ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       №754

 

                                      04.11.2015 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 04 ноември  2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова        

                      Юлия Бажлекова                                       

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 582 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК /изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г./ и е образувано по частна жалба на Х.Х.А. против разпореждане № 916/24.09.2015 г., постановено по в.ч.гр.д. № 416 по описа на Шуменския окръжен съд за 2015 г., с което е върната частната му касационна жалба вх. № 4262/17.08.2015 г. против определение № 362/04.08.2015 г., постановено по в.ч.гр.д № 416/2015 г. по описа на ШОС. Молил е за отмяна на разпореждането и връщане на делото на окръжния съд.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК и се явява допустима, а след като я разгледа по същество, съдът намира същата за неоснователна, поради следните съображения:

С обжалваното разпореждане, окръжният съд е върнал частната касационна жалба на Х.А. с вх. № 4262/17.08.2015 г. против определение № 362/04.08.2015 г., постановено по в.ч.гр.д № 416/2015 г. по описа на ШОС, с което е било потвърдено определение на районния съд за прекратяване на образуваното пред него дело по иск на настоящия жалбоподател по чл. 11, ал.2 ЗСПЗЗ, поради неотстраняване на нередовностите в исковата молба.

Съгласно чл. 274, ал. 4 от ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

В настоящия казус, определението на районния съд за прекратяване на делото и потвърждаващото го определение на окръжния съд, са постановени по  дело, решението по което не би подлежало на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 280, ал.2, т.2 от ГПК в редакцията й от ДВ бр.50/2015 г. в сила от 07.07.2015 г., а именно по иск по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ. Частната касационна жалба е била подадена на 17.08.2015 г., т.е. при действието на изменението на ГПК и следователно е подадена срещу неподлежащ на обжалване акт, поради което и правилно е била върната на подателя. Окръжният съд е действал съобразно чл. 286, ал.1, т.3 от ГПК и разпореждането му за връщане на частната касационна жалба като правилно следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд - Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 916 от 24.09.2015 г., постановено по в.ч.гр.д. № 416 по описа на Шуменския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: