О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

737/15.11.2018 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 581 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Ж.М.Т. *** срещу определение № 585/3.10.2018 година в.гр.д.№ 396/2018 година НА Окръжен съд - Добрич, с което е оставена без разглеждане жалба  вх.№ 5417/3.09.2018 г. по член 435,ал.2,т.2 от ГПК за насочване на принудителното изпълнение изп.д.№№ 20138100401264 и 20138100401266 по описа на ЧСИ, с рег. № 810 по регистъра на КЧСИ, с район на действие-  ДОС върху парични вземания от трудово възнаграждение за периода – на-чалото на 2014 г. до месец октомври 2017 г. поради частична несеквести-руемост и е прекратено производството по делото.

В подаден писмен отговор „Уникредит Булбанк“ АД оспорва частната жалба и изразява становище за правилност на определението.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

 Производството е образувано по жалба на длъжника Ж.М.Т. по член 435,ал.2,т.2 от ГПК срещу насочването на прину-дителното изпълнение по изп.д.№№ 20138100401264 и 20138100401266 по описа на ЧСИ, с рег. № 810 върху парични вземания от трудово възнаграждение поради частична несеквестируемост .

При постановяване на обжалваното определение съдът е приложил правилно закона, като е приел, че срокът за подаване на жалба по чл. 435,ал.2,т.2 от ГПК е едноседмичен  и започва да тече от узнаването от длъжника, че третото лице е платило на съдебния изпълнител, поради което отказва да плати на длъжника. 

От доказателствата по делото е видно, че жалбоподателката е узнала за удръжките от най-късно на 29.08.2017 г. в отговор на молби с вх.№№ 7835/20.07.2017 г. и 7834/20.07.2017 г. и подадена молба вх.№9960/ 12.09.2017 г.  второто изпълнително дело. Към подаването на жалбата по член 435,ал.2,т.2 от ГПК на дата 1.08.2018 г. изпълнението върху частично несеквестируемите й вземания, включително върху вземането на труд за месец септември 2017 г., е било вече проведено, тъй като сумите са били изплатени от ЧСИ на взискателя с платежни нареждания съгласно извършените върху изпълнителните листи отбелязвания.

Следователно, правото на жалба поради насочването на изпълнението по двете изпълнителни производства срещу частично несеквестируеми вземания за възнаграждения от труд е следвало да се упражни в едноседмичния срок по член 436,ал.1 от ГПК, считан от 29.08.2017 г. и изтекъл на 5.09.2017 г. Жалбата е подадена на 1.08.2018 г. след изтичането му и е недопустима . Жалбата срещу насочването на изпълнението върху частично несеквестируемото  вземане за въз-награждение от труд за месец септември 2017 г е подадена след провеж-дане на изпълнението върху това вземане и е също недопустима .

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 585/3.10.2018 година в.гр.д.№ 396/2018 година на Окръжен съд – Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.