ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

714

 

гр.Варна, 20.12.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, ….12.2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 584 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на Д.М.Б. и С.П.Б., подадена чрез адв. И.З., против определение № № 2829 от 30.10.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 2118/2017 г. по описа на Варененския апелативен съд, с което е оставена без уважение жалбата им срещу прекратително определение на Варненския районен съд № 7853 от 01.08.2017 г. по гр.д. № 9170/2017 г.

Съдът, като взе предвид данните по делото, намира следното:

В случая се обжалва определение на окръжен съд, действащ като въззивна инстанция, с което е потвърден съдебен акт на районния съд, преграждащ по-нататъшното развитие на делото и не е налице хипотезата на чл. 274, ал. 2 от ГПК след изменението й с ДВ, бр. 50/2015г., а евентуално тази на чл. 274, ал. 3 от ГПК. Изменената родова подсъдност по чл. 274, ал. 2 от ГПК определя апелативните съдилища за компетентни да се произнасят по частни жалби против определения по чл. 274, ал. 1 от ГПК на окръжните съдилища, постановени като въззивна инстанция, но само когато тези определения са постановени от тях за първи път (например въззивния съд е спрял или прекратил въззивното производство, постановил е за първи път изрично посочено като обжалваемо определение). Това е така, защото в следващата ал. 3 на чл. 274 от ГПК се визира триинстанционно разглеждане на посочената категория определения и отнасянето им до ВКС по реда на чл. 280, ал. 1 от ГПК, при което въззивните съдилища (окръжни и апелативни) са оставили без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи развитието на производството, или са се произнесли по определения на първата инстанция по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК. Компетентен в настоящия случай да разгледа подадената частна касационна жалба е ВКС при условията на чл. 274, ал. 3 от ГПК, поради което Варненският апелативен съд

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството в. ч. гр. дело № 584/2017 г. по описа на Варннеския апелативен съд и изпраща делото по компетентност на ВКС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба през ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателите.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: