ОПРЕДЕЛЕНИЕ 715

гр. Варна, 20.12..2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 581/17г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на В.С.Т. *** против определение355/17.10.17г., постановено по в.гр.д. № 232/2017г. по описа на ОС-Шумен, с което е оставена без разглеждане жалбата ѝ с вх. № 583/05.06.17г., срещу действията на ДСИ при РС-Нови пазар по изп.д. № 228/12г., изразяващи се в проведена публична продан на недвижим имот на 26.05.17г., и производството пред ШОС е прекратено. Счита се определението на съда за неправилно, тъй като противоречи на нормата на чл. 492, ал. 1 от ГПК, изискваща обявяването на купувача да се извърши от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него. Изложено е, че на проведената на 26.05.17г. публична продан не е бил съставен протокол до приключването на търга и такъв не е бил подписан от нито един от участниците в него. Протоколът е бил съставен по-късно и поради тази причина не е подписан от жалбоподателката. Претендира се отмяна на определението и се иска настоящият съд да прогласи нищожността на проведената на 26.05.17г. публична продан.

            В предвидения срок е депозиран отговор от длъжника по изпълнението С.Н.Т., с който се счита частната жалба за основателна.

            Не е подаден отговор от взискателя по изпълнението „Обединена Българска Банка” АД.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството по изпълнително дело № 228/12г. на ДСИ при РС-Нови пазар е образувано по молба на взискателя „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, гр. София за събиране на паричното му вземане по договор за банков кредит от длъжника С.Н.Т. въз основа на изпълнителен лист от 10.09.12г., издаден по ч.гр.д. № 2206/12г. на РС-Габрово. Изпълнението е било насочено върху собствения на длъжника недвижим имот в гр. Нови пазар, представляващ апартамент № 33, ул. „Плиска”, № 5, вх. Б, ет. 6, върху който банката е вписала законна ипотека за обезпечаване на вземанията си по договора за банков кредит.

Била е насрочена и проведена публична продан на имота за периода от 25.04.17г. до 25.05.17г. Жалбоподателката е трето за изпълнението лице, която е участвала в публичната продан, внасяйки задатък и предлагайки покупна цена. На 26.05.17г. ДСИ е съставил протокол, с който В.Т. е обявена за купувач на имота за сумата от 26 000 лв. Няма издадено постановление за възлагане на имота – нито в полза на В. Т., нито в полза на следващ купувач, предложил следващата по размер цена.

В приетия нов ГПК за разлика от отменения, законодателят е ограничил възможността за обжалване действията на СИ, свеждайки я до лимитативно определените актове, от ограничения кръг лица и на лимитативно посочените в закона основания, което изключва разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването. В нормата на чл. 435, ал. 3 от ГПК е предвидена възможността да се обжалва постановлението за възлагане от трето за изпълнението лице, което е внесло задатък до последния ден на проданта и то на посочените основания – че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена /изяснени като съдържание с т. 8  от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС по т.д. № 2/13г./. Липсата на издадено постановление за възлагане лишава от предмет предприетото обжалване и води до недопустимост на подадената жалба. Обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение355/17.10.17г., постановено по в.гр.д. № 232/2017г. по описа на ОС-Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: