ОПРЕДЕЛЕНИЕ

9

_08_.01.2018 г., гр. Варна

Варненският а пелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _08_.01. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.582 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНИ ЖАЛБИ, подадени от А.М.З., Н.Ш.М. и М.З.М., срещу определение № 374/23.10.2017 год. по ч.в.гр.д. 259/2017 год. на ОС Шумен, с което са оставени без разглеждане и е прекратено производството по отношение на подадените от същите лица жалби против постановление от 18.08.2017 г. за възлагане на недвижим имот в гр. Нови пазар, ул. „П.“ 38, по изп.д. 20128760400701 по описа на ЧСИ Д. З. с район на действие РС Шумен.

В жалбите се твърди, че определението е незаконосъобразно. Твърди се, че не са обсъдени доводите на жалбоподателите за незаконосъобразност на атакуваната публична продан, която е проведена за погасено вземане. Излагат се доводи за незаконосъобразност на принудителното изпълнение и извършената публична продан. Твърди се, че и без заявени основания по чл. 435, ал.3 ГПК, съдът е длъжен да обсъди наличието на нарушения при извършване на публичната продан. Иска се отмяна на атакувания акт и разглеждане на жалбата по същество.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна „Х.Кредит“ АД, гр. София, която е изразила становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбите.

Взискателят „ДиД експрес“, ЕООД София и купувачът в публичната продан З.Я.И. не са изразили становище по жалбата пред ВАпС.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС делото е стратирало по жалба на длъжници в изпълнителния процес срещу постановление за възлагане на недвижим имот по цитираното изп.д. по описа на ЧСИ Д. З.. В жалбата си длъжниците твърдят, че имотът е единственото им жилище, че редовно са погасявали задълженията си, излагат се доводи за здравословни проблеми на Н.М..

Насрещната страна, взискателят в изпълнителния процес „Х.“ АД, гр. София, е изразил становище за недопустимост и неоснователност на жалбите.

Взискателят „ДиД експрес“, ЕООД София и купувачът в публичната продан З.Я.И. не са изразили становище по жалбата пред ОС.

ЧСИ е изложил мотиви, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна.

За да се произнесе по делото, съдът установи следното:

ВАпС намира жалбата за неоснователна.

В качеството си на длъжници жалбоподателите имат право на жалба срещу лимитативно посочените в чл. 435, ал.2 ГПК действия на ЧСИ, а именно: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, и според новите хипотези от ДВ бр. 86/27.10.2017 год., в сила от 31.10.2017 год./приложима като процесуална норма и по отношение на заварените правоотношения/: по т.4 на ал.2 на чл. 435 ГПК – при отказ на СИ да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал.4 и чл. 485 ГПК, по т.5 . определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2; по т. 6, отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение; по т.7. разноските по изпълнението. Длъжникът е легитимиран да обжалва и в хипотезата по ал.3 на чл. 435 ГПК, касаеща публичната продан – ненадлежно наддаване или възлагане на имота по цена, която не е най-изгодна.

Релевантни към тези хипотези, освен това по чл. 435, ал.2, т.2 ГПК /в редакцията от ДВ бр.86/2017 г., в сила понастоящем и преуреждаща заварени отношения като процесуална норма/, твърдения в жалбата пред ОС няма. Съдът не може да разглежда незаявени в жалбата основания, както се иска във втората подадена пред ВАпС жалба. Съдът не може да разглежда и заявени за първи път основания пред въззивната инстанция, каквото е основанието за погасяване на изпълняемото право.

Възражението за несеквестируемост на имота, обаче, е заявено в жалбата пред ОС, и в хипотезата на чл. 435, ал.2, т.2 /редакция бр.ДВ 86/2017/ от ГПК, е допустимо основание, което дава право на жалба на  длъжника срещу насочването на изпълнение върху имущество, което счита за несеквестируемо. Това основание не е разгледано от ОС, а длъжниците могат да обжалват постановлението за възлагане на това основание, ако не са атакували преди това насочването на изпълнението към имота.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден в частта му, с която е прекратено производството по жалбите на осн. чл. 435, ал.3 ГПК. Атакуваният акт следва да се отмени в частта, с която жалбата е прекратена по основанията, касаещи чл. 435, ал.2, т.2 ГПК и делото следва да се върне на ОС Шумен за разглеждане на жалбата в тази й част.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № № 374/23.10.2017 год. по ч.в.гр.д. 259/2017 год. на ОС Шумен, в частта му, с която са оставени без разглеждане и е прекратено производството по отношение на подадените от А.М.З., Н.Ш.М. и М.З.М. жалби против постановление от 18.08.2017 г. за възлагане на недвижим имот в гр. Нови пазар, ул. „П.а“ 38, по изп.д. 20128760400701 по описа на ЧСИ Д. З. с район на действие РС Шумен, на основание хипотезите  по чл. 435, ал.3 ГПК.

ОТМЕНЯ определение № 374/23.10.2017 год. по ч.в.гр.д. 259/2017 год. на ОС Шумен, в частта му, с която е прекратено производството по отношение на подадените от А.М.З., Н.Ш.М. и М.З.М. жалби против постановление от 18.08.2017 г. за възлагане на недвижим имот в гр. Нови пазар, ул. „П.“ 38, по изп.д. 20128760400701 по описа на ЧСИ Д. З. с район на действие РС Шумен, в частта им, касаеща хипотезата на чл. 435, ал.2, т.2 ГПК,  И ВРЪЩА делото за разглеждане на жалбите в частта им, касаеща оплакването по чл. 435, ал.2, т.2 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: