О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

751/21.11.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21 11.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№583/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Е.А.Г. чрез процесуалния й представител адв.Е. Д. против: 1/ разпореждане №2554/11.04.2018г., постановено по в.гр.д.№2315/ 17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение молба вх.№ 10403/04.04.2018г., подадена от Е.А.Г., за продължаване на срока за изпълнение на указанията на съда, дадени с разпореждане №2073/20.03. 2018г. за отстраняване нередовностите на касационна жалба с вх.№8023/14.03.2018г. срещу решение №158/02.02.2018г. по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС; 2/ разпо -реждане №3907/05.06.2018г., постановено по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната касационна жалба вх.№8023/14.03.2018г., подадена от Екате -рина А.Г.  срещу решение №158/02.02.2018г. по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС, на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК.В жалбата се твърди, че разпорежда -нията са неправилни по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъдат отменени и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по администриране на подадената от страната касационна жалба като се уважи молбата за продължаване на срока за отстраняване на нередовности- те й и такъв се определи след влизане на съдебния акт в производството за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в постановеното по въззивното дело решение.

Въззиваемите С.Д.И., Г.Р.П., Б.М.С., Г.М.С., Анатоли И.Г., Д.И.Г., Н.Г.К., Д.М.Г. и С.М.Г., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода- дените от Е.А.Г. въззивна жалба против решение №2769/ 06.07.2017г., постановено по гр.д.№6562/16г. по описа на ВРС, ХХХV състав, с което е допуснато извършването на съдебна делба на два недвижими имота между посо -чените съделители и при посочените квоти, и частна жалба против определение №8752/25.08.2017г., постановено по гр.д.№6562/16г. по описа на ВРС, ХХХV състав, с което е оставена без уважение подадената от Е.А.Г. по реда на чл.248 от ГПК молба за допълване на цитираното решение в частта му относно разноските.

С решение №158/02.02.2018г., постановено по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС, гр.о., горепосоченото решение ВРС е отменено в частта му, с която са определени квотите на съделителите в двата недвижими имота и вместо него постановено друго за определяне квотите на съделителите.

За решението Е.Г. е уведомена надлежно чрез процесуалния си представи -тел на 12.02.2018г.

Депозирала е молба вх.№6072/23.02.2018г. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното от ВОС решение, изразяваща се според молбата в грешни изчисления при определяне на наследствените квоти на съделителите, както и за обективиране в диспозитива на волята на съда, видна от мотивите, досежно произнасянето му по подадената от Е.Г. частна жалба.Депозирала е и молба вх.№8050/14.03.2018г./подадена по пощата на 12.03.2018г./ с искане за допъл- ване на постановеното от ВОС решение в частта му относно разноските по реда на чл.248 от ГПК.

С решение №959/01.06.2018г., постановено по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС, гр.о., двете горепосочени молби са оставени без уважение.Против същото Е.Г. е депозирала жалба вх.№19797/02.07.2018г. и жалба вх.№20462/06.07.2018г., които са в процес на администриране пред ВОС.

Депозирана е от Е.Г. касационна жалба вх.№8023/14.03.2018г./подадена по пощата на 12.03.2018г., т.е. при спазване срока за касационно обжалване/ против ре -шение №158/02.02.2018г., постановено по в.гр.д.№ 2315/17г. по описа на ВОС, гр.о.С разпореждане №2073/20.03.2018г. жалбата е оставена без движение и са дадени указания на страната за отстраняване на нередовностите й, а именно за представяне на: 1/ изложение на основания за допускане до касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК; 2/ осем броя преписи от жалбата за насрещните страни; 3/ доказателства за внесена държавна такса в размер на 30лв. по см. на ВКС.За разпореждането на съда страната е уведомена надлежно чрез процесуалния си представител на 03.04.2018г. С молба, депозирана на 04.04.2018г., т.е. в рамките на дадения едноседмичен срок, е поискала да й бъде продължен срокът за изпълнение на указанията, като съдът съобрази новия срок с времето, необходимо за постановяване на окончателен съде -бен акт по подадената от Е.Г. молба за отстраняване на очевидни фактически грешки в решението досежно изчислените квоти на съделителите, т.к. оплакванията в касационната жалба са свързани именно с така определените от съда квоти на съде -лителите и ако съдът допусне исканите поправки за страната ще отпадне правният интерес от подадената касационна жалба.

С разпореждане №2554/11.04.2018г., постановено по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС, гр.о., съдът е оставил без уважение молбата от 04.04.2018г. на Е.Г. за продължаване срока за изпълнение на дадените указания, приемайки, че посочените от страната причини не съставляват уважителни такива по см. на чл.63 от ГПК, както и отново е оставил без движение касационната жалба и дал указания за отстраня -ване на нередовностите, идентични с тези в разпореждането от 20.03.2018г.За разпореждане №2554/11.04.2018г. страната е надлежно уведомена чрез процесуа -лния си представител на 24.04.2018г.

В рамките на дадения едноседмичен срок, а и до 05.06.2018г., не е изпълнила посочените указания, поради което с обжалваното разпореждане №3907/05.06.2018г. касационната й жалба е върната.

Постановеното от ВОС разпореждане №2554/11.04.2018г. в частта му, против която е подадена частна жалба, а именно с която е оставена без уважение молбата на Е.Г. за продължаване на срока за изпълнение на дадените указания за отстраняване нередовностите на касационната жалба, не подлежи на самостоятелно обжалване.За разлика от определенията по чл.64 от ГПК, с които се отказва възста - новяването на срок, определенията по чл.63 от ГПК, с които се отказва продължа -ването на неизтекъл процесуален срок, не подлежат на самостоятелно обжалване, доколкото същите не преграждат по-нататъшното развитие на делото и тяхното обжалване не е изрично предвидено в закона.Правилността на становището на съда относно наличието или липсата на уважителни причини по см. на чл.63, ал.1 от ГПК за продължаване на срока, както и въобще за законовата възможност за такова продължаване/чл.63, ал.3 от ГПК/ подлежи на преценка при последващия инстан - ционен контрол за законосъобразност върху актовете, които на свои ред преграждат по-нататъшния ход на производството или го завършват в съответната инстанция - в този см. напр. определение №23/20.01.2016г. по ч.гр.д.№3434/15г., ВКС, І т.о. и др. Предвид горното и производството пред ВАпС в частта му по подадената от Е.Ган -чева частна жалба против посоченото разпореждане като образувано по недопус -тима частна жалба следва да бъде прекратено.

При преценка правилността на разпореждане №2554/11.04.2018г. съдът приема, че в молбата си от 04.04.2018г. Е.Г. не е посочила уважителни причини по см. на чл.63, ал.1 от ГПК, които да са налагали продължаване на срока за изпълнение на дадените указания по отстраняване нередовностите на касационната жалба.Наличи -ето на подадена молба по чл.247 от ГПК за отстраняване на твърдени от страната, че са допуснати очевидни фактически грешки в постановеното от съда решение, няма отношение към подадената касационна жалба.С молбата, съответно жалбата, се инициират две различни самостоятелни производства, имащи различен предмет.В тази връзка и администрирането на касационната жалба не следва да изчаква произ- насянето на съда с окончателен съдебен акт по молбата с пр.осн. чл.247 от ГПК.Ако  и теоретично резултатът от съдебния акт по молбата с пр.осн. чл.247 от ГПК да удовлетворява страната, то това следва да се съобразява впоследствие от инстан -цията, разглеждаща касационната жалба и преценяваща наличието на правен интерес от подаването й.

От своя страна касационната жалба следва да отговаря на изискванията, посочени в чл.284 от ГПК.Подадената от Е.Г. касационна жалба не отговаря на изискванията на чл.284, ал.3, т.1, т.2 и т.4 от ГПК.При тяхната липса съдът е длъжен на осн. чл.285 от ГПК да остави жалбата без движение и да даде указания на страната за отстраняване на нередовностите, което и ВОС е сторил.Въпреки неосно -вателната молба с пр.осн. чл.63 от ГПК съдът е дал с разпореждането си от 11.04. 2018г. нов едноседмичен срок, считано от датата на съобщението, за изпълнение на указанията, изтекъл на 02.05.2018г. /първият присъствен ден след изтичане на срока/, в който те отново не са били изпълнени, а така и до 05.06.2018г.Предвид неотстраняване на нередовностите в рамките на преклузивния срок за това/а и до произнасянето на съда/, касационната жалба подлежи на връщане на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК.Постановеното в този смисъл разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №3907/05.06.2018г., постановено по в.гр.д. №2315/17г. по описа на ВОС, гр.о.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№583/18г. по описа на ВАпС, гр.о. само в частта му по подадената от Е.А.Г. чрез процесуалния й представител адв.Е.Д. частна жалба вх.№18679/21.06.2018г., в частта й про -тив разпореждане №2554/11.04.2018г., постановено по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение молба вх.№10403/04.04. 2018г., подадена от Е.А.Г., за продължаване на срока за изпълнение на указанията на съда, дадени с разпореждане №2073/20.03.2018г. за отстраняване нередовностите на касационна жалба с вх.№8023/14.03.2018г. срещу решение №158/02.02.2018г. по в.гр.д.№2315/17г. по описа на ВОС.

 

Определението подлежи на обжалване само в прекратителната му част в едно -седмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: