О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

713/18.11.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18. 11.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№581/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Областна дирекция на МВР-Варна, представлявана от директора Д.С.П., чрез процесуалния представител гл.ю.к.Б.Й. против разпо -реждане №8216/03.10.2016г., постановено по в.гр.д.№1473/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната касационна жалба вх.№26480/29.09.2016г., подадена от ОД на МВР Врана против решение №1105/18.08.2016г., постановено по в.гр.д.№1473/16г. по описа на ВОС.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложе -ните в същата съображения, като се претендира да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроводствените действия по администриране на подадената касационна жалба.

Въззиваемата страна Д.В.С., редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№1473/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода- дена въззивна жалба от ОД на МВР Варна против решение №2140/31.05.2016г., пос -тановено по гр.д.№245/16г. по описа на ВРС, XXXV състав, с което са уважени пре -дявените от Д.В.С. *** искове с пр. осн. чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ.Производството пред ВРС и пред ВОС е разг -леждано по реда на глава XXV от ГПК/Бързо производство/, т.к. предявените искове попадат в хипотезата на чл.310, ал.1, т.1 от ГПК.В съответствие с разпоредбата на чл.317, вр. чл.315, ал.2 от ГПК въззивният съд в проведеното по делото открито съдебно заседание на 16.08.2016г. е обявил на страните, че решението му ще бъде постановено на 30.08.2016г., от която дата и тече срокът за обжалването му.С реше -ние №1105/18.08.2016г., постановено по в.гр.д.№245/16г. по описа на ВОС/в титул -ната част на решението е допусната очевидна фактическа грешка при посочване номера на делото-действителният номер в.гр.д.№1473/16г., а не посоченият №245/ 16г., който е номерът на първоинстанционното дело/, е потвърдено решение №2140/ 31.05.2016г., постановено по гр.д.№245/16г. по описа на ВРС.В решението си съдът е посочил, че същото подлежи на обжалване в едномесечен срок, считано от 30.08. 2016г./обявената дата в о.с.з. на 16.08.2016г./Препис от решението е изпратен на страните, като в съобщенията е посочено, че същото подлежи на обжалване така, като е посочено в него.Съобщението до ОД на МВР е връчено на 26.08.2016г.Пос -ледната е подала против решението на ВОС касационна жалба с вх.№26480/29.09. 2016г., върната с обжалваното разпореждане от 03.10.2016г., в което съдът е приел, че жалбата е просрочена, т.к. едномесечният срок за обжалване е изтекъл на 26.09. 2016г./присъствен ден/.

Съгласно разясненията, дадени в ТР №12/11.03.2013г. на ОСГК на ВКС, срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл.315, ал.2 от ГПК, тече от дата -та, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си.Връчването по чл.7, ал. 2 от ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл.315, ал.2 от ГПК.

В настоящия случай съдът в о.с.з. на 16.08.2016г. е обявил датата на която ще обяви решението си и от която ще започне да тече едномесечният срок за обжалва -нето му.В постановеното на 18.08.2016г./по-ранна дата от обявената/ решение е по -сочил, че решението подлежи на обжалване, считано от 30.08.2016г.В изпратеното до страните съобщение е посочено, че решението подлежи на обжалване така, както е посочено в него, т.е. считано от 30.08.2016г.Предвид горното и в съответствие с цитираното ТР следва да бъде прието, че срокът за обжалване на постановеното от ВОС решение е започнал да тече считано от 30.08.2016г.Подадената на 29.09.2016г. касационна жалба е депозирана в рамките на предвидения от закона едномесечен преклузивен срок, с оглед което и не е просрочена, както е прието в обжалваното разпореждане.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за про -дължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената касационна жалба.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №8216/03.10.2016г., постановено по в.гр.д.№1473/16г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна за продължаване на съдопроизводствени -ите действия по администриране на подадената касационна жалба. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                             ЧЛЕНОВЕ: