РЕШЕНИЕ

 

188

Гр.Варна,  25.11.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 25.11.2016 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

              Мария Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Петрова гр.д. № 581 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК, образувано по молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за поправка в решение № 14 от 10.02.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 581/2015 г. на Варненския апелативен съд, на допусната в решението очевидна фактическа грешка, изразяваща се в липсата на изписване в диспозитива на решението на иначе формираната в мотивите на същото воля на съда за отнемане в полза на държавата от Р.М.Й. на незаконно придобито имущество, представляващо апартамент №7 в гр. Попово, ул.“Панайот Хитов“ №25 на основание чл.62, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ.

Насрещната страна не е подала отговор на молбата.

Съгласно разпоредбата на чл. 247 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

В настоящия случай, в мотивите на решението, съдът е коментирал и формирал ясни изводи, че искът на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е изцяло основателен и следва да бъде уважен, като - от  Р.М.Й. подлежи на отнемане на основание чл.62, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ, недвижим имот - апартамент гр.Попово. В решението, обаче, този извод на съда не е намерил отражение. Т.е. касае се до допусната в диспозитива на решението очевидна фактическа грешка.

Налице са условията на чл. 247 ГПК и тази очевидна фактическа грешка  следва да бъде поправена, като в диспозитива на решението бъде добавен текста „ОТМЕНЯ решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е отхвърлено искането на КОНПИ гр.София за отнемане от Р.Й. на осн. чл.63, ал.2 т.1 от ЗОПДНПИ на апартамент №7, находящ се в гр.Попово, ул.”Панайот Хитов” №25,           И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, по иска на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София, ЕИК 131463734, от Р.М.Й. с ЕГН ********** на основание чл. 62, вр. чл. 63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ следното незаконно придобито имущество: апартамент №7, на трети етаж, на ул. „Панайот Хитов” №25, в гр.Попово, представляващ самостоятелен обект в сграда, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и два балкона, със застроена площ 76,17 кв.м., ведно с избено помещение №4 с полезна площ 7,82 кв.м., ведно с 506/10000 ид.ч. от общите части на сградата и 122/10000 ид. ч. от правото на строеж върху мястото, при граници на жилището: запад – терена комплекс, изток- ул.”П.Хитов”, север –жилище от блок №9, юг- стълбищеи ап.№8.”

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна

РЕШИ:

ДОПУСКА, на осн. чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 14 от 10.02.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 581/2015 г. на Варненския апелативен съд, като добавя текста:

„ОТМЕНЯ решение № 107 от 29.06.2015 г., поправено с решение  № 151 от 30.09.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е отхвърлено искането на КОНПИ гр.София за отнемане от Р.Й. на осн. чл.63, ал.2 т.1 от ЗОПДНПИ на апартамент №7, находящ се в гр.Попово, ул.”Панайот Хитов” №25,       И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, по иска на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София, ЕИК 131463734, от Р.М.Й. с ЕГН ********** на основание чл. 62, вр. чл. 63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ следното незаконно придобито имущество: апартамент №7, на трети етаж, на ул. „Панайот Хитов” №25,    в гр.Попово, представляващ самостоятелен обект в сграда, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и два балкона, със застроена площ 76,17 кв.м., ведно с избено помещение №4 с полезна площ 7,82 кв.м., ведно с 506/10000 ид.ч. от общите части на сградата и 122/10000 ид. ч. от правото на строеж върху мястото, при граници на жилището: запад – терена комплекс, изток- ул.”П.Хитов”, север –жилище от блок №9, юг- стълбище и ап.№8.”

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: