О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

15

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 08.01.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 584/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от Е.В.Д., В.Й.Д. и Д.Е.Д. чрез процесуалния им представител адв. Б.Ж. срещу определение № 3279/22.10.2013 год. по гр.д. № 2185/2012 год на ВОС, постановено по реда на чл. 248 ал.1 ГПК, в частта, с която е оставено без уважение искането им за допълване на определение № 2927/30.09.2013 год в частта за разноските над присъдените 22 597,56 лв до пълния претендиран размер 79 307 лв. В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на определението в тази му част, поради което молят за постановяване на друго, с което им бъдат присъдени всички направени разноски, включително възнаграждението за един адвокат и депозит за вещо лице.

В постъпилия отговор КОНПИ излага на първо място доводи за недопустимост на частната жалба, тъй като в нея липсва посочване номера на определението, което се обжалва, а по същество – за неоснователност на същата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Непосочването на номера на обжалваното определение в случая не представлява порок на жалбата, тъй като от съдържанието й става ясно кой е актът, предмет на обжалване.

Съдът обаче констатира, че постановеното определение е непълно. Съдът не се е произнесъл по цялото искане на страната, тъй като липсва диспозитив както по отношение на останалата част от претендираното адвокатско възнаграждение, така и по отношение на сумата, претендирана като заплатен депозит за вещо лице. По отношение на втората сума в определението не са изложени и мотиви.

Ето защо делото следва да се изпрати на първоинстанционния съд за допълване на определението, след което да се върне обратно за произнасяне по частната жалба.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 584/2013 год. на Апелативен съд Варна.

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за допълване на определение № 3279/22.10.2013 год. по гр.д. № 2185/2012 год, след което същото следва да се изпрати обратно за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: