ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

740

 

Гр.Варна,  27.11.2019 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 27.11.2019 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 582 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК и е образувано по частна жалба на К.С.Л. ***  със съдебен адрес ***, офис 5, адв. А.Н., против определение №466 от 06.11.2019 г. на Разградския окръжен съд, в частта с която е върната исковата й молба и е прекратено производството по делото, поради неотстраняване в срок на нередовност с прилагане на доказателства за внесена по сметка на съда държавна такса.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалваното определение и е молила за отмяната му, предвид внесената държавна такса и липсата на нередовност на исковата молба.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК от процесуално легитимирана страна, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя  е основателна по следните съображения:

С обжалваната част на определението, окръжният съд след като е констатирал, че ищцата не е изпълнила едно от указанията за поправяне на исковата молба, а именно да представи доказателства за внасянето на дължимата държавна такса (1040 лв. и 104,86 лв. по двата иска) в предоставения й едноседмичен срок, считано от 28.10.2019 г., е  върнал исковата й молба и е прекратил производството по делото. Исковата молба е била депозирана в съда по куриер и входирана на 18.10.2019 г., като към същата е приложен платежен документ от 10.10.2019 г. за внесена от К.Л. по сметка на съда държавна такса от  1 144,84 лв. „за завеждане на гражданско дело“. Този документ се намира на корицата на делото в комплекта преписи от исковата молба и удостоверява заплащането на дължимата държавна такса. Исковата молба не е страдала от посочената нередовност и съдът не е имал основание да я остави без движение до заплащането на държавна такса, а след това и да я върне, поради неизпълнение в срок.

В този смисъл определението на окръжния съд в обжалваната му част е неправилно, то следва да бъде отменено и делото – да бъде върнато за продължаване на производството.

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение №466 от 06.11.2019 г. на Разградския окръжен съд, в частта с която е върната исковата молба на К.С.Л. и е прекратено производството по делото, като ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за продължаване на производството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: