ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№811

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  23.11.2015 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 583/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.К.Д. от гр.Бургас срещу определение № 447/30.09.2015 год по гр.д. № 114/2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставено без уважение искането на ищците за освобождаване от държавна такса по делото. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането на ищците бъде удовлетворено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С разпореждане № 651/22.06.2015 год исковата молба е била оставена без движение, като на ищците е даден едноседмичен срок да внесан дължимата държавна такса в размер на 3609,12 лв. С молба от 13.07.2015 год от адв. Н. В.Н., като процесуален представител на ищците е поискано продължаване на срока поради затруднения в набавянето на тази сума. Преди изтичане на продължения срок ищците са отправили искания до съда да бъдат освободени от заплащане на държавната такса, придружени с доказателства за имотното им състояние.

От декларацията, представена от частния жалбоподател се установява, че той е декларирал доходи от трудови възнаграждения на него и съпругата му съответно – 500 лв и 704 лв, както и пенсия в размер на 835,15 лв. Декларирал е също притежавано от него движимо и недвижимо имущество – лек автомобил, жилище в гр.Бургас, имоти в гр.Шумен, с.Върбак, Шуменска обл. и гр.Бургас. Данните за имотното състояние на ищеца не дават основание да се приеме, че той не разполага с достатъчно средства за заплащане на разноските по делото. Такива обстоятелства са налице по отношение на останалите ищци – възрастни жени, с тежко здравословно състояние и ниски пенсии, но от тяхна страна не е подадена жалба срещу определението. Въпреки, че в подадената от Димитър Д. частна жалба са изложени съображения, отнасящи се до другите ищци, не може да се счете, че тя е подадена и от тяхно име, тъй като не е приподписана от тях, а и няма данни ищецът да е техен представител по пълномощие на осн. чл. 32 т.2 от ГПК. Съгласно чл. 26 ал.2 от ГПК никой не може да предявява от свое име чужди права, освен в предвидените случаи, а настоящият случай не е такъв.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 447/30.09.2015 год по гр.д. № 114/2015 год на Окръжен съд Шумен.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.