Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

14

 

10.02.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

       Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение, на двадесети януари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

      ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                  Юлия Бажлекова

Секретар: Ю.К.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдия П.П. въззивно гр.д. № 581 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството чл. 258 и сл. ГПК и е образувано по две въззивни жалби, с които е обжалвано изцяло решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, както следва: - по жалба вх. № 2808/27.07.2015 г., уточнена с молба вх.№ 6741/27.10.2015 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез Н.К. – държавен инспектор в ТД на КОНПИ гр.В.Търново, против решението на окръжния съд, в частта, с която е отхвърлен иска на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; - и по жалба вх. № 2861/30.07.2015 г. на Р.М.Й., А.Й.И. и „Юзеиров 3” ЕООД, подадена чрез пълномощника им адв. Д.Д., против решението на окръжния съд в частите, с които е отнето в полза на държавата съответно от Р.М.Й., от Р.М.Й. и А.Й.И. и от „Юзеиров 3” ЕООД незаконно придобито имущество.

В жалбата си, КОНПИ е настоявала, че решението на окръжния съд в частта, с която е отхвърлен иска й за отнемане от ответниците на незаконно придобито имущество е неправилно, поради противоречие с материалния закон – чл.2 от ЗОПДНПИ и поради необоснованост. Молила е за отмяната му в тази част с уважаване на иска до пълния размер на претендираното за отнемане имущество и присъждане на разноските по делото. Оплакванията са, че не следва да се търси връзка между престъпната дейност и придобитото имущество и ЗОПДНПИ не изисква изследване на такава. Независимо от това, окръжният съд неправилно приел, че такава връзка не била налице и за придобитите активи преди 2005 г. и след 2009 г., неотчитайки престъпната дейност и другата установена незаконна дейност на проверявания в чужбина, които логически обосновавали наличието на такава връзка. Липсата на установени законни доходи от проверявания и неговата съпруга налагали извода за наличие на предположението по чл.21, ал.2 от закона и имуществото на последните трябвало да се отнеме изцяло. Неправилно окръжният съд включил като приход на лицето сумите от продадените активи в размер на 158 299 лв. - трансформирани средства също от незаконно придобити имоти и вследствие на това неправилно определил нетния доход на лицето и размера на формираното несъответствие.

С писмения си отговор, Р.М.Й., А.Й.И. и „Юзеиров 3” ЕООД, чрез адв. Д., са оспорили жалбата на комисията и са молили за оставянето й без уважение.

В подадената въззивна жалба от Р.М.Й., А.Й.И. и „Юзеиров 3” ЕООД, чрез адв. Д., срещу решението на окръжния съд, в частта му, с която е уважен иска на комисията и от тях е отнето имущество, те са навели оплаквания за неправилност на решението, поради нарушения на материалния закон, на процесуалните правила и за необоснованост, като са молили за отмяната му в тази част, за отхвърляне на иска и присъждане на разноските. Комисията не доказала по делото трансформация на средства от престъплението по НАХД №240 от 2010 г. по описа на ТОС и това изключвало връзката с придобитото имуществото. Не можело да се направи основателно предположение, че имуществото е придобито в резултат на конкретното престъпление (еднократно осъществено) включително за всички години преди и след 2008 г.,а и комисията не навела твърдения за наличието на такава. Без значение за спора била посочената от комисията друга престъпна дейност и не трябвало да се отчита от съда при преценката на връзката с придобитото имущество. Вследствие неправилна оценка на писмените доказателства, в т.ч. доказателства за наличие на доходи – комисионни договори, договори за заем, признания на задължения, декларация за предоставени средства, митнически декларации, декларации по чл.50 от ЗДДФЛ, декларации пред данъчните власти в Белгия, договори за наем на МПС, както и на свидетелските показания на свидетелката К., окръжният съд достигнал до погрешен извод за липсата на средства от законен източник за придобиване на имуществото на ответниците. Неправилно били натрупани отрицателни салда от необходимите средства за издръжка за предходни години -от 2003 г. до 2006 г. и погрешно били включени средства за издръжка на семейството по данни от Евростат, вместо по данни на НСИ. Неправилно била включена като извънреден разход на база обясненията на ответника М., дадени пред органите на НАП и сумата от 596487 лв.. Окръжният съд не изложил мотиви към решението в частта на отнемане на сумите по влоговете. Заявили са искане за разпит на двадесет и един свидетели за установяване на твърденията им за реалното предаване на суми по комисионни договори и  договори за заем, приложени по наказателното дело.

Комисията е подала писмен отговор на жалбата, с който е оспорила същата и се е противопоставила на искането за допускане на свидетели.

С определение № 816 от 24.11.2015 г., съдът е оставил без уважение искането на ответниците по доказателствата, тъй като жалбоподателите не са обосновали приложението на никоя от хипотезите, визирани в чл. 266 от ГПК, при които във въззивната инстанция могат да бъдат допуснати нови доказателства и предвид сочените от жалбоподателите процесуални нарушения от окръжния съд касаещи неправилна оценка на събраните по делото доказателства, в който случай въззивната инстанция няма служебно задължение в съответствие с разясненията, дадени в т.2 и т.3 от ТР № 1/09.12.13г. на СГТК на ВКС по т.д. № 1/13 г.

Въззивните жалби на КОНПИ и на Р.Й., А.И.  и „Юзеиров 3” ЕООД са подадени в срок, от упълномощени представители на страни с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, в съответните негови части като неизгодно за тях, редовни са и допустими.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция страните са поддържали въззивните си жалби и отговори. В предоставения от съда срок са депозирали подробни писмени бележки.

Производството пред Търговищкия окръжен съд е било образувано по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) по чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) срещу Р.М.Й., А.И. и „Юзеиров 3” ЕООД, представлявано от Р.Й., за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 1 022 048,62 лв.:  - от  Р.М.Й., отнемане: на основание чл.62, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ, на недвижим имот - апартамент гр.Попово, налични суми по банковите му сметки, равностойност на 500 дружествени дяла, притежавани от него в капитала на „Юзеиров-3“ ЕООД и равностойността на 90 дружествени дяла, притежавани в капитала на „Ардем Лимитид“ ООД;- от Р.М.Й. и съпругата му А.Й.И. отнемане: на осн. чл. 62, вр. чл.63, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ на притежавани и към момента недвижими имоти и автомобили  „Фиат Мареа” и „Форд Мондео”; на осн. чл.72, вр. чл. 63, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ на суми, представляващи паричната равностойност по пазарни цени на отчуждени недвижими имоти; - от „Юзеиров 3” ЕООД, отнемане: на осн. чл. 66, ал.2 от ЗОПДНПИ на притежавани и към момента от дружеството недвижими имоти, леки автомобили „Ивеко”, „Крайслер Вояджър” и „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ”, колесен трактор  ТК 80, тракторно ремарке РСД и равностойността на 510 дружествени дяла, притежавани от „Юзеиров 3” ЕООД в капитала на „АХИ” ЕООД; на основание чл. 72, вр. чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ на суми, представляващи паричната равностойност по пазарни цени на отчуждени недвижими имоти.

Ответниците са оспорили иска по чл. 74 от ЗОПДНПИ и претенциите на комисията за отнемане на имущество както лично от проверявания Р.Й. по чл.62, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ, така и от  неговата съпруга А.Й. на осн. чл. 62, вр. чл.63, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ и на осн. чл.72, вр. чл. 63, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ, така от контролираното от проверявания дружество „Юзеиров 3” ЕООД на осн. чл. 66, ал.2  от ЗОПДНПИ и  на осн. чл. 72, вр. чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ. Навели са възражения срещу начина на оценяване на имуществото, включително и на равностойността на отчужденото, срещу начина на определяне разходите за издръжка на семейството (вместо по данни на НСИ по данни на Евростат). Навели са твърдения за наличие на доходи от законен източник за проверявания и неговата съпруга и за принос на последната в придобиването чрез влагане на средства, труд, грижи за детето и работа в домакинството. Проверяваният разполагал с доходи от законен източник и за финансиране на дружеството, включително и за закупуване на имуществото му. Навели са и възражения за недопустимост на отнемането на дялове от капитала на търговски дружества.

Съдът на осн. чл. 269 от ГПК, след като извърши служебна проверка, намира обжалваното решение за валидно изцяло, но недопустимо отчасти.

С решението си окръжният съд е отнел от „Юзеиров 3” ЕООД имущество, съставляващо поземлен имот № 043006, представляващ нива с площ 3,466 дка в землището на с. Славяново, общ. Попово, местността „Сърта”, за което не е било заявено искане от комисията. Твърденията на комисията са били за замяна на този имот с друг и искането е за отнемане на получения в замяна ПИ 064025, представляващ нива с площ от 3,809 дка в землището на с.Славяново, общ.Попово, обл.Търговище, местността „Казалджик”. В този смисъл окръжният съд, вместо да се произнесе по искането на комисията за отнемане на  получения в замяна имот, се е произнесъл по нещо различно – отнемане на друг имот. Недопустимо окръжният съд се е произнесъл и за отнемане от „Юзеиров 3” ЕООД на имот № 035003, представляващ нива с площ 12,488 дка, в землището на с. Посабина, общ. Попово, обл.Търговище, местност „Гееджик”, при твърдения на комисията, че той е бил продаден и при заявено искане за отнемане на пазарната му стойност от 5000 лв. Поради произнасяне на окръжния съд по претенция, с която не е бил сезиран и липсата на произнасяне по предявеното искане, решението му в тази част, като недопустимо, следва да бъде обезсилено и делото в тази част - върнато за произнасяне по заявената претенция.

Решението е недопустимо, поради произнасяне на окръжния съд над размерите на претендираните от комисията за отнемане  от „Юзеиров 3” ЕООД суми, представляващи пазарна цена на отчуждени имоти и следва да бъде обезсилено в тези части с прекратяване на производството по тях, както следва:-  за горницата над 4 000 лв. до 4012 лв., представляваща пазарната цена на отчуждените имот № 0116132 – нива от 5,749 дка, в землището на с. Петко Каравелов и имот  № 030108 – овощна градина с площ от 1,211 дка в землището на с.Петко Каравелово; - за горницата над 2 500 лв. до 4 608 лв., представляваща цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 070012, представляващ НИВА, с площ 9,903 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАЗЪЛЖИЦИТЕ”, при граници: имоти № 070011, № 070047, № 070001, 070036, 070029 и цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023015, представляващ ЛОЗЕ, с площ 2,071  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БАЛЪК СЪРТА”, при граници: имоти № 023026, № 023025, № 000006, Полски път на кметството с. Люблен, № 023023, № 023024, и№ 023022;- за горницата над 3 000 лв. до  3 631 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността  „ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, № 066017, № 066023, № 066019 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039071, представляващ НИВА, с площ 4.922 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГЕЕДЖИК”, при граници: имоти № 100036-полски път на община, № 039072, № 039131, № 039069, № 039068; -за горницата над 2 400 лв. до 3 030 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066023, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти №066019, №066022,  №066017. Имота е образуван от имот №066018- 100, ТОМ 15 5268 29.07.08 г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, №066017,  №066023, №066019. Имотът е образуван от имот №066018; - за горницата над 6 000 лв. до 6 230 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035065 представляващ НИВА с площ 4,087 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОВАНЛЪК”, при граници: имоти №035067,  №035064,  №000074-полски път на Община,  №035066; НЕДВИЖИМ ИМОТ с № 030013, представляващ НИВА, с площ 4,504 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №000104-местен път на Община, №030014,  №000123-дере на Община и  №030012; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014029 представляващ НИВА с площ 8,933 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №014034, №014027, №014028, №014052, №014052  и  №014051; - за горницата над 5 000 лв. до  5 521 лв.,  представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015003 представляващ НИВА с площ 4,500 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти № 000011-дере на Община,  № 015002,  № 300003 - полски път на Община, № 300027 - полски път на Община; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 062004 представляващ НИВА с площ 3,798 дка,  четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УСОЙНА”, при граници: имоти №300015-полски път на Община, №062001,  №062003,  №062005,  №062007; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 188008 представляващ НИВА с площ 2,999  дка, четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЯСАЦИТЕ”, при граници: имоти №300194-полски път на Община №188007,  №188010, №188009; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 166008 представляващ НИВА с площ 5,060 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №166007,  №000145-полски път на Община, №000203 дере на Община и №300097.

По правилността на решението, с оглед събраните  по делото доказателства, наведените оплаквания в жалбите на двете страни и доводите и съображенията им, съдът намира следното:

Производството на комисията е образувано и се води по новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, поради което за да отговори на поставените от страните правни въпроси, съдът следва да изложи съображения за основното съдържание, идеи и принципи на този закон (Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество), за смисъла на използваните от законодателя понятия и за производството по този закон и разликата му с отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). В тази насока, следва да се имат предвид мотивите на Конституционния съд в решение № 13 от 13.10.2012 г. по Конституционно дело 6/2012 г. Там е посочено, че демонстрацията на необясним материален просперитет от лица, които според господстващото мнение извършват тежки посегателства, включително и с престъпен характер, срещу установения в Конституцията и законите икономически ред в държавата, създава представата, че свободният пазар не се подчинява на установените правила, че демократичните институции не могат да ограничат възможността за забогатяване от незаконни източници за чужда сметка, както и за сметка на обществото като цяло. Законодателният отговор на тази обществено –политическа ситуация първоначално е било приемането на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД отм. от 19.11.2012 г., понастоящем приложим и към заварените от новия закон -ЗОПДНПИ производства). На отнемане в полза на държавата по реда на стария закон подлежи имуществото, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, доколкото не е възстановено на пострадалия или не е отнето в полза на държавата или конфискувано по други закони. Новото в приложимия по настоящия казус Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) се състои в това, че развитието и изходът на воденото наказателно производство престават да са решаващи за отнемане на имущество по гражданската претенция на държавата. Новите положения предопределят и разширеното понятие за подлежащото на отнемане имущество, за каквото по силата на чл.1, ал.2 ЗОПДНПИ се счита имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.

Така, съгласно изричната норма на чл. 62 от ЗОПДНПИ, по реда на този закон се отнема в полза на държавата на незаконно придобито имущество, а за незаконно придобито имущество, според чл.1, ал.2 от същия закон, се смята имуществото за придобиването на което не е установен законен източник. На изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период, увеличението му пред същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и т.н.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Ако на тази основа се установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, остава логичното заключение, че произходът на забогатяването е незаконен. Възможните незаконни източници могат да бъдат различни (например доходи от поначало забранена или нелицензирана дейност, неплатени данъци и осигуровки, контрабанда на стоки, трафик на хора, търговия с наркотици, изнудване, пране на пари, крупни кражби и т.н.), но тяхната конкретизация по вид и размер се намира извън обсега на доказването в гражданското производство по ЗОПДНПИ. Същественото е, че чл.1, ал.2 от ЗОПДНПИ създава правната основа за възстановяване на справедливостта чрез отнемане в полза на държавата на имущество, което като противозаконно придобито от неговия притежател подлежи на връщане на обществото.

Както бе посочено, за разлика от отменения ЗОПДИППД, новият ЗОПДНПИ не предпоставя отнемането на имуществото от връзката на придобиването му с установената в наказателното производство престъпна дейност на проверявания. В новия ЗОПДНПИ, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията (за да не е проверката произволна), като впоследствие подлежащите на изследване от комисията предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Разликата в двата закона ясно личи и от заглавията им, като на отнемане по стария закон подлежи имущество, придобито от престъпна дейност, а по новия – незаконно придобито имущество.

В този смисъл в настоящото съдебно производство, започнало по искова молба на комисията по новия закон (ЗОПДНПИ), не подлежи на установяване връзката (пряка или косвена) между придобитото имущество и извършеното престъпление от проверявания. Затова оплакванията на комисията във въззивната й жалба за неправилност на решението на окръжния съд, предвид изследването на такава връзка, са основателни и съответно тези на въззиваемите за отнемане на имуществото при липсата на такава връзка – са неоснователни.

Трите основни етапа на развитие на процедурата по ЗОПДНПИ са: 1. провеждане на предварителна проверка; 2. внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск и действия след налагане на обезпечителните мерки, и 3. съдебно производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

В настоящия казус, комисията е провела първите два етапа от производството при наличието на законовите предпоставки за това. Основанието да образува производството е било налице – Р.Й. е бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 255 от НК, попадащо в предметния обхват на закона – чл. 22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ. Както бе посочено и по-горе, законодателят не е поставил производството по отнемане на незаконно придобитото имущество в зависимост от хода на наказателното производство, като последното е само предпоставка за образуване на проверката, целта на която е установяване дали е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, т.е. дали натрупването на неговото богатство може да бъде обяснено с конституционно признатите и законово регламентирани източници. По смисъла на § 1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ „значително несъответствие” е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв. за  целия проверяван период, като „нетни доходи” според § 1, т.5 от ДР на ЗОПДНПИ са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му. Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определения от закона срок от 10 години, който в случая е от 21.01.2003 г. до 21.01.2013 г. Именно в хода на тази проверка, проверяващите са събрали необходимите им сведения, ползвайки както общодостъпна информация, така и защитена информация, която се съхранява от други органи, институции или отделни лица и при анализа на събраните данни, са достигнали до извода за наличието на „значително несъответствие” между имуществото и нетния доход, надвишаващ за целия проверяван период 250 000 лв. Следва да бъде отбелязано, че съгласно чл.30 от ЗОПДНПИ, освен от органа по чл.13, ал.1 от закона, т.е. директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тях, източниците за придобиване на имуществото могат да се установяват и от прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, органите по приходите и органите на Агенция „Митници” съобразно предоставената им компетентност.

Внесеният в съда иск за отнемане на незаконно придобито имущество е бил предшестван от етапа по обезпечаване на иска и от решение на комисията по чл. 61, ал.2 от ЗОПДНПИ за отнемане на имуществото, представляващо специално изискване за допустимостта му.

Съдебното производство по отнемане на незаконно придобитото имущество се развива в състезателен процес по специалните правила на ЗОПДНПИ - чл. 74 и сл. от закона, а доколкото няма такива – по правилата на ГПК - чл.80 от ЗОПДНПИ.

Съгласно чл. 62 от ЗОПДНПИ, по този закон се отнема в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като в случая според чл. 63, ал.2, т.1, т.2 и чл. 66, ал.2 от закона, имуществото по чл.62 включва личното имущество на проверяваното лице, имуществото, придобито общо от двамата съпрузи и незаконно придобитото имущество от юридическото лице, което е контролирано от проверяваното лице (проверяваният Р.Й. притежава повече от 50 на сто от дяловете или от капитала на юридическото лице и пряко го контролира -  & 1, т.2, б. „а” от ДР на закона). Доколкото част от имуществото е отчуждено, отнема се паричната му равностойност (чл. 72 от закона), а ако незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество – отнема се преобразуваното имущество (чл.70 от закона)

Претендираните за отнемане по делото са пари, недвижими имоти, леки автомобили, трактор, ремарке и те са имущество по смисъла на & 1, т.1 от ДР на закона. Комисията не е претендирала отнемане на дружествени дялове, а тяхната парична равностойност, поради което възраженията на търговското дружество – ответник в тази насока са неоснователни.

Както бе посочено по-горе, незаконно по смисъла на ЗОПДНПИ е имуществото за което не е установен законен източник (чл.1, ал.2 от закона), като законни са конституционно признатите и законово регламентирани източници.

Установяването на „значително несъответствие” над 250 000 лв. за целия проверяван период е предвидено от законодателя на етапа на извършване на проверката от комисията, като такова правило за съдебното производство липсва. Затова, в съответствие с чл.62 от ЗОПДНПИ, в настоящото дело подлежи на установяване законният източник на всяко отделно имущество, претендирано от държавата за отнемане и преценката за отнемане следва да бъде направена конкретно.

По отношение на твърденията и доказването на законни източници за придобиването на имуществото:

Като законни източници за придобиване на имуществото си, с отговора на исковата молба, Р.Й. е посочил сумата от 900 000 лв., с твърдения, че същата е дарена от брат му (60 000 лв. през есента на 1999 г., 700 000 лв. през 2001 г. и за периода от 2005 г. до 2007 г. още 140 000 лв.). За доказване на това твърдение е представил декларация от Атанас Й., в която той сочи, че предоставил на Р.Й. в периода от 1999 г. до 2007 г. сумата от 900 000 лв. за „лично ползване”. Декларацията е частен свидетелстващ документ, изходящ от трето лице и не се ползва с обвързваща съда доказателствена сила относно верността на заявеното в нея и затова тя не установява твърденията за получени средства от ответника на твърдяното основание.

Другото твърдение е за внесени в страната в периода от 25.10.2005 г. до 18.10.2008 г. и декларирани в митнически декларации 340 000 евро. Самото декларирането на средствата  в митническите декларации не прави източника им законен и той също подлежи на доказване. Според ответниците произходът на тези средства са плащания по 37 бр. комисионни договора с трети лица – 129 500 евро (253 279,96 лв.), 5 договора за заем  на стойност 191 000 евро ( 373 563,53 лв.) и 4 договора за признаване на задължения за предоставени парични средства от три лица общо на стойност 70 000 евро (136 980,10 лв.). От приобщените като писмени доказателства по настоящото дело такива от НАХД № 240/2012г. по описа на Търговищки окръжен съд се установява, че с влязло в сила на 05.12.2012 г. решение проверяваният Р.М.Й. е признат за виновен в това, че не е подал данъчна декларация за финансовата 2008 г. и използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите, като избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 89 473 лв, като до приключване на досъдебното производство внесъл в бюджета необявеното данъчно задължение – престъпление по чл.255, ал.4 във връзка с ал.3 и ал.1, т.1 и т.6 от НК. Сезирането на прокуратурата е станало от органите по приходите, които при извършване на данъчна ревизия на „Юзеиров -3” ЕООД са констатирали значителни разходи за покупка на имоти от дружеството при липса на доходи от дейността му. Предвид обясненията на управителя и едноличен собственик на капитала му Р.Й., за финансиране на дейността със собствени средства, внесени в страната със същите митнически декларации, те са изследвали наличието на такива. Представените доказателства пред органите по приходи, по извършената и на Й. данъчна ревизия и непризнати като източник на средствата, са процесните комисионни договори, договори за заем и за признаване на задължения. Съставът на престъплението, за което Р.Й. е признат за виновен, включва и неистинността на представените пред данъчните органи документи. Именно в наказателното производство това е установено, видно е и от мотивите на съда. Решението по чл.78 а от НК е задължително за гражданския съд, съгласно чл.300 от ГПК, включително и за установените обстоятелства – част от състава на престъплението. Такова е неистинността на комисионните договори, договори за заем и писмените изявления за признаване на задължения. Затова възраженията в обратна насока не се споделят от настоящата инстанция. Независимо от изложеното, само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че дори да се приеме, че от мотивите на решението на наказателния съд не е ясно дали установената неистинност на документите обхваща и договорите за заем и признаване на задължения, обстоятелството, че сумите са били върнати от ответника към момента на наказателното дело, предполага той да е разполагал със средства за връщането им, които за нуждите на настоящото производство също трябва да имат законен източник, а такъв няма.

Следователно, за внесените в страната суми по митническите декларации  в общ размер от 340 000 евро не е установен законен източник.

        С приобщаване на материалите от наказателното дело, писмените доказателства стават част от доказателствата по настоящото дело. Такива са и събраните в хода на разследването, по реда чл. 6 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между държави членки на ЕС, чл. 3 и чл. 4, т. 1 предложение 2 и т. 2 от същата конвенция доказателства. Според информационен бюлетин на Федералната правна полиция на Кралство Белгия срещу Р.М.Й. е образувано сл.д. N:002736/2011 г. Нотиция: TU.IRC.139/11DE за следните престъпления в Кралство Белгия: трафик на хора с цел експлоатация на работници с утежняващи обстоятелства, престъплението е извършено в периода 08.02.2011 г. в 00.00 ч. и 08.02.2011 г. в 22.00 ч.; търговия на черно, престъплението е извършено между 08.02.2011 г. в 00.00 ч. и 08.02.2011 г. в 05.00 ч.; нарушение на закона във връзка с назначаването на работа на чуждестранни работници, престъплението е извършено между 08.02.2011 г. в 00.00 ч. и 08.02.2011 г. в 05.00 ч. От писмо на Федералната правна полиция на Белгия по сл. д. N:002736/2011 г. Нотиция: TU.IRC.139/11DE се установява, че по отношение на ответника (Р.М.Й.) е било открито ново досие под N:TU.27.F1.000981/11, поради следните престъпления: нарушение закона за ДДС, пране на пари, нарушение на закона за данъците и приходите, нарушение закона за счетоводството. Посочено е, че българската фирма „Фреш Еър”-ЕООД, ЕИК 175191257 с управител Атанас М.Й. /брат на Р.Й./ е набирала български работници за белгийската фирма „EPS Belgium” BVBA с дата на първоначална регистрация 09.10.2007г. с N: по ДДС: BЕ.0892.654.574, в която съдружник е Р.Й., а управител е неговата съпруга А.Й.. Предметът на дейност на фирмата е отглеждане на кокошки в други белгийски предприятия, период от 09.10.2007 г. Набирането на работниците се е оказало измама, поради това, че последните не са можели да работят правомерно в Белгия - нарушение на местното трудово законодателство. Фирмите са използвали нелегални български работници. Получените фондове в Белгия, възлизащи на 1 153 480.96 евро, никога не са били декларирани в Белгия. Р.М.Й. е извършвал същата дейност и с друга фалирала към днешна дата белгийска фирма “Ардем” – дружество с ограничена отговорност; национален № по ДДС:882192234, дата на първоначална регистрация 26.06.2006г. със съдружник Р.Й.. В измамническите набирания на работници са участвали и следните фирми: “Зеви” дружество с ограничена отговорност, национален № по ДДС:821578914, дата на първоначална регистрация 17.12.2009г. със съдружник до 03.09.2010 г. Р.М.Й.. От показанията на Р.М.Й., дадени пред белгийските власти и включени в досието му (с протокол 1320/11), както и след проверка във FIOD “Финанси”-белгийските данъчни служби, се установява, че както Р.М.Й., така и неговата съпруга А.И. не са подавали никакви декларации във връзка с личното данъчно облагане в Белгия”. Също така е посочено, че  фирма  “Ардем” – дружество с ограничена отговорност със съдружник Р.Й. няма или не е имала регистрация по ДДС. Снети са и допълнителни обяснения от Р.М.Й. (с протокол 1321/11 г., представляващ официален документ, в който се съдържа признание на ответника пред съответното длъжностно лице на неизгодни за него факти), в които той обяснява, че част от тези незаконни приходи е ползвал за закупуване на МПС – бусове от фирма EPS BVBA. Друга част е използвал за покриване на разходите си за живеене, политическите си дейности в България и инвестиция в недвижими имоти в България. В същите тези показания Й. прави признания, че никога не е плащал нищо на белгийската държава, както и чe не е заплащал данъци по ДДС.

Със събраната от белгийските власти информация за незаконната дейност на проверявания и неговата съпруга в Белгия (към 2011 г.) пряко се оборват твърденията им за реализиране на средства от търговска дейност,  включително и чрез посочените дружества, от законен източник в Белгия, които да са послужили за придобиване на имуществото, предмет на осъдителния иск на комисията.

Независимо от това, разгледани конкретно, твърденията им за получавани средства от законен източник в Белгия не са доказани. Приложените към отговорите на исковата молба документи (на листове от 1462 до 1469 и от 1472 до 1477) установяват подаването през месец април 2014 г. в Белгия на коригиращи данъчни декларации на Р.Й. за данък върху общия доход за стари години – за 2006 г. – 25 000 евро, за 2007 г. -25 000 евро, за 2008 г. – 25 000 евро и за 2009 г. - 25 000 евро. Тези документи не доказват нито реално получаване на такива средства нито техния произход и затова не установяват законен източник по смисъла на ЗОПДНПИ и за нуждите на настоящото производство.

След завеждане на делото, на 11.09.2014 г., ответникът Р.Й. е подал годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г., с които е декларирал получени доходи от трудово правоотношение от източник в чужбина за стари години – за 2009 г. - 48 895,75 лв. и за останалите по 58 674,90 лв. Към всяка от декларациите е приложил „фиш” за трудово възнаграждение на управител, съответно за  сумата от 25 000 евро за 2009 г. и по 30 000 евро годишно за останалите години. Фишовете не са подписани. Те носят печат на следните дружества – издатели: „Юропиън Полтри Сървисиз” (учредена през 2007 г. със съдружници ответниците А. и Р. Йорданови) - за фишовете за 2009 и 2010 г. и „Ойропесе Плоймфи Сървисиз –Белгия” (учредена през 2011 г. със съдружници Р.Й. и Евелина Кабова) за останалите години от 2011 до 2013 г. Оспорено е от ищеца реалното получаване на доходи по тези фишове от ответника и плащането им от дружествата на посоченото основание и за съответния период. Имайки предвид, че тези документи са съставени от дружества, контролирани от ответниците и в тях са изнесени изгодни за последните факти и при липсата на достоверна дата, деклариране и представяне на фишовете пред данъчните органи едва след завеждане на делото през 2014 г. и липсата на доказателства от търговската документация и счетоводствата на двете дружества за наличие на такова задължение и за реалното му заплащане, включително и на платежни документи, налагат извода, че фишовете са неистински - не отразяват вярно посоченото обстоятелство за плащане на трудово възнаграждение на управител. Не са опора за друг извод обясненията на свидетелката Кабова, която е заявила, че всяко от дружествата „Айлин“ ООД, Айтен“ ООД, „Юзеиров“ АД, „Маджик лайф“ ООД, „Ойропесе Плоймфи Сървисиз - Белгия“ ООД, “Темпо Тиймс“ ООД (регистрирани в Белгия с участието на Й.), на които била изпълнителен директор, както и двете сдружения с нестопанска цел „Мюсюлмански Демократичен съюз“ и „Юропиън ред крисент” заплащали на Й. ежемесечно суми от по 2 500 евро месечно и годишни дивиденти. Свидетелката Кабова е съдружник с ответника в „Айлин“ ООД, „Ойропесе Плоймфи Сървисиз - Белгия“ ООД, “Темпо Тиймс“ ООД и съучредител на „Мюсюлмански Демократичен съюз“ и „Юропиън ред крисент”, управител е на други негови дружества и има общи икономически интереси с проверявания и съпругата му, поради което е заинтересова от изхода на делото.

Извод за наличието на средства от законни източници в чужбина не се налага и от подписаните от двамата съпрузи – ответници по иска декларации, с които всеки от тях е заявил, че плащал съответно като управител на дружествата (А.Й. за „Ардем” ООД и „Юропиън Полтри Сървисиз“ ООД) или като „главен акционер” (Р.Й. за същите дружества), ежемесечно по 2 500 евро на другия съпруг за трудово възнаграждение, както и годишни дивиденти. Не доказва законен източник и декларацията на самия ответник, но попълнена с други имена, за финансирана от самия него дейност по закупуване на имоти в България. Тези документи са изявления на ответниците относно изгодни за тях факти и нямат обвързваща съда доказателствена сила.

Твърденията за доходи от отдадени под наем лични на Й. микробуси, на контролираните от него четири дружества „Ардем” ООД, „Юропиън Полтри Сървисиз“ ООД, „Ойропесе Плоймфи Сървисиз - Белгия“ ООД и “Темпо Тиймс“ ООД с договори за наем от 01.08.2006 г. , 01.11.2007 г., 01.11.2011 г. и 01.09.2014 г. не са доказани, не само защото по признанията на самия ответник пред белгийките власти покупката на микробусите е била финансирана със средства от установената незаконна дейност на територията на Белгия, но и защото тези частни документи са подписани от заинтересованите лица -ответницата Й. и от съдружничката Кабова и няма доказателства от търговските книги на дружествата за действително изпълнение на задължения по тези договори в съответните периоди.

Преценката за наличието на законен източник на придобитото имущество, следва да се направи на база съпоставката между имуществото и нетните доходи (по смисъла на §1, т.5, т.6 от ДР на ЗОПДНПИ).

Предвид оспорените от комисията цени на придобиване и отчуждаване на имуществото, същото съобразно разпоредбата на чл. 69, ал.2, т.1 и т.2 от закона и чл. 69, ал.1 от същия, следва да се направи по  пазарната му стойност към момента на придобиване и към момента на отчуждаването, съобразно приетите по делото оценъчни експертизи на вещите лица.

Съдът, след анализ на събраните по делото доказателства и на база заключението на вещото лице Милена П. във варианта по допълнителната съдебно – икономическа експертиза, в таблица 2.2 от заключението намира следното:

Оплакването на комисията във въззивната жалба, че при изчисляване на доходите на първите двама ответници не следва да бъдат включвани суми от продадени активи в размер на 158 299 лв. е неоснователно само за частта на сумата от 5 800 лв., като в останалата част то е основателно по следните съображения: Сумата от 5 800 лв. е от продажбата през 2005 г. на товарен автомобил – „Мерцедес 407 Д” бордови, ДКН Т 8935 АС, придобит преди  проверявания период – на 21.10.2002 г., поради което източникът му не е незаконен. Затова тази сума правилно е приета като доход на ответниците. Доходите от продажба на МПС, съответно за 2009 г. -  18 000 лв. и за 2010 г. – 16 000 лв. са от продажбата на придобити през процесния период превозни средства (товарен автомобил „Ивеко”  ДКН Т 0890 КТ; лек автомобил „Крайслер Вояджър” Т 2596 КТ и лек автомобил „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ” с ДКН Т 8058 КТ), поради което при липсата на установени законни източници за  придобиването им и сумата от продажбата им не представлява законен източник на доход. Не следва да бъдат включвани към доходите на ответниците и сумите от 106 169 лв. за 2009 г. и 12 330 лв. за 2010 г., защото същите са получени от продажбата на придобити през проверявания период недвижими имоти, за които липсват установени законни източници.

От обсъдените по-горе доказателства бе установено, че ответниците Р.М.Й. и А.Й.И. не са установили по делото никакви доходи от законни източници за целия проверяван период, с изключение на сумата от 5 800 лв. от продажбата на лек автомобил през 2005 г. Това означава, че включените в допълнителното заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице П., във варианта по таблица 2.2 суми като доходи от продажба на МПС за 2009 г. и 2010 г. (18 000 лв. и 16 000 лв.), от продажба на недвижими имоти за 2009 г. и 2010 г. (106 169 лв. и 12 330 лв.) по годишни данъчни декларации за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (общо 202 430 лв.) следва да бъдат извадени при съпоставката. При това положение без значение е дали разходите за издръжка на семейството ще бъдат изчислени по данни на НСИ или Евростат, защото и в двата случая при липсата на доходи (с изключение на 5 800 лв.), разликата с разходите на първите двама ответници е отрицателна величина за всяка една от проверяваните години. Това означава, че за цялото придобито в проверявания период и претендирано от комисията имущество не е установен законен източник и то подлежи на отнемане като незаконно придобито по смисъла на чл.62 от ЗОПДНПИ. На отнемане подлежи притежаваното към момента от първия ответник лично или съвместно със съпругата му незаконно придобито имущество, както и паричната равностойност на отчужденото такова (чл.72 от закона) , а при преобразуване – преобразуваното имущество (чл.70 от закона).

Незаконно придобито имущество са и наличните парични средства по банковите сметки на първия ответник, предвид липсата на установен законен източник за тях. Комисията не е претендирала всички внесени по банковите сметки суми (според заключението на вещото лице П. – общо 983 586,91 лв., внесени от Р.Й. през процесния период в „Юробанк” АД, в „Банка ДСК” АД,   „ОББ” АД и „Уникредит Булбанк” АД), тъй като претенцията й е за отнемане на закупените с тези средства имоти и моторни превозни средства, т.е. за отнемане на трансформираното имущество.

На осн. чл. 63, ал.1 от закона, на отнемане подлежи и равностойността на незаконно придобитите от Р.М.Й. дружествени дялове в капитала на „Юзеиров -3” ЕООД и в капитала на „Ардем лимитид” ООД.

Третият ответник „Юзеиров -3” ЕООД е контролирано от Р.Й. юридическо лице по смисъла на § 1, т.2 от ДР на ЗОПДНПИ, тъй като последният е едноличен собственик на капитала и негов управител. На основание чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ на отнемане подлежи имуществото от юридическо лице, което е контролирано от проверяваното  лице или свързаните с него лица самостоятелно или съвместно. Дружеството е вписано в търговския регистър на 23.06.2008 г. През 2008 г. (т.7 от заключението на вещото лице М.П.), дружеството е придобило недвижими имоти на стойност 343 128 лв., през 2009 г. – имоти на стойност 67 975 лв., през 2010 г. – имоти на стойност 82 455 лв. и през 2011 г. – имоти на стойност 51 787 лв. В същото време е декларирало отрицателен финансов резултат за 2008 г., за 2009 г. – приходи в размер на 243,39 лв., за 2010 г. – също отрицателен резултат, за 2011 г. – положителен финансов резултат от 48 434,76 лв. и за 2012 г. – положителен финансов резултат от 2 257 лв. След извършена данъчна ревизия на дружеството за периода от учредяването му през 2008 г. да края на 2008 г. е било установено, че същото не е имало реализирани приходи, а е сторило разходи за покупка на множество имоти. Сумите за покупката на имотите през 2008 г. са с произход  внесени по сметки на дружеството средства от Р.Й. в общ размер за 2008 г. - 596 488 лв. (табл.6.2 от заключението на вещото лице П.). При така изложеното, и при данните, че част от имотите са били продаздени и са генерирани средства от тях също с незаконен произход (през 2009 г. – 43 524 лв., през 2010 г. – 125 567 лв., през 2011 г. – 48 811 лв.), се налага извода, че всички недвижими имоти закупени от „Юзеиров 3“ ЕООД - 167 през 2008 г., 42 през 2009 г.,  49 - през 2010г. и 28 - през 2011 г. на обща стойност от 545 345 лв., както и на придобитите автомобили, трактор, ремарке, както и равностойността на придобитите дружествени дялове от капитала на „АХИ” ЕООД, са с незаконен източник, поради което подлежат на отнемане в полза на държавата.

В този смисъл искът на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е изцяло основателен и следва да бъде уважен, като - от  Р.М.Й. подлежи на отнемане: на основание чл.62, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ, недвижим имот - апартамент гр.Попово, налични суми по банковите му сметки, равностойност на 500 дружествени дяла, притежавани от него в капитала на „Юзеиров-3“ ЕООД и равностойността на 90 дружествени дяла, притежавани в капитала на „Ардем Лимитид“ ООД;  - от Р.М.Й. и съпругата му А.Й.И. подлежи на отнемане: на осн. чл. 62, вр. чл.63, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ на притежавани и към момента недвижими имоти и автомобили  („Фиат Мареа” и „Форд Мондео”); на осн. чл.72, вр. чл. 63, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ на суми, представляващи паричната равностойност по пазарни цени на отчуждени недвижими имоти; - от „Юзеиров 3” ЕООД подлежи на отнемане: на осн. чл. 66, ал.2 от ЗОПДНПИ притежавани към момента от дружеството недвижими имоти, леки автомобили „Ивеко”, „Крайслер Вояджър” и „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ”, колесен трактор  ТК 80, тракторно ремарке РСД и равностойността на 510 дружествени дяла, притежавани в капитала на „АХИ” ЕООД; на основание чл. 72, вр. чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ на суми, представляващи паричната равностойност по пазарни цени на отчуждени недвижими имоти.

С оглед изложеното, като се е произнесъл извън заявеното искане в една част, а в друга е отхвърлил иска, решението на окръжния съд е частично недопустимо и частично неправилно, поради което, след обезсилване на недопустимите части, то следва да бъде отменено в отхвърлителната му част и искът за отнемане на имуществото - изцяло уважен, а в осъдителната част (извън недопустимите части), като правилно следва да бъде потвърдено. Решението следва да бъде отменено и в частта на осъждането на комисията за разноските в първоинстанционното производство.

С оглед изхода от делото и на осн. чл. 78 от ГПК на комисията следва да бъдат присъдени сумите: - 10 080 лв. допълнително разноски за първоинстанционното производство (разликата между 18 532 лв. и присъдените й с решението на окръжния съд  8 452 лв.) и сумата от 13 682 лв., представляваща разноски за въззивното производство -юрисконсултско възнаграждение в минимален размер. На осн. чл.78, ал.6 от ГПК, Р.Й. следва да бъде осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненския апелативен съд, държавна такса за останалата уважена част от иска, която за първоинстанционното производство е 22 238,92 лв. и за въззивното производство е сумата от 11 119,46 лв.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна,

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която са ОТНЕТИ в полза на ДЪРЖАВАТА, по иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София от „Юзеиров 3“ ЕООД, на основание чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ следните имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 043006, представляващ НИВА, с площ 3.466 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СЪРТА”, при граници: имоти № 000174, № 500078, № 043004, № 043010, № 043007, с цена 1 005 лв.; на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035003, представляващ НИВА, с площ 12.488 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Посабина, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГЕЕДЖИК”, при граници: имоти № 000171, № 035001, № 035002, № 035004, с цена 4 620 лв. И ВРЪЩА  делото в тази част на окръжния съд ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ по заявените претенции за отнемане на ПИ 064025, представляващ нива с площ от 3,809 дка в землището на с.Славяново, общ.Попово, обл.Търговище, местността „Казалджик” и за отнемане  5000 лв. – пазарна стойност на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035003, представляващ НИВА, с площ 12.488 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Посабина.

ОБЕЗСИЛВА решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е ОТХВЪРЛЕН искът на комисията за отнемане от „Юзеиров 3“ ЕООД, на основание чл. 72, вр. чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ на стойността по пазарни цени на отчуждени имоти В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

- за горницата над 2 500 лв. до 4 608 лв., представляваща цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 070012, представляващ НИВА, с площ 9,903 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАЗЪЛЖИЦИТЕ”, при граници: имоти № 070011, № 070047, № 070001, 070036, 070029 и цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023015, представляващ ЛОЗЕ, с площ 2,071  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БАЛЪК СЪРТА”, при граници: имоти № 023026, № 023025, № 000006, Полски път на кметството с. Люблен, № 023023, № 023024, и№ 023022.  

- за горницата над 3 000 лв. до  3 631 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността  „ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, № 066017, № 066023, № 066019. Имотът е образуван от имот № 066018 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039071, представляващ НИВА, с площ 4.922 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГЕЕДЖИК”, при граници: имоти № 100036-полски път на община, № 039072, № 039131, № 039069, № 039068.

-за горницата над 2 400 лв. до 3 030 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066023, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти №066019, №066022,  №066017. Имота е образуван от имот №066018- 100, ТОМ 15 5268 29.07.08 г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, №066017,  №066023, №066019. Имотът е образуван от имот №066018.

- за горницата над 6 000 лв. до 6 230 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035065 представляващ НИВА с площ 4,087 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОВАНЛЪК”, при граници: имоти №035067,  №035064,  №000074-полски път на Община,  №035066; НЕДВИЖИМ ИМОТ с № 030013, представляващ НИВА, с площ 4,504 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №000104-местен път на Община, №030014,  №000123-дере на Община и  №030012; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014029 представляващ НИВА с площ 8,933 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №014034, №014027, №014028, №014052, №014052  и  №014051.   

- за горницата над 5 000 лв. до  5 521 лв.,  представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015003 представляващ НИВА с площ 4,500 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти № 000011-дере на Община,  № 015002,  № 300003 - полски път на Община, № 300027 - полски път на Община; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 062004 представляващ НИВА с площ 3,798 дка,  четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УСОЙНА”, при граници: имоти №300015-полски път на Община, №062001,  №062003,  №062005,  №062007; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 188008 представляващ НИВА с площ 2,999  дка, четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЯСАЦИТЕ”, при граници: имоти №300194-полски път на Община №188007,  №188010, №188009; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 166008 представляващ НИВА с площ 5,060 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №166007,  №000145-полски път на Община, №000203 дере на Община и №300097, и ПРЕКРАТЯВА  производството по делото в ТЕЗИ ЧАСТИ.

ОТМЕНЯ решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е ОТХВЪРЛЕН  иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София за отнемане от „Юзеиров 3“ ЕООД с.Славяново, община Попово в полза на ДЪРЖАВАТА, на основание чл.62 от ЗОПДНПИ, на следното имущество:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 053009, представляващ НИВА, с площ 10.281 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СРЕЩУ БРАКНИЦА”, при граници: имоти № 200106, № 200105, № 053010, № 053012, № 053013. Имотът е собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 033007, представляващ НИВА, с площ 4.559 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАВДАР ТАРЛА”, при граници: имоти № 033004, № 033006, № 033009, № 033008, № 000077.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039002, представляващ НИВА, с площ 11.058 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРЕНЕЖИТЕ”, при граници: имоти № 20065, № 039001, № 200070, № 039003.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030016, представляващ НИВА, с площ 6.856 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАВДАР ТАРЛА”, при граници: имоти № 030023, № 030014, № 030015, № 200039.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054013, представляващ НИВА, с площ 10.864 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАВЕДЖИК”, при граници: имоти № 054051, № 054050, № 054011, № 000183, № 054014.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 010168, представляващ НИВА, с площ 9.141 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕНИ ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 010013, № 000001, № 010170, № 010172, № 010167, № 010166.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023009, представляващ НИВА, с площ 8.760 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЛУШКИ КОРЕНЕЖИ”, при граници: имоти № 023003, № 000033, № 023010, № 200031.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019014, представляващ НИВА, с площ 6.695 дка, ПЕТА категория – 0.371 дка и ЧЕТВЪРТА категория – 6.324 дка, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАРАКЛЪКА”, при граници: имоти № 019013, № 200052, № 200051, № 200049.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022003, представляващ НИВА, с площ 7.920 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 022002, № 022009, № 500038, № 000047.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020091, представляващ НИВА, с площ 5.400 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДОВАН ОРМАН”, при граници: имоти № 020090, № 0500032, № 020092, № 020104.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022021, представляващ НИВА, с площ 4.050 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 022022, № 022020, № 022017, № 022016.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020090, представляващ НИВА, с площ 9.900 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДОВАН ОРМАН”, при граници: имоти № 000047, № 500032, № 020091, № 020104.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027043, представляващ НИВА, с площ 3.689 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 027041, № 027042, № 027044, № 027050.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022022, представляващ НИВА, с площ 4.950 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 022023, № 022020, № 022021, № 500038.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027042, представляващ НИВА, с площ 2.880 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 500010, № 027044, № 027043, № 027041.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027041, представляващ НИВА, с площ 2.700 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 500010, № 027042, № 027043, № 027043, № 500184.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 069014, представляващ НИВА, с площ 4.499 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БУИК ОРМАН”, при граници: имоти № 069015, № 500192, № 069013, № 069021.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021022, представляващ НИВА, с площ 1.940 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЙВАС ТАРЛА”, при граници: имоти № 000026, № 021021, № 200025, № 021023, № 000232.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025003, представляващ ЛИВАДА, с площ 0.970 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРИЯТА”, при граници: имоти № 025002, № 000053, № 000049, № 200036.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025010, представляващ НИВА, с площ 2.909 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРИЯТА”, при граници: имоти № 200034, № 200036, № 025011, №

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 028001, представляващ НИВА, с площ 2.910 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАВАЦИТЕ”, при граници: имоти № 200043, № 200041, № 028005, № 028004, № 028002.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 067017, представляващ НИВА, с площ 21.341 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОДЖА ДАА”, при граници: имоти № 067018, № 067019, № 067020, № 000159, № 200083.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023005, представляващ НИВА, с площ 17.459 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЛУШКИ КОРЕНЕЖИ”, при граници: имоти № 023004, № 200031, № 023008, № 200032.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022004, представляващ НИВА, с площ 6.571 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 500038, № 022001, № 022005, № 022002.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021004, представляващ НИВА, с площ 5.820 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЙВАС ТАРЛА”, при граници: имоти № 200025, № 021003, № 000029, № 021009.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023007, представляващ НИВА, с площ 9.991 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЛУШКИ КОРЕНЕЖИ”, при граници: имоти № 000049, № 023006, № 200032, № 023019.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 040017, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 1.940 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 000226, № 040016, № 200069.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 065003, представляващ НИВА, с площ 4.365 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „САДИНА”, при граници: имоти № 065002, № 200096, № 200098, № 065005, № 065004.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049001, представляващ НИВА, с площ 9.895 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СРЕЩУ БРАКНИЦА”, при граници: имоти № 200104, № 049002, № 000185, № 000200, № 048014, № 200094, № 200090.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 040018, представляващ НИВА, с площ 3.880 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАМУРЛУК”, при граници: имоти № 200069, № 200068, № 040019, № 040020.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054011, представляващ НИВА, с площ 21.340 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДО СЕЛОТО”, при граници: имоти № 200092, № 054009, № 054010, № 000183, № 054013, № 054050.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 011010, представляващ НИВА, с площ 2.916 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛЪНЛАРИ”, при граници: имоти № 011012, № 200003, № 011009, № 011011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 056028, представляващ НИВА, с площ 3.150 дка, ЧЕТВЪРТА категория – 1.912 и ПЕТА категоррия – 1.238 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕЛА ОРМАН”, при граници: имоти № 056029, № 500125, № 056027, № 056024, № 056022.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 056029, представляващ НИВА, с площ 3.239 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕЛА ОРМАН”, при граници: имоти № 056021, № 056030, № 500125, № 056028.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № с кадастрален № 436, с площ 800 кв.м., ведно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРИСТРОЙКА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, за който е отреден УПИ ІХ, с площ 840 кв.м., находящ се в кв. 38, по плана за застрояване и регулация на с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище, при граници и съседи: от две страни улици, ПИ с кад. № 435 и Пи с кад №434.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025071, представляващ НИВА, с площ 2.700 дка, ПЕТА категория – 1.210 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 1.490 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 500004, № 000019, № 0205072, № 025070.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 028047, представляващ НИВА, с площ 6.300 дка, ПЕТА категория – 0.690 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 5.610 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КЛИСАДЖИК”, при граници: имоти № 028048, № 028046, № 500191, № 028050.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039067, представляващ НИВА с площ 1.500 дка, трета категория, находящ се в местността „Юрлук“ с. Славяново, обл. Търговище при граници: имот № 039068, № 039034, № 039035, № 039066 и № 000166.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 048024, представляващ НИВА, с площ 2.340 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛЧАКА”, при граници: имоти № 048023, № 500104, № 048025, № 048031.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 050004, представляващ НИВА, с площ 1.260 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КЕНЕВЕРЛИК”, при граници: имоти № 000446, № 050003, № 000496, № 050006, № 050005

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 051060, представляващ НИВА, с площ 5.491 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАЛКАТА ЕЛА”, при граници: имоти № 500110, № 051059, № 000434, № 051063, № 051061.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 085022, представляващ НИВА, с площ 2.071 дка, ШЕСТА категория – 0.980 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 1.091 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТУРСУНА”, при граници: имоти № 000330, № 085020, № 085021, № 085023.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 058034, представляващ НИВА, с площ 4.200 дка, ПЕТА категория -  2.896 дка и ЧЕТВЪРТА категория – 1.304 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГОЛЯМАТА ЕЛА”, при граници: имоти № 500118, № 058033, № 058043, № 058035.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049040, представляващ НИВА, с площ 2.610 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛМА ДЕРЕ”, при граници: имоти № 049042, № 049039, № 500102, № 049038, № 049041.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 047034, представляващ НИВА, с площ 9.625 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДЯЛ МЕДЖА”, при граници: имоти № 047033, № 500100, № 047035, № 500099.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 041013, представляващ НИВА, с площ 3.150 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АРПАЛЪК”, при граници: имоти № 041012, № 000184, № 041014, № 041015, № 041010.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039068, представляващ НИВА, с площ 1.500 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 000500, № 039034, № 039067, № 000166.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020047, представляващ НИВА, с площ 2.880 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДОВАН ОРМАН”, при граници: имоти № 020046, № 500030, № 020048, № 020060, № 020061.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017028, представляващ НИВА, с площ 2.610 дка,  ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАХЛЪК”, при граници: имоти № 017027, № 017029, № 500023, № 500017.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049029, представляващ НИВА, с площ 4.230 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БУСТАНЛЪК”, при граници: имоти № 049028, № 049024, № 049045, № 500109.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 055013, представляващ НИВА, с площ 11.429 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕЛА ОРМАН”, при граници: имоти № 055012, № 500149, № 055014, № 055015, № 055016, № 055035, № 055033.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 060025, представляващ НИВА, с площ 6.136 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЗАЛДЖИК”, при граници: имоти № 060023, № 060026, № 500136, № 000266.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016078, представляващ ЛОЗЕ, с площ 0.522 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЛОЗЯТА НАД ГАРАТА”, при граници: имоти № 016077, № 016114, № 016079, № 016115.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017042, представляващ НИВА, с площ 9.093 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАХЛЪК”, при граници: имоти № 017039, № 017041, № 017043, № 500022, № 017040.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019032, представляващ НИВА, с площ 2.520 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БАХЛЪК”, при граници: имоти № 500042, № 019031, № 019034, № 019033.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023010, представляващ НИВА, с площ 2.520 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АФАТЛЪК”, при граници: имоти № 000066, № 500001, № 023009, № 023011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 043047, представляващ НИВА, с площ 5.798 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 043046, № 200131, № 043048, № 000159.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 043009, представляващ НИВА, с площ 5.001 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 043008, № 200073, № 200130, № 043010, № 043011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019018, представляващ НИВА, с площ 1.567 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАРАКЛЪКА”, при граници: имоти № 200049, № 019017, № 019016.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012022, представляващ ДР.СЕЛ.СТ.ТЕР., с площ 1.000 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГЯУР ЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 012021, № 012023, № 000003, № 200010, със следните ограничения върху имота: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020004, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 3.649 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТУРСУН ДЕРЕ”, при граници: имоти № 000023, № 000064, № 000221, № 000220.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 052007, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 10.000 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СРЕЩУ БРАКНИЦА”, при граници: имоти № 000185, № 052006, № 200144, № 052010.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027035, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 4.002 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАВАЦИТЕ”, при граници: имоти № 000185, № 052006, № 200144, № 052010, № 026001, № 027034.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 034004, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 6.769 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРЕНЕЖИТЕ”, при граници: имоти № 034001, № 034003, № 200058, № 034005.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036007, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 1.887 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕНИ ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 036008, № 000135, № 200124, № 034005, със следните ограничения върху имота: Санитарно охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б”. Забранява се и се ограничава дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасище.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021019, представляващ НИВА, с площ 1.637 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЙВАС ТАРЛА”, при граници: имоти № 200035, № 021020, № 021017.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024002, представляващ НИВА, с площ 11.641 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРИЯТА”, при граници: имоти № 024001, № 000049, № 024003, № 200033.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 029019, представляващ НИВА, с площ 2.522 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „НАД СЕЛОТО”, при граници: имоти № 029016, № 200042, № 029020, № 029018.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036006, представляващ НИВА, с площ 0.996 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕНИ ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 000135, № 000132, № 036004, № 200064, № 200124.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 041001, представляващ НИВА, с площ 4.365 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 000288, № 200066, № 041002, № 041009.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 058015, представляващ НИВА, с площ 3.395 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УЗЕН ЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 058016, № 058005, № 058014, № 200110.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 061014, представляващ НИВА, с площ 4.850 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРА ЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 061013, № 200115, № 200119, № 061.15.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064008, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 1.165 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ПРИ ДРЕНЕТО”, при граници: имоти № 000183, № 064007, № 064009, № 064011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 067010, представляващ ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с площ 9.409 дка, ПЕТА категория – 0.751 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 8.658 дка, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОДЖА ДАА”, при граници: имоти № 205002, № 067009, № 200134, № 067011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019008, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ, с площ 7.667 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Берковски, ЕКАТТЕ 03931, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧЕРКЕСКО”, при граници: имоти № 019007, № 000055, № 000048, № 019009.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007018, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ, с площ 5.907 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Берковски, ЕКАТТЕ 03931, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 007017, № 007014, № 007015, № 007016.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017024, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ, с площ 11.499 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Берковски, ЕКАТТЕ 03931, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУЛАКСЪЗ”, при граници: имоти № 017025, № 000048, № 0170038, № 017015, № 017013.

- лек автомобил, марка „Ивеко”, с рег. № Т BF-GL-04, идентификационен №: ЗЦФА1ЕД0002206637 ХТ, дата на първа регистрация: 24.01.1997 г. Рег. Т0890КТ, собственост на „Юзеиров-3“ ЕООД.

- трактор колесен, марка ТК 80 с рег. номер 801, цвят жълт, с рама рег. №:00680Т, собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- тракторно ремарке, марка РСД 4 с рег. номер 23829, цвят сив, с рама рег. №: Т00685, собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- лек автомобил, марка и модел „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ”, с рег.№ Т 8058 КТ, собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- сумата от 5 100 лв., представляваща равностойността на 510 дружествени дяла по 10 лева всеки един, притежавани от “ЮЗЕИРОВ-3” ЕООД, ЕИК 200197432 в капитала (5 100 лв.) на “АХИ” ЕООД, ЕИК 104671364, със седалище и адрес на управление: с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище, ул. „Теменуга” № 2.

- сумата от 527 лв., представляваща цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 195013, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 2.511 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „РАЙКОВА ПОЛЯНА”, при граници: имоти № 195014, № 001627, № 000428, № 195017

- сумата от 1 200 лв. цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 181006, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 6.000 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „КИЕВО”, при граници: имоти № 181005, № 250268, № 181008, № 181007, № 311008, № 311007.

- сумата от 384 лв. цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200009, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 1.669 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „ЧИГАРЕВЕЦ”, при граници: имоти № 200008, № 250106, № 250105, № 200010.

- сумата от 156 лв. цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200060, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 0.821 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „ЧИГАРЕВЕЦ”, при граници: имоти № 200018, № 200056, № 200059, № 000098.

- сумата от 2 736 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036036, представляващ НИВА, с площ 5.700 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ДУХОВНОКОВО”, при граници: имоти № 036007, № 036008, № 026009, № 036035, № 036101

- сумата от 882 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015009, представляващ НИВА, с площ 2.100 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „СЕЛИЩЕТО”, при граници: имоти № 015010, № 015030, № 015029, № 015008, № 015102

- сумата от 1 615 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002024, представляващ НИВА, с площ 3.800 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ФАНКИНОТО”, при граници: имоти № 002025, № 002012, № 002013, № 002014, № 002023, № 002100.

- сумата от 1 386 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 105054, представляващ НИВА, с площ 3.299 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ПАДАРИЯТА”, при граници: имоти № 105053, № 015101, № 105055, № 105100.

- сумата от 2 090 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 103002, представляващ НИВА, с площ 11.000 дка, ДЕВЕТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ЛИСКОВ ЛЪК”, при граници: имоти № 103001, № 103014, № 103013, № 103012, № 103011, № 103003, № 103101.

- сумата от 1 420 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 080017, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 7.100 дка, ДЕВЕТА категория /4.342/, ТРЕТА категория/2.758/, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „СЛИВЕТО”, при граници: имоти № 080016, № 080018, № 080100, № 000624, № 080015.

- сумата от 433 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022006, представляващ ЛОЗЕ, с площ 1.170 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „МУРГОВЕЦ”, при граници: имоти № 000205, № 022005, № 001728, № 022007. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

- сумата от 730 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 043028, представляващ ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА, с площ 3.040 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „БОЖУРОВЕЦ”, при граници: имоти № 300064, № 043027, № 250371, № 043033, № 043032, № 043031, № 043030.

- сумата от 2 791 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 103009, представляващ ИЗОСТАВЕНА ЛИВАДА, с площ 13.291 дка, ТРЕТА категория/10.143/, ЧЕТВЪРТА категория/3.148/, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „ТАБАКОВОТО”, при граници: имоти № 103008, № 101025, № 250057, № 103013, № 103012, № 103011, № 103010, № 250058

- сумата от 4 233 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007084, представляващ НИВА, с площ 10,854 дка, шеста категория, находящ се в землището на с. ЦАР АСЕН, ЕКАТТЕ 78077, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУРДЬОВИНИ”, при граници: имоти № 007504, № 007075, № 008501, полски път и имот № 007085, като имота е образуван от имот № 007007 . 

- сумата от 1 080лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014053, представляващ НИВА, с площ 3,002 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЦАР АСЕН, ЕКАТТЕ 78077, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУРДЬОВИНИ”, при граници: имоти № 014091, № 014507,полски път на Община, имот № 014047, № 014051 и имот № 014051 .

- сумата от 2 841 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 072067, представляващ НИВА, с площ 6,764 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СЪРДЕЛИ”, при граници: имоти № 072066, № 072105, № 072106, 072068, 072154, като имота е образуван от имот № 072026. 

- сумата от 1 334 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 060031, представляващ НИВА, с площ 3,334 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЯСАКЛЪКА”, при граници: имоти № 060030, № 060028, № 060032, 060027, като имота е образуван от имот № 060026. 

- сумата от 1 888 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030012, представляващ ЛОЗЕ, с площ 4,196  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ВАРЕНИК БУРУН”, при граници: имоти № 030011, № 030015, № 030016,  № 030013, № 030018, № 030017, като имота е образуван от имот № 030004. 

- сумата от 1 387 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 072068, представляващ НИВА, с площ 3,383 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ СЪРДЕЛИ”, при граници: имоти № 072067, № 072106, № 072107, 072069, 072154, като имота е образуван от имот № 072026. 

- сумата от 903 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030014, представляващ ЛОЗЕ, с площ 4,196  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ВАРЕНИК БУРУН”, при граници: имоти № 030013, № 030016, № 030003,  № 030019, № 030018, като имота е образуван от имот № 030004.  

  - 2 500 лв. , представляваща цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 070012, представляващ НИВА, с площ 9,903 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАЗЪЛЖИЦИТЕ”, при граници: имоти № 070011, № 070047, № 070001, 070036, 070029 и цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023015, представляващ ЛОЗЕ, с площ 2,071  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БАЛЪК СЪРТА”, при граници: имоти № 023026, № 023025, № 000006, Полски път на кметството с. Люблен, № 023023, № 023024, и№ 023022.  

- сумата от 2 702 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 070058, представляващ НИВА, с площ 8,066 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАЗЪЛЖИЦИТЕ”, при граници: имоти № 070057, № 070065, № 070022, 070045, 070028- Полски път на кметството с. Люблен, като имота е образуван от имот № 070018

- сумата от 1 440 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 077031, представляващ НИВА, с площ 4,000 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „  МЕШЕБОЙ”, при граници: имоти № 077030, № 077040, № 077009, №077025- Полски път на кметството с. Люблен, като имота е образуван от имот № 077008. 

- сумата от 1 352  лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020011, представляващ ЛОЗЕ, с площ 4,196  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ГАРВАН СЪРТА”, при граници: имоти № 020008, № 020010, №000258- Полски път на кметството с. Люблен, № 000256- Полски път на кметството с. Люблен, като имота е образуван от имот № 020004. 

- сумата от 1 110 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019039, представляващ НИВА, с площ 3,000 дка, трета категория, находящ се в землището на с. САДИНА, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КЕЛЕМЛЕЛИК”, при граници: имоти № 019038, № 000050-полски път на Община, № 019040,  № 019011, като имота е образуван от имот № 019013. 

- сумата от 3 000 лв., представляваща цената на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността  „ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, № 066017, № 066023, № 066019. Имотът е образуван от имот № 066018 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039071, представляващ НИВА, с площ 4.922 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГЕЕДЖИК”, при граници: имоти № 100036-полски път на община, № 039072, № 039131, № 039069, № 039068.

- сумата от 1 504 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 080016, представляващ НИВА, с площ 4,700 дка, осма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО, ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ НЕОПРЕДЕЛЕНА”, при граници: имоти № 080014 - полски път на Община, № 080015, № 080006, № 080009, № 080021,  № 080020, № 080019. Имотът е образуван от имот № 080007.

- сумата от 2 520 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 085076, представляващ НИВА, с площ 6,001 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КОРЕ ЛОМ”, при граници: имоти №049019, № 085039, № 085077, № 085037,

- сумата от 384 лв., действителната цена на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019242, представляващ НИВА, с площ 1,164 дка, шеста категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ВЕТИТЕ ЛОЗЯ”, при граници: имоти № 019298, № 019008, № 019012, № 019013.

- сумата от 1 800 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038026, представляващ НИВА, с площ 5,000 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АСМАЛЪК”, при граници: имоти № 038023, № 038022, № 038041, № 039028

- сумата от 2 300 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017009, представляващ НИВА, с площ 9,581 дка, четвърта категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАВАКЛЪК”, при граници: имоти №017017, № 017020, № 017006, № 017010. Имота е образуван от имот № 036005.

- сумата от 900 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036020, представляващ НИВА, с площ 5,000 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „НЕОПРЕДЕЛЕНА”, при граници: имоти № 036018,  № 036014, № 036006, № 036010. Имота е образуван от имот № 036005.

- сумата от 2 244 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 149019 представляващ НИВА, с площ 6,599 дка, пета категория, находящ се в землището на с. КОВАЧЕВЕЦ, ЕКАТТЕ 37469, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДЕРМЕН БАИР”, при граници: имоти № 049020, № 00304, № 049018, № 049022, № 049029, като имота е образуван от имот № 049010

- сумата от 130 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 183026, представляващ ЛОЗЕ, с площ 0,499 дка, трета категория, находящ се в землището на с. КОВАЧЕВЕЦ , ЕКАТТЕ 37469, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЛОЗЯТА”, при граници: имоти № 183025, № 083054, № 000028, № 000038.

- сумата от 2 400 лв., представляваща цената на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066023, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти №066019, №066022,  №066017. Имота е образуван от имот №066018- 100, ТОМ 15 5268 29.07.08 г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, №066017,  №066023, №066019. Имотът е образуван от имот №066018.

- сумата от 2 134 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 090028, представляващ НИВА, с площ 5,336 дка, четвърта категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАТАДЖИК”, при граници: имоти № 900006, № 900029, № 900034, № 900010.

- сумата от 6 048 лв. цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 052018, представляващ НИВА, с площ 14,752 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕМЕРДЖИК”, при граници: имоти № 052019, № 000507, № 052014, № 052042, № 052043, № 052045, № 000758.

- сумата от 2 379 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038048, представляващ НИВА, с площ 6,997 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АСМАЛЪК”, при граници: имоти № 038047, № 038002, № 038041.

- сумата от 5 590 лв., цената на отчуждения имот-ПОЛСКА КУЛТУРА № 137003, представляващ НИВА, с площ 13.000 дка, от които 11,526 дка пета категория и 1,474 дка трета категория, находящи се в землището на с. КОВАЧЕВЕЦ, ЕКАТТЕ 37469, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КИРИШКОВЕЦ”, при граници: имоти №137001,  №137002 и №000158-полски път на Община.

- сумата от 6 000 лв., представляаща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035065 представляващ НИВА с площ 4,087 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОВАНЛЪК”, при граници: имоти №035067,  №035064,  №000074-полски път на Община,  №035066; НЕДВИЖИМ ИМОТ с № 030013, представляващ НИВА, с площ 4,504 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №000104-местен път на Община, №030014,  №000123-дере на Община и  №030012; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014029 представляващ НИВА с площ 8,933 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №014034, №014027, №014028, №014052, №014052  и  №014051.    

- сумата от 2 242 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 184007 представляващ НИВА с площ 5,900 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №184006,  №184005,  №000254-полски път на Община,  №184008, №184009.    

- сумата от 1 900 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 184008 представляващ НИВА с площ 5,000 дка, от които 1,629 шеста категория и 4,279 трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №184009,  №184007,  №000254-полски път на Община,  №184011.

- сумата от 1 540 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 199007 представляващ НИВА с площ 4,400 дка, от които 0,482 шеста категория и 3,918 четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ИНИДЖИК ГОРЕН”, при граници: имоти №199010,  №199005, №199006,  №000254-полски път на Община.

- сумата от 1 417 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 195014 представляващ НИВА с площ 3,632 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРАБАЛЪКА”, при граници: имоти №199015,  №199013, №300234-полски път на Община, №195018 и №195017.   

- сумата от 3 150 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024011 представляващ НИВА с площ 7,501 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти №024010,  №300025-полски път на Община, №024012, №000037-полски път на Община .     

- сумата от 2 470 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200005 представляващ НИВА с площ 6,500 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ИНИДЖИК ГОРЕН”, при граници: имоти №200004,  №300233-полски път на Община, №200006, №300230-полски път на Община.

- сумата от 540 лв. цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 068003 представляващ НИВА с площ 3,000 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КУРТ ГЕЧИТ”, при граници: имоти №068004,  №300068-полски път на Община, №068010, №068009.

- сумата от 2 017 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 165009 представляващ НИВА с площ 7,203 дка, десета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА, ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАЛОВ”, при граници: имоти №165010,  №165001-полски път на ОПФ Опака,  №165008, №165005.    

- сумата от 5 000 лв.,  представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015003 представляващ НИВА с площ 4,500 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти № 000011-дере на Община,  № 015002,  № 300003 - полски път на Община, № 300027 - полски път на Община; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 062004 представляващ НИВА с площ 3,798 дка,  четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УСОЙНА”, при граници: имоти №300015-полски път на Община, №062001,  №062003,  №062005,  №062007; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 188008 представляващ НИВА с площ 2,999  дка, четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЯСАЦИТЕ”, при граници: имоти №300194-полски път на Община №188007,  №188010, №188009; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 166008 представляващ НИВА с площ 5,060 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №166007,  №000145-полски път на Община, №000203 дере на Община и №300097

- сумата от 2 100 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016011, представляващ НИВА, с площ 7,001 дка, девета категория, находящ се в землището на с. ПАЛАМАРЦА, ЕКАТТЕ 55213, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАМЪС”, при граници: имоти №016015, №016030, №016010, №170022-полски път на Община, №016012.

- сумата от 756 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 229006 представляващ др. селскостопански терен с площ 3,601 дка, десета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА,ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАИР БУРУН”, при граници: имоти №229002,  №230001-полски път на ОПФ Опака,  №229001, №000324-полски път на ОПФ Опака.   

- сумата от 2 446 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 264004 – ОВОШНА ГРАДИНА терен с площ 9,783 дка, пета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА, ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОРТА БУРУН”, при граници: имоти №264012, №264013, №264005, №253001-полски път на ОПФ Опака,  №264003. 

- сумата от 1 020 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 227046 представляващ ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ 4,632 дка, десета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА, ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ УРВИЩА”, при граници: имоти №227045,  №227048, №227018, №227044, №227043. 

- сумата от 998 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 121017 представляващ НИВА с площ 2,496 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УРВИЩА”, при граници: имоти №121016,  №121019, №121018, №300204-полски път на Община. 

- сумата от 1 520 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 186017 представляващ НИВА с площ 4,000 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УРВИЩА”, при граници: имоти №186018,  №186016, №000254-полски път на Община №300187-полски път на Община. 

- сумата от 642 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 013003 представляващ НИВА с площ 1,645 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК ИМОТ”, при граници: имоти №113002,  №000010-йанал на МЗГ-ХМС, №013004, №300001-полски път на Община. 

- сумата от 2 516 лв. цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 176011, представляващ НИВА с площ 6,799 дка, от които 1.864 дка  шеста категория и 4,935 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №176009,  №176010, №300097-полски път на Община, №176012,  №300183-полски път на Община. 

- сумата от 3 598 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 216002, представляващ НИВА с площ 9,724 дка, от които 0.263 дка  шеста категория и 5,719 дка пета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността„ ФОНДА”, при граници: имоти №216001, №300177-полски път на Община №216003, №300170-полски път на Община. 

- сумата от 875 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 081005, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 5,002 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ МЕШЕЛИУ”, при граници: имоти №181002,  №181003, №181004, №181006, №300138-полски път на Община.

- сумата от 875 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 057009, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 5,000 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КУРТ ГЕЧИТ”, при граници: имоти №057008, №300070-полски път на Община,  №157010, №157011.

- сумата от 846 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022016, представляващ ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 4,229 дка пета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти №022002, №300028-полски път на Община,  №022018, №022017, №022015, №0220003.

- сумата от 572 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054002 представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 2,601 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУРТ ГЕЧИТ”, при граници: имоти №300054-полски път на Община, №054005, № 054004, № 054003, № 054001.

- сумата от 1 435 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007015, представляващ НИВА с площ 3,500 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЮРТА”, при граници: имоти №007016, №007018, №007019,  №013004, №007043-полски път на Община. 

- сумата от 336 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000033, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 1,599 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО , ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЮРТА”, при граници: имоти №000035,  №007025, №007030-полски път на Община, като имота е образуван от имот №000032. 

- сумата от 1 113 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023025 представляващ НИВА с площ 4,637 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО , ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БЕЛИЯ БРЯГ”, при граници: имоти №023024, №000044, №023020, №023019, като имота е образуван от имот №023017. 

- сумата от 1 902 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024021, представляващ НИВА с площ 4,638 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ГОРНИ ЛИВАДИ”, при граници: имоти №024015, №000048-полски път на Община,  №024022, №025010, №024018, №024017, №024016, като имота е образуван от имот №024019.

- сумата от 9 090 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 013020, представляващ НИВА с площ 20,199 дка, пета категория, находящи се в землището на с. ОСИКОВО , ЕКАТТЕ 54208, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДЮДЮКЕНДЕ”, при граници: имоти №013019,  №013501-полски път на Община, №013052, №013021. 

- сумата от 3 930 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015030, представляващ НИВА с площ 9,825 дка, четвърта категория, находящи се в землището на с. ОСИКОВО, ЕКАТТЕ 54208, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ПУНАР ГЬОЛ”, при граници: имоти № 015039,  № 015060, №015059, №015025, №015024, №015507-полски път на Община №300187-полски път на Община. 

- сумата от 2 666 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021073 НИВА с площ 6,666 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ЦАР АСЕН, ЕКАТТЕ 78077, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТРЕНКЕТЯ ”, при граници: имоти №028005, №200041-полски път на Община, № 021072, № 021021, № 021501-полски път на Община, като имота е образуван от имот № 021016.

 - сумата от 6 305 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 046014 НИВА с площ 15.012 дка от които 11.136 дка шеста категория, а 3,876 трета категория, находящи се в землището на с. с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАРАМУРЛИЯ ”, при граници: имоти №046080, №046078, №000904-полски път на Община, №100237-полски път на Община, №046018.

 - сумата от 5 390 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022005 НИВА, с площ 11.469 дка трета категория, находящи се в землището на с. Посабина, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЧУЧУРА”, при граници: имоти №022006, №100012-полски път на Община, №022002, 022061, №022004.

- сумата от 1 250 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 048044 НИВА, с площ 4.999 дка от които 11.136 дка шеста категория  а 3,876 трета категория, находящи се в землището на с. Посабина, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАРАКЛИЙНАК ”, при граници: имоти №048042, №000101-полски път на Община, №048055, №100082-полски път на Община.

 - сумата от 2 619 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 084050 НИВА с площ 10.440 дка седма категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОЗЛУК”, при граници: имоти № 000752 дърво производствена площадка с. Садина, №084151, № 000752 дърво производствена площадка с. Садина, №084042 , №100409-полски път на Община.

- сумата от 4 550 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019005 НИВА с площ 10.342 дка пета категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността “КЕЛЕМЛЕЛИК”, при граници: имоти № 019031, № 019021, №000042-местен път на Община Попово, №100099-полски път на Община № 019006.

- сумата от 403 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 037085 ЛОЗЕ с площ 1.917 дка шеста категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЕСПЕЛИК”, при граници: имоти №037102-лозе на Община Попово.  

- сумата от 740 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 057250 ЛОЗЕ с площ 3.151 дка от които 0.422 седма категория, а 2.720 четвърта категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГРАДИЩЕ”, при граници: имоти №000872-полски път на Община, №057251, №057263.

- сумата от 79 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 037086 ЛОЗЕ с площ 0.394 дка шеста категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТЕСПЕЛИК”, при граници: имоти №000562-полски път на Община, №037102-лозе на Община.

- сумата от 2 250 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022076 НИВА с площ 5.000 дка трета категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ПАРКОВОТО”, при граници: имоти №100107-полски път на Община, №022002, 022077.

- сумата от 5 598 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 051034 НИВА с площ 12.440 дка четвърта категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БЕЛИЦА”, при граници: имоти №051033, №100066-полски път на Община, №100124-полски път на Община,.

 - сумата от 3 118 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022044 НИВА с площ 7.700 дка трета категория, находящи се в землището на с.Посабина, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧУЧУРА”, при граници: имоти №022045, №100013-полски път на Община, №100054 - полски път на Община, като имота е образуван от имот №022001, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, по иска на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София, ЕИК 131463734, от „Юзеиров 3“ ЕООД, ЕИК 200197432,

на основание чл. 66, ал.2 от ЗОПДНПИ следното незаконно придобито имущество:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 053009, представляващ НИВА, с площ 10.281 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СРЕЩУ БРАКНИЦА”, при граници: имоти № 200106, № 200105, № 053010, № 053012, № 053013. Имотът е собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 033007, представляващ НИВА, с площ 4.559 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАВДАР ТАРЛА”, при граници: имоти № 033004, № 033006, № 033009, № 033008, № 000077.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039002, представляващ НИВА, с площ 11.058 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРЕНЕЖИТЕ”, при граници: имоти № 20065, № 039001, № 200070, № 039003.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030016, представляващ НИВА, с площ 6.856 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАВДАР ТАРЛА”, при граници: имоти № 030023, № 030014, № 030015, № 200039.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054013, представляващ НИВА, с площ 10.864 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАВЕДЖИК”, при граници: имоти № 054051, № 054050, № 054011, № 000183, № 054014.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 010168, представляващ НИВА, с площ 9.141 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕНИ ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 010013, № 000001, № 010170, № 010172, № 010167, № 010166.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023009, представляващ НИВА, с площ 8.760 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЛУШКИ КОРЕНЕЖИ”, при граници: имоти № 023003, № 000033, № 023010, № 200031.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019014, представляващ НИВА, с площ 6.695 дка, ПЕТА категория – 0.371 дка и ЧЕТВЪРТА категория – 6.324 дка, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАРАКЛЪКА”, при граници: имоти № 019013, № 200052, № 200051, № 200049.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022003, представляващ НИВА, с площ 7.920 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 022002, № 022009, № 500038, № 000047.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020091, представляващ НИВА, с площ 5.400 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДОВАН ОРМАН”, при граници: имоти № 020090, № 0500032, № 020092, № 020104.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022021, представляващ НИВА, с площ 4.050 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 022022, № 022020, № 022017, № 022016.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020090, представляващ НИВА, с площ 9.900 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДОВАН ОРМАН”, при граници: имоти № 000047, № 500032, № 020091, № 020104.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027043, представляващ НИВА, с площ 3.689 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 027041, № 027042, № 027044, № 027050.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022022, представляващ НИВА, с площ 4.950 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 022023, № 022020, № 022021, № 500038.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027042, представляващ НИВА, с площ 2.880 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 500010, № 027044, № 027043, № 027041.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027041, представляващ НИВА, с площ 2.700 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 500010, № 027042, № 027043, № 027043, № 500184.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 069014, представляващ НИВА, с площ 4.499 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БУИК ОРМАН”, при граници: имоти № 069015, № 500192, № 069013, № 069021.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021022, представляващ НИВА, с площ 1.940 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЙВАС ТАРЛА”, при граници: имоти № 000026, № 021021, № 200025, № 021023, № 000232.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025003, представляващ ЛИВАДА, с площ 0.970 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРИЯТА”, при граници: имоти № 025002, № 000053, № 000049, № 200036.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025010, представляващ НИВА, с площ 2.909 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРИЯТА”, при граници: имоти № 200034, № 200036, № 025011, №

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 028001, представляващ НИВА, с площ 2.910 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАВАЦИТЕ”, при граници: имоти № 200043, № 200041, № 028005, № 028004, № 028002.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 067017, представляващ НИВА, с площ 21.341 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОДЖА ДАА”, при граници: имоти № 067018, № 067019, № 067020, № 000159, № 200083.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023005, представляващ НИВА, с площ 17.459 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЛУШКИ КОРЕНЕЖИ”, при граници: имоти № 023004, № 200031, № 023008, № 200032.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022004, представляващ НИВА, с площ 6.571 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛФАТЛЪК”, при граници: имоти № 500038, № 022001, № 022005, № 022002.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021004, представляващ НИВА, с площ 5.820 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЙВАС ТАРЛА”, при граници: имоти № 200025, № 021003, № 000029, № 021009.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023007, представляващ НИВА, с площ 9.991 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЛУШКИ КОРЕНЕЖИ”, при граници: имоти № 000049, № 023006, № 200032, № 023019.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 040017, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 1.940 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 000226, № 040016, № 200069.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 065003, представляващ НИВА, с площ 4.365 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „САДИНА”, при граници: имоти № 065002, № 200096, № 200098, № 065005, № 065004.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049001, представляващ НИВА, с площ 9.895 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СРЕЩУ БРАКНИЦА”, при граници: имоти № 200104, № 049002, № 000185, № 000200, № 048014, № 200094, № 200090.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 040018, представляващ НИВА, с площ 3.880 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАМУРЛУК”, при граници: имоти № 200069, № 200068, № 040019, № 040020.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054011, представляващ НИВА, с площ 21.340 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДО СЕЛОТО”, при граници: имоти № 200092, № 054009, № 054010, № 000183, № 054013, № 054050.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 011010, представляващ НИВА, с площ 2.916 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛЪНЛАРИ”, при граници: имоти № 011012, № 200003, № 011009, № 011011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 056028, представляващ НИВА, с площ 3.150 дка, ЧЕТВЪРТА категория – 1.912 и ПЕТА категоррия – 1.238 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕЛА ОРМАН”, при граници: имоти № 056029, № 500125, № 056027, № 056024, № 056022.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 056029, представляващ НИВА, с площ 3.239 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕЛА ОРМАН”, при граници: имоти № 056021, № 056030, № 500125, № 056028.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № с кадастрален № 436, с площ 800 кв.м., ведно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРИСТРОЙКА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, за който е отреден УПИ ІХ, с площ 840 кв.м., находящ се в кв. 38, по плана за застрояване и регулация на с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище, при граници и съседи: от две страни улици, ПИ с кад. № 435 и Пи с кад №434.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025071, представляващ НИВА, с площ 2.700 дка, ПЕТА категория – 1.210 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 1.490 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАНДРАТА”, при граници: имоти № 500004, № 000019, № 0205072, № 025070.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 028047, представляващ НИВА, с площ 6.300 дка, ПЕТА категория – 0.690 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 5.610 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КЛИСАДЖИК”, при граници: имоти № 028048, № 028046, № 500191, № 028050.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039067, представляващ НИВА с площ 1.500 дка, трета категория, находящ се в местността „Юрлук“ с. Славяново, обл. Търговище при граници: имот № 039068, № 039034, № 039035, № 039066 и № 000166.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 048024, представляващ НИВА, с площ 2.340 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛЧАКА”, при граници: имоти № 048023, № 500104, № 048025, № 048031.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 050004, представляващ НИВА, с площ 1.260 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КЕНЕВЕРЛИК”, при граници: имоти № 000446, № 050003, № 000496, № 050006, № 050005

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 051060, представляващ НИВА, с площ 5.491 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МАЛКАТА ЕЛА”, при граници: имоти № 500110, № 051059, № 000434, № 051063, № 051061.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 085022, представляващ НИВА, с площ 2.071 дка, ШЕСТА категория – 0.980 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 1.091 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТУРСУНА”, при граници: имоти № 000330, № 085020, № 085021, № 085023.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 058034, представляващ НИВА, с площ 4.200 дка, ПЕТА категория -  2.896 дка и ЧЕТВЪРТА категория – 1.304 дка, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГОЛЯМАТА ЕЛА”, при граници: имоти № 500118, № 058033, № 058043, № 058035.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049040, представляващ НИВА, с площ 2.610 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛМА ДЕРЕ”, при граници: имоти № 049042, № 049039, № 500102, № 049038, № 049041.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 047034, представляващ НИВА, с площ 9.625 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДЯЛ МЕДЖА”, при граници: имоти № 047033, № 500100, № 047035, № 500099.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 041013, представляващ НИВА, с площ 3.150 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АРПАЛЪК”, при граници: имоти № 041012, № 000184, № 041014, № 041015, № 041010.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039068, представляващ НИВА, с площ 1.500 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 000500, № 039034, № 039067, № 000166.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020047, представляващ НИВА, с площ 2.880 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДОВАН ОРМАН”, при граници: имоти № 020046, № 500030, № 020048, № 020060, № 020061.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017028, представляващ НИВА, с площ 2.610 дка,  ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАХЛЪК”, при граници: имоти № 017027, № 017029, № 500023, № 500017.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049029, представляващ НИВА, с площ 4.230 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БУСТАНЛЪК”, при граници: имоти № 049028, № 049024, № 049045, № 500109.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 055013, представляващ НИВА, с площ 11.429 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕЛА ОРМАН”, при граници: имоти № 055012, № 500149, № 055014, № 055015, № 055016, № 055035, № 055033.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 060025, представляващ НИВА, с площ 6.136 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАЗАЛДЖИК”, при граници: имоти № 060023, № 060026, № 500136, № 000266.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016078, представляващ ЛОЗЕ, с площ 0.522 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЛОЗЯТА НАД ГАРАТА”, при граници: имоти № 016077, № 016114, № 016079, № 016115.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017042, представляващ НИВА, с площ 9.093 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАХЛЪК”, при граници: имоти № 017039, № 017041, № 017043, № 500022, № 017040.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019032, представляващ НИВА, с площ 2.520 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БАХЛЪК”, при граници: имоти № 500042, № 019031, № 019034, № 019033.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023010, представляващ НИВА, с площ 2.520 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Славяново, ЕКАТТЕ 67091, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АФАТЛЪК”, при граници: имоти № 000066, № 500001, № 023009, № 023011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 043047, представляващ НИВА, с площ 5.798 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 043046, № 200131, № 043048, № 000159.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 043009, представляващ НИВА, с площ 5.001 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 043008, № 200073, № 200130, № 043010, № 043011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019018, представляващ НИВА, с площ 1.567 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАРАКЛЪКА”, при граници: имоти № 200049, № 019017, № 019016.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012022, представляващ ДР.СЕЛ.СТ.ТЕР., с площ 1.000 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГЯУР ЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 012021, № 012023, № 000003, № 200010, със следните ограничения върху имота: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020004, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 3.649 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТУРСУН ДЕРЕ”, при граници: имоти № 000023, № 000064, № 000221, № 000220.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 052007, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 10.000 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СРЕЩУ БРАКНИЦА”, при граници: имоти № 000185, № 052006, № 200144, № 052010.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027035, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 4.002 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАВАЦИТЕ”, при граници: имоти № 000185, № 052006, № 200144, № 052010, № 026001, № 027034.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 034004, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 6.769 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРЕНЕЖИТЕ”, при граници: имоти № 034001, № 034003, № 200058, № 034005.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036007, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 1.887 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕНИ ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 036008, № 000135, № 200124, № 034005, със следните ограничения върху имота: Санитарно охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б”. Забранява се и се ограничава дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасище.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021019, представляващ НИВА, с площ 1.637 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЙВАС ТАРЛА”, при граници: имоти № 200035, № 021020, № 021017.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024002, представляващ НИВА, с площ 11.641 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОРИЯТА”, при граници: имоти № 024001, № 000049, № 024003, № 200033.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 029019, представляващ НИВА, с площ 2.522 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „НАД СЕЛОТО”, при граници: имоти № 029016, № 200042, № 029020, № 029018.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036006, представляващ НИВА, с площ 0.996 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕНИ ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 000135, № 000132, № 036004, № 200064, № 200124.

 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 041001, представляващ НИВА, с площ 4.365 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРШИЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 000288, № 200066, № 041002, № 041009.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 058015, представляващ НИВА, с площ 3.395 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УЗЕН ЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 058016, № 058005, № 058014, № 200110.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 061014, представляващ НИВА, с площ 4.850 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРА ЕКЕНЛИК”, при граници: имоти № 061013, № 200115, № 200119, № 061.15.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064008, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 1.165 дка, ШЕСТА категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ПРИ ДРЕНЕТО”, при граници: имоти № 000183, № 064007, № 064009, № 064011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 067010, представляващ ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с площ 9.409 дка, ПЕТА категория – 0.751 дка и ЧЕТВЪРТА  категория – 8.658 дка, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОДЖА ДАА”, при граници: имоти № 205002, № 067009, № 200134, № 067011.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019008, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ, с площ 7.667 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Берковски, ЕКАТТЕ 03931, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧЕРКЕСКО”, при граници: имоти № 019007, № 000055, № 000048, № 019009.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007018, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ, с площ 5.907 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Берковски, ЕКАТТЕ 03931, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЮРТЛУК”, при граници: имоти № 007017, № 007014, № 007015, № 007016.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017024, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ, с площ 11.499 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Берковски, ЕКАТТЕ 03931, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУЛАКСЪЗ”, при граници: имоти № 017025, № 000048, № 0170038, № 017015, № 017013.

- лек автомобил, марка „Ивеко”, с рег. № Т BF-GL-04, идентификационен №: ЗЦФА1ЕД0002206637 ХТ, дата на първа регистрация: 24.01.1997 г. Рег. Т0890КТ, собственост на „Юзеиров-3“ ЕООД.

- трактор колесен, марка ТК 80 с рег. номер 801, цвят жълт, с рама рег. №:00680Т, собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- тракторно ремарке, марка РСД 4 с рег. номер 23829, цвят сив, с рама рег. №: Т00685, собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- лек автомобил, марка и модел „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ”, с рег.№ Т 8058 КТ, собственост на „ЮЗЕИРОВ-3“ ЕООД.

- сумата от 5 100 лв., представляваща равностойността на 510 дружествени дяла по 10 лева всеки един, притежавани от “ЮЗЕИРОВ-3” ЕООД, ЕИК 200197432 в капитала (5 100 лв.) на “АХИ” ЕООД, ЕИК 104671364, със седалище и адрес на управление: с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище, ул. „Теменуга” № 2,

и на основание чл. 72, вр. чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ на паричната равностойност по пазарни цени на отчужденото незаконно придобито имущество:

- сумата от 527 лв., представляваща цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 195013, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 2.511 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „РАЙКОВА ПОЛЯНА”, при граници: имоти № 195014, № 001627, № 000428, № 195017

- сумата от 1 200 лв. цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 181006, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 6.000 дка, ПЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „КИЕВО”, при граници: имоти № 181005, № 250268, № 181008, № 181007, № 311008, № 311007.

- сумата от 384 лв. цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200009, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 1.669 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „ЧИГАРЕВЕЦ”, при граници: имоти № 200008, № 250106, № 250105, № 200010.

- сумата от 156 лв. цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200060, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА, с площ 0.821 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „ЧИГАРЕВЕЦ”, при граници: имоти № 200018, № 200056, № 200059, № 000098.

- сумата от 2 736 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036036, представляващ НИВА, с площ 5.700 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ДУХОВНОКОВО”, при граници: имоти № 036007, № 036008, № 026009, № 036035, № 036101

- сумата от 882 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015009, представляващ НИВА, с площ 2.100 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „СЕЛИЩЕТО”, при граници: имоти № 015010, № 015030, № 015029, № 015008, № 015102

- сумата от 1 615 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002024, представляващ НИВА, с площ 3.800 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ФАНКИНОТО”, при граници: имоти № 002025, № 002012, № 002013, № 002014, № 002023, № 002100.

- сумата от 1 386 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 105054, представляващ НИВА, с площ 3.299 дка, ЧЕТВЪРТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ПАДАРИЯТА”, при граници: имоти № 105053, № 015101, № 105055, № 105100.

- сумата от 2 090 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 103002, представляващ НИВА, с площ 11.000 дка, ДЕВЕТА категория, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „ЛИСКОВ ЛЪК”, при граници: имоти № 103001, № 103014, № 103013, № 103012, № 103011, № 103003, № 103101.

- сумата от 1 420 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 080017, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 7.100 дка, ДЕВЕТА категория /4.342/, ТРЕТА категория/2.758/, находящ се в землището на с. Плаково, ЕКАТТЕ 56602, общ. В. Търново, местността „СЛИВЕТО”, при граници: имоти № 080016, № 080018, № 080100, № 000624, № 080015.

- сумата от 433 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022006, представляващ ЛОЗЕ, с площ 1.170 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „МУРГОВЕЦ”, при граници: имоти № 000205, № 022005, № 001728, № 022007. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

- сумата от 730 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 043028, представляващ ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА, с площ 3.040 дка, ТРЕТА категория, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „БОЖУРОВЕЦ”, при граници: имоти № 300064, № 043027, № 250371, № 043033, № 043032, № 043031, № 043030.

- сумата от 2 791 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 103009, представляващ ИЗОСТАВЕНА ЛИВАДА, с площ 13.291 дка, ТРЕТА категория/10.143/, ЧЕТВЪРТА категория/3.148/, находящ се в землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, общ. В. Търново, местността „ТАБАКОВОТО”, при граници: имоти № 103008, № 101025, № 250057, № 103013, № 103012, № 103011, № 103010, № 250058

- сумата от 4 233 лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007084, представляващ НИВА, с площ 10,854 дка, шеста категория, находящ се в землището на с. ЦАР АСЕН, ЕКАТТЕ 78077, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУРДЬОВИНИ”, при граници: имоти № 007504, № 007075, № 008501, полски път и имот № 007085, като имота е образуван от имот № 007007 . 

- сумата от 1 080лв., цената на продадения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014053, представляващ НИВА, с площ 3,002 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЦАР АСЕН, ЕКАТТЕ 78077, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУРДЬОВИНИ”, при граници: имоти № 014091, № 014507,полски път на Община, имот № 014047, № 014051 и имот № 014051 .

- сумата от 2 841 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 072067, представляващ НИВА, с площ 6,764 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „СЪРДЕЛИ”, при граници: имоти № 072066, № 072105, № 072106, 072068, 072154, като имота е образуван от имот № 072026. 

- сумата от 1 334 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 060031, представляващ НИВА, с площ 3,334 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЯСАКЛЪКА”, при граници: имоти № 060030, № 060028, № 060032, 060027, като имота е образуван от имот № 060026. 

- сумата от 1 888 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030012, представляващ ЛОЗЕ, с площ 4,196  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ВАРЕНИК БУРУН”, при граници: имоти № 030011, № 030015, № 030016,  № 030013, № 030018, № 030017, като имота е образуван от имот № 030004. 

- сумата от 1 387 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 072068, представляващ НИВА, с площ 3,383 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ СЪРДЕЛИ”, при граници: имоти № 072067, № 072106, № 072107, 072069, 072154, като имота е образуван от имот № 072026. 

- сумата от 903 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030014, представляващ ЛОЗЕ, с площ 4,196  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ВАРЕНИК БУРУН”, при граници: имоти № 030013, № 030016, № 030003,  № 030019, № 030018, като имота е образуван от имот № 030004.  

  - сумата от 2 500 лв. , представляваща цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 070012, представляващ НИВА, с площ 9,903 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАЗЪЛЖИЦИТЕ”, при граници: имоти № 070011, № 070047, № 070001, 070036, 070029 и цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023015, представляващ ЛОЗЕ, с площ 2,071  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН, ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БАЛЪК СЪРТА”, при граници: имоти № 023026, № 023025, № 000006, Полски път на кметството с. Люблен, № 023023, № 023024, и№ 023022.  

- сумата от 2 702 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 070058, представляващ НИВА, с площ 8,066 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАЗЪЛЖИЦИТЕ”, при граници: имоти № 070057, № 070065, № 070022, 070045, 070028- Полски път на кметството с. Люблен, като имота е образуван от имот № 070018

- сумата от 1 440 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 077031, представляващ НИВА, с площ 4,000 дка, пета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „  МЕШЕБОЙ”, при граници: имоти № 077030, № 077040, № 077009, №077025- Полски път на кметството с. Люблен, като имота е образуван от имот № 077008. 

- сумата от 1 352  лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020011, представляващ ЛОЗЕ, с площ 4,196  дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЛЮБЛЕН , ЕКАТТЕ 44608, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ГАРВАН СЪРТА”, при граници: имоти № 020008, № 020010, №000258- Полски път на кметството с. Люблен, № 000256- Полски път на кметството с. Люблен, като имота е образуван от имот № 020004. 

- сумата от 1 110 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019039, представляващ НИВА, с площ 3,000 дка, трета категория, находящ се в землището на с. САДИНА, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КЕЛЕМЛЕЛИК”, при граници: имоти № 019038, № 000050-полски път на Община, № 019040,  № 019011, като имота е образуван от имот № 019013. 

- сумата от 3 000 лв., представляваща цената на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността  „ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, № 066017, № 066023, № 066019. Имотът е образуван от имот № 066018 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039071, представляващ НИВА, с площ 4.922 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГЕЕДЖИК”, при граници: имоти № 100036-полски път на община, № 039072, № 039131, № 039069, № 039068.

- сумата от 1 504 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 080016, представляващ НИВА, с площ 4,700 дка, осма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО, ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ НЕОПРЕДЕЛЕНА”, при граници: имоти № 080014 - полски път на Община, № 080015, № 080006, № 080009, № 080021,  № 080020, № 080019. Имотът е образуван от имот № 080007.

- сумата от 2 520 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 085076, представляващ НИВА, с площ 6,001 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КОРЕ ЛОМ”, при граници: имоти №049019, № 085039, № 085077, № 085037,

- сумата от 384 лв., действителната цена на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019242, представляващ НИВА, с площ 1,164 дка, шеста категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ВЕТИТЕ ЛОЗЯ”, при граници: имоти № 019298, № 019008, № 019012, № 019013.

- сумата от 1 800 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038026, представляващ НИВА, с площ 5,000 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АСМАЛЪК”, при граници: имоти № 038023, № 038022, № 038041, № 039028

- сумата от 2 300 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 017009, представляващ НИВА, с площ 9,581 дка, четвърта категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАВАКЛЪК”, при граници: имоти №017017, № 017020, № 017006, № 017010. Имота е образуван от имот № 036005.

- сумата от 900 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036020, представляващ НИВА, с площ 5,000 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „НЕОПРЕДЕЛЕНА”, при граници: имоти № 036018,  № 036014, № 036006, № 036010. Имота е образуван от имот № 036005.

- сумата от 2 244 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 149019 представляващ НИВА, с площ 6,599 дка, пета категория, находящ се в землището на с. КОВАЧЕВЕЦ, ЕКАТТЕ 37469, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДЕРМЕН БАИР”, при граници: имоти № 049020, № 00304, № 049018, № 049022, № 049029, като имота е образуван от имот № 049010

- сумата от 130 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 183026, представляващ ЛОЗЕ, с площ 0,499 дка, трета категория, находящ се в землището на с. КОВАЧЕВЕЦ , ЕКАТТЕ 37469, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЛОЗЯТА”, при граници: имоти № 183025, № 083054, № 000028, № 000038.

- сумата от 2 400 лв., представляваща цената на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066023, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти №066019, №066022,  №066017. Имота е образуван от имот №066018- 100, ТОМ 15 5268 29.07.08 г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066022, представляващ НИВА, с площ 3,444 дка, трета категория, находящ се в землището на с. ПОСАБИНА, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТРАПЕЗНИК”, при граници: имоти № 066016, №066017,  №066023, №066019. Имотът е образуван от имот №066018.

- сумата от 2 134 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 090028, представляващ НИВА, с площ 5,336 дка, четвърта категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАТАДЖИК”, при граници: имоти № 900006, № 900029, № 900034, № 900010.

- сумата от 6 048 лв. цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 052018, представляващ НИВА, с площ 14,752 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЕМЕРДЖИК”, при граници: имоти № 052019, № 000507, № 052014, № 052042, № 052043, № 052045, № 000758.

- сумата от 2 379 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038048, представляващ НИВА, с площ 6,997 дка, седма категория, находящ се в землището на с. ЗАРАЕВО,ЕКАТТЕ 30332, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АСМАЛЪК”, при граници: имоти № 038047, № 038002, № 038041.

- сумата от 5 590 лв., цената на отчуждения имот-ПОЛСКА КУЛТУРА № 137003, представляващ НИВА, с площ 13.000 дка, от които 11,526 дка пета категория и 1,474 дка трета категория, находящи се в землището на с. КОВАЧЕВЕЦ, ЕКАТТЕ 37469, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КИРИШКОВЕЦ”, при граници: имоти №137001,  №137002 и №000158-полски път на Община.

- сумата от 6 000 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035065 представляващ НИВА с площ 4,087 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОВАНЛЪК”, при граници: имоти №035067,  №035064,  №000074-полски път на Община,  №035066; НЕДВИЖИМ ИМОТ с № 030013, представляващ НИВА, с площ 4,504 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №000104-местен път на Община, №030014,  №000123-дере на Община и  №030012; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014029 представляващ НИВА с площ 8,933 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОНКАТА”, при граници: имоти №014034, №014027, №014028, №014052, №014052  и  №014051.    

- сумата от 2 242 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 184007 представляващ НИВА с площ 5,900 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №184006,  №184005,  №000254-полски път на Община,  №184008, №184009.    

- сумата от 1 900 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 184008 представляващ НИВА с площ 5,000 дка, от които 1,629 шеста категория и 4,279 трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №184009,  №184007,  №000254-полски път на Община,  №184011.

- сумата от 1 540 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 199007 представляващ НИВА с площ 4,400 дка, от които 0,482 шеста категория и 3,918 четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ИНИДЖИК ГОРЕН”, при граници: имоти №199010,  №199005, №199006,  №000254-полски път на Община.

- сумата от 1 417 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 195014 представляващ НИВА с площ 3,632 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КАРАБАЛЪКА”, при граници: имоти №199015,  №199013, №300234-полски път на Община, №195018 и №195017.   

- сумата от 3 150 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024011 представляващ НИВА с площ 7,501 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти №024010,  №300025-полски път на Община, №024012, №000037-полски път на Община .     

- сумата от 2 470 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200005 представляващ НИВА с площ 6,500 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ИНИДЖИК ГОРЕН”, при граници: имоти №200004,  №300233-полски път на Община, №200006, №300230-полски път на Община.

- сумата от 540 лв. цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 068003 представляващ НИВА с площ 3,000 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КУРТ ГЕЧИТ”, при граници: имоти №068004,  №300068-полски път на Община, №068010, №068009..    

- сумата от 2 017 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 165009 представляващ НИВА с площ 7,203 дка, десета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА, ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БАЛОВ”, при граници: имоти №165010,  №165001-полски път на ОПФ Опака,  №165008, №165005.

- сумата от 5 000 лв., представляваща пазарна цена на отчуждените: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015003 представляващ НИВА с площ 4,500 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти № 000011-дере на Община,  № 015002,  № 300003 - полски път на Община, № 300027 - полски път на Община; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 062004 представляващ НИВА с площ 3,798 дка,  четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УСОЙНА”, при граници: имоти №300015-полски път на Община, №062001,  №062003,  №062005,  №062007; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 188008 представляващ НИВА с площ 2,999  дка, четвърта категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЯСАЦИТЕ”, при граници: имоти №300194-полски път на Община №188007, №188010, №188009; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 166008 представляващ НИВА с площ 5,060 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №166007,  №000145-полски път на Община, №000203 дере на Община и №300097

- сумата от 2 100 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016011, представляващ НИВА, с площ 7,001 дка, девета категория, находящ се в землището на с. ПАЛАМАРЦА, ЕКАТТЕ 55213, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАМЪС”, при граници: имоти №016015, №016030, №016010, №170022-полски път на Община, №016012.

- сумата от 756 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 229006 представляващ др. селскостопански терен с площ 3,601 дка, десета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА,ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧАИР БУРУН”, при граници: имоти №229002,  №230001-полски път на ОПФ Опака,  №229001, №000324-полски път на ОПФ Опака.   

- сумата от 2 446 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 264004 – ОВОШНА ГРАДИНА терен с площ 9,783 дка, пета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА, ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ОРТА БУРУН”, при граници: имоти №264012, №264013, №264005, №253001-полски път на ОПФ Опака,  №264003.    

- сумата от 1 020 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 227046 представляващ ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ 4,632 дка, десета категория, находящи се в землището на гр. ОПАКА, ЕКАТТЕ 53552, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ УРВИЩА”, при граници: имоти №227045,  №227048, №227018, №227044, №227043. 

- сумата от 998 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 121017 представляващ НИВА с площ 2,496 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УРВИЩА”, при граници: имоти №121016,  №121019, №121018, №300204-полски път на Община. 

- сумата от 1 520 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 186017 представляващ НИВА с площ 4,000 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „УРВИЩА”, при граници: имоти №186018,  №186016, №000254-полски път на Община №300187-полски път на Община. 

- сумата от 642 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 013003 представляващ НИВА с площ 1,645 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК ИМОТ”, при граници: имоти №113002,  №000010-йанал на МЗГ-ХМС, №013004, №300001-полски път на Община. 

- сумата от 2 516 лв. цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 176011, представляващ НИВА с площ 6,799 дка, от които 1.864 дка шеста категория и 4,935 дка трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ АЛМАЛЪКА”, при граници: имоти №176009,  №176010, №300097-полски път на Община, №176012,  №300183-полски път на Община. 

- сумата от 3 598 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 216002, представляващ НИВА с площ 9,724 дка, от които 0.263 дка шеста категория и 5,719 дка пета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността„ ФОНДА”, при граници: имоти №216001, №300177-полски път на Община №216003, №300170-полски път на Община. 

- сумата от 875 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 081005, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 5,002 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „МЕШЕЛИУ”, при граници: имоти №181002,  №181003, №181004, №181006, №300138-полски път на Община.

- сумата от 875 лв., цената на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 057009, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 5,000 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА , ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КУРТ ГЕЧИТ”, при граници: имоти №057008, №300070-полски път на Община,  №157010, №157011.

- сумата от 846 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022016, представляващ ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 4,229 дка пета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЮМБЕДЖИК”, при граници: имоти №022002, №300028-полски път на Община,  №022018, №022017, №022015, №0220003.

- сумата от 572 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054002 представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 2,601 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ГЛОГИНКА, ЕКАТТЕ 15103, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КУРТ ГЕЧИТ”, при граници: имоти №300054-полски път на Община, №054005, № 054004, № 054003, № 054001.

- сумата от 1 435 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007015, представляващ НИВА с площ 3,500 дка, трета категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЮРТА”, при граници: имоти №007016, №007018, №007019,  №013004, №007043-полски път на Община. 

- сумата от 336 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000033, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 1,599 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО , ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЮРТА”, при граници: имоти №000035,  №007025, №007030-полски път на Община, като имота е образуван от имот №000032. 

- сумата от 1 113 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023025 представляващ НИВА с площ 4,637 дка, шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО , ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ БЕЛИЯ БРЯГ”, при граници: имоти №023024, №000044, №023020, №023019, като имота е образуван от имот №023017. 

- сумата от 1 902 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024021, представляващ НИВА с площ 4,638 дка шеста категория, находящи се в землището на с. ДРИНОВО, ЕКАТТЕ 23738, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ГОРНИ ЛИВАДИ”, при граници: имоти №024015, №000048-полски път на Община,  №024022, №025010, №024018, №024017, №024016, като имота е образуван от имот №024019.

- сумата от 9 090 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 013020, представляващ НИВА с площ 20,199 дка, пета категория, находящи се в землището на с. ОСИКОВО , ЕКАТТЕ 54208, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ДЮДЮКЕНДЕ”, при граници: имоти №013019,  №013501-полски път на Община, №013052, №013021. 

- сумата от 3 930 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015030, представляващ НИВА с площ 9,825 дка, четвърта категория, находящи се в землището на с. ОСИКОВО, ЕКАТТЕ 54208, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ПУНАР ГЬОЛ”, при граници: имоти № 015039,  № 015060, №015059, №015025, №015024, №015507-полски път на Община №300187-полски път на Община. 

- сумата от 2 666 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021073 НИВА с площ 6,666 дка четвърта категория, находящи се в землището на с. ЦАР АСЕН, ЕКАТТЕ 78077, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТРЕНКЕТЯ ”, при граници: имоти №028005, №200041-полски път на Община, № 021072, № 021021, № 021501-полски път на Община, като имота е образуван от имот № 021016.

 - сумата от 6 305 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 046014 НИВА с площ 15.012 дка от които 11.136 дка шеста категория, а 3,876 трета категория, находящи се в землището на с. с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАРАМУРЛИЯ ”, при граници: имоти №046080, №046078, №000904-полски път на Община, №100237-полски път на Община, №046018.

 - сумата от 5 390 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022005 НИВА, с площ 11.469 дка трета категория, находящи се в землището на с. Посабина, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ЧУЧУРА”, при граници: имоти №022006, №100012-полски път на Община, №022002, 022061, №022004.

- сумата от 1 250 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 048044 НИВА, с площ 4.999 дка от които 11.136 дка шеста категория  а 3,876 трета категория, находящи се в землището на с. Посабина, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ КАРАКЛИЙНАК ”, при граници: имоти №048042, №000101-полски път на Община, №048055, №100082-полски път на Община.

 - сумата от 2 619 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 084050 НИВА с площ 10.440 дка седма категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОЗЛУК”, при граници: имоти № 000752 дърво производствена площадка с. Садина, №084151, № 000752 дърво производствена площадка с. Садина, №084042 , №100409-полски път на Община.

- сумата от 4 550 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 019005 НИВА с площ 10.342 дка пета категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността “КЕЛЕМЛЕЛИК”, при граници: имоти № 019031, № 019021, №000042-местен път на Община Попово, №100099-полски път на Община № 019006.

- сумата от 403 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 037085 ЛОЗЕ с площ 1.917 дка шеста категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ТЕСПЕЛИК”, при граници: имоти №037102-лозе на Община Попово.  

- сумата от 740 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 057250 ЛОЗЕ с площ 3.151 дка от които 0.422 седма категория, а 2.720 четвърта категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ГРАДИЩЕ”, при граници: имоти №000872-полски път на Община, №057251, №057263.

- сумата от 79 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 037086 ЛОЗЕ с площ 0.394 дка шеста категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ТЕСПЕЛИК”, при граници: имоти №000562-полски път на Община, №037102-лозе на Община.

- сумата от 2 250 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022076 НИВА с площ 5.000 дка трета категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ ПАРКОВОТО”, при граници: имоти №100107-полски път на Община, №022002, 022077.

- сумата от 5 598 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 051034 НИВА с площ 12.440 дка четвърта категория, находящи се в землището на с.Садина, ЕКАТТЕ 65067, общ. Попово, обл. Търговище, местността „БЕЛИЦА”, при граници: имоти №051033, №100066-полски път на Община, №100124-полски път на Община,.

 - сумата от 3 118 лв., цената на отчужден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022044 НИВА с площ 7.700 дка трета категория, находящи се в землището на с.Посабина, ЕКАТТЕ 57875, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЧУЧУРА”, при граници: имоти №022045, №100013-полски път на Община, №100054 - полски път на Община, като имота е образуван от имот №022001;

ОТМЕНЯ решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд В ЧАСТТА, с която Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София, ЕИК 131463734 е осъдена да заплати на Р.М.Й. направените разноски по делото, съразмерно с отхвърлената част от иска , в размер на 5 203 лв.

ОБЕЗСИЛВА  решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е отнета от „Юзеиров 3“ ЕООД, на основание чл. 72, вр. чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ, пазарната стойност на продадените имоти № 016132, представляващ нива с площ 5,749 дка, находящ се в землището на с.Петко Каравелово, общ.Велико Търново, местността „Канара – Козу Гора” и с № 030108, представляващ овощна градина с площ от 1,211 дкав землището на с.Петко Каравелово, общ. Велико Търново, местността ”Кашево” ЗА ГОРНИЦАТА над 4 000 лв. до 4 012 лв., като ПРЕКРАТЯВА  производството по делото в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд В ЧАСТТА за отнемане от „Юзеиров 3“ ЕООД, на основание чл. 72, вр. чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ, на сумата от 4000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените имот № 016132, представляващ нива с площ 5,749 дка, находящ се в землището на с.Петко Каравелово, общ.Велико Търново, местността „Канара – Козу Гора” и имот № 030108, представляващ овощна градина с площ от 1,211 дкав землището на с.Петко Каравелово, общ. Велико Търново, местността ”Кашево”.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд в останалата му осъдителна част за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и за присъдените в полза на комисията разноски от 8 452 лв. и в полза на бюджета на съдебната власт – 18 642,68 лв.

ОСЪЖДА  Р.М.Й., ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненския апелативен съд, дължимите  държавни такси, в размер на сумата от 22 238,92 лв.- допълнително за първоинстанционното производство и сумата от 11 119,46 лв.- за въззивното производство.

ОСЪЖДА  Р.М.Й., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество София сторените по делото разноски в размер на сумата от  23 762 лв., от която 10 080 лв. - разноски за първоинстанционното производство и 13 682 лв. –разноски за въззивното производство.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването на препис от него на страните и при условията на чл.280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: