О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                              №691/20.12.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА            

                                                                                     ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 582 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.

Образувано е по повдигнат спор за подсъдност между Силистренския окръжен съд и Тутраканския районен съд във връзка с издаване на обратен изпълнителен лист по гр.д.№ 54/2009 година.

От служебно извършената проверка се установява, че на основание чл.245, ал.3 от ГПК А.Х.Д. ***, Силистренска област, е подал молба за издаване на обратен изпълнителен лист по горното дело, тъй-като първоначалното осъдително решение на въззивния съд по в.гр.д.№ 197/2011 година на СОС е отменено с влязъл в сила съдебен акт. СОС е постановил разпореждане без мотиви тази молба да се изпрати по компетентност на Тутраканския районен съд.

Апелативната инстанция намира, че компетентен да се произнесе по това искане  е Тутраканския районен съд, тъй-като съгласно чл.282, ал.6 и чл.245, ал.3 от ГПК, изречение второ, когато въззивното решение, което е било изпълнено с издаване на първоначалния изпълнителен лист бъде отменено с влязъл в сила съдебен акт, който е различен от отменения такъв, какъвто е и случая, то компетентен да издаде обратния изпълнителен лист е първоинстанционният съд, който е постановил първоначалния акт, потвърден с акта на окръжния съд и не допуснат до касационен контрол. Второто  съображения за това е, че след изчерпване на инстанционния контрол и влизане в сила на финалния съдебен акт, делото в цялост се връща при първоинстанционния ( районен или окръжен) съд.

От друга страна в производството по издаване на обратен изпълнителен лист не се осъществява какъвто и да е контрол по актовете на по-горната инстанция, въз основа на които е бил издаден първоначалния изпълнителен лист, тъй-като това е самостоятелно първоинстанционно производство.

Водим от горното, ВАпС

                                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

КОМПЕТНЕН да се произнесе по молбата на А.Х.Д. ***, Силистренска област за издаване на обратен изпълнителен лист по гр.д.№ 54/2009 година на Тутраканския районен съд е Тутраканският районен съд.

ИЗПРАЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по издаване на обратния изпълнителен лист.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.