чл. 463, ал.2 от ГПК. Т.е., пред апелативния съд би подлежало на обжалване решението на окръжния съд, с което е била разгледана по същество жалба срещу извършено от съдебния изпълнител разпределение по чл. 460 от ГПК. В случая, и с оглед приетото по-горе, обжалваният пред окръжния съд акт на съдебния изпълнител, макар и наречен „разпределение на осн. чл.460 от ГПК” няма характер на такова, поради което и за постановеното по него решение на окръжния съд не е предвиден инстанционен контрол и то не подлежи на обжалване пред настоящата инстанция. Затова, частни жалби с вх. № 23014/19.08.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И., с вх. № 23015 от 19.08.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И.  и с вх. № 20811 от 21.07.2016 г. на „Гамор” ООД в несъстоятелност, представлявано от синдика адв.Б.Б., всички против решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд, са недопустими и производството по тях следва да бъде прекратено.

Освен по изложените съображения, жалбите на солидарните длъжници „НДК” ООД, представялвано от П.С.И. и на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И. са недопустими и по съображения, че те не са подали жалба срещу действието на съдебния изпълнител пред окръжния съд и нямат правен интерес да обжалват решението, с което са оставени без уважение жалбите на други участници в изпълнителното производство.

По съображенията за необжалваемост на решението на окръжния съд, с което се е произнесъл по същество по жалбите срещу действието на съдебния изпълнител, необжалваемо е и решението на същия съд за поправка на очевидната фактическа грешка в него на осн. чл. 247, ал.4 от ГПК, поради което и частни жалби с вх. № 27886/07.10.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И. и с вх. № 27888/07.10.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И., двете против решение № 1144/28.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, също са недопустими, като насочени срещу неподлежащ на обжалване акт на окръжния съд. Затова, производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и по отношение на същите.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.гр.д. № 580 по описа на Варненския апелативен съд за 2016 г., образувано: -по частни жалби с вх. № 23014/19.08.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И., с вх. № 23015 от 19.08.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И.  и с вх. № 20811 от 21.07.2016 г. на „Гамор” ООД в несъстоятелност, представлявано от синдика адв.Б.Б., всички против решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд, с което са оставени без уважение  жалба вх. № 19113/ 04.07..2016 год  по описа на ВОС на „Гамор” ООД (в открито производство по несъстоятелност) и жалба вх. № 6823/25.905.2016 год.  на  ТД на НАП-Варна  против действия на ЧСИ С. Д.,рег. № 718 с район на действие Окръжен съд Варна по изп.д 20157180400009, изразяващи се в извършено разпределение от 20.05.2016 год; - по частни жалби с вх. № 27886/07.10.2016 г. на „НДК” ООД, представялвано от П.С.И. и с вх. № 27888/07.10.2016 г. на „Рентал” ЕООД, представлявано от П.С.И., двете против решение № 1144/28.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 974/13.07.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1289/2016 г. на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: