ОПРЕДЕЛЕНИЕ 705

гр. Варна, 09.11.2018г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 584/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на Потребителна кооперация „Съединение”, с. Ломци, общ. Попово чрез адв. Г.М. ***, против определение № 137/18.06.18г., постановено по в.гр.д. № 105/2018г. по описа на ОС-Търговище, с което е оставена без разглеждане жалбата на кооперацията против действията на ЧСИ Г. С. по изп.д. №20169120401249, свързани с организиране, насрочване и провеждане на публична продан в периода 16.03.2018 г. – 16.04.2018г., с проведена публична продан на 17.04.2018г., като недопустима и производството по делото е било прекратено. Счита се, че изложените от съда мотиви не кореспондират с трайно установената съдебна практика и на правната теория, като не са съобразени новите изменения на ГПК в частта за обжалване действията на съдебния изпълнител по изпълнителното дело. Претендира се отмяна на определението и връщане на делото на ТОС за произнасяне по съществото на жалбата.

В предвидения срок няма постъпили отговори на частната жалба от първоначалния и от присъединените взискатели. 

Подадената частна жалба е в срок /имайки предвид, че обжалваното определение е връчено на лице, което не е от канцеларията на кооперацията и не е посочена длъжността на получателя – л. 31 от делото на ТОС/, изхожда от страна с правен интерес от обжалването и при наличието на доказателства за надлежна представителна власт, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Жалбоподателят е длъжник по изп.д. № 20169120401249 по описа на ЧСИ Г. С. – гр. Разград /след прехвърляне на архива на ЧСИ С. Г., рег. № 873 ОС-Търговище, където е било образувано под № 20148730400147/, образувано по молбата на Централен кооперативен съюз – София за събиране на парични вземания /по първоначално представени изпълнителни листи и последващо представени такива с молба за присъединяване по чл. 456 от ГПК – л. 68-72 от изп.д./. Присъединен по право взискател е и държавата чрез ТД на НАП-Варна, Община Попово, както и по негова молба – „ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП” ЕООД, гр. Търговище – отново за парични вземания против длъжника.

Насрочвани са множество публични продани на имоти на длъжника в с. Ломци, които са обявени за нестанали поради липсата на постъпили наддавателни предложения. Последната такава е била разгласена за периода от 16.03.18г.-16.04.18г. и на 17.04.18г. за купувч на имотите е обявен единствения подал наддавателно предложение Т.А.Н.. За тази продан е била изготвена и нова експертна оценка на продавания имот от 09.02.18г. /л. 251-255/, която е била връчена и на длъжника на 16.02.18г. /л. 271/. Срещу тази оценка последният не е възразявал, нито е поискал извършването на нова такава. На 18.04.18г. е издадено Постановление за възлагане на имотите в полза на обявената за техен купувач /л. 305/.

            В подадената на 20.04.18г. жалба до ТОС длъжникът е обжалвал действията на ЧСИ „за организиране, насрочване и провеждане на публичната продан за периода от 16.03.18г.-16.04.18г. с проведена публична продан на 17.04.18г.”, навеждайки оплакването, че за тази продан ЧСИ не е изготвил нова оценка на имотите, тъй като старата от 08.12.16г. не била актуална. Претендирано е отмяната на действията на ЧСИ по организирането и провеждането на проданта.

            Действително след изменението на нормата на чл. 435, ал. 2 от ГПК в сила от 05.11.17г. длъжникът има възможността да обжалва отказа на СИ да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 от ГПК. В случая обаче длъжникът не е отправял искане до ЧСИ във връзка с насрочената последна публична продан за периода от 16.03.18г. до 16.04.18г. да се извърши нова оценка на продаваните имоти и да е последвал такъв отказ на ЧСИ. Още повече, че такава актуална оценка по изпълнителното дело е била изготвена.

Отделно от това самият длъжник е обжалвал действия, кото не подлежат на самостоятелно обжалване -  организиране, насрочване и провеждане на публичната продан за периода от 16.03.18г.-16.04.18г. Поради това жалбата срещу тези действия на ЧСИ е била недопустима и законосъобразно въззивният съд я е оставил без разглеждане.

Длъжникът е имал възможността да обжалва издаденото Постановление за възлагане на имота при наличието на предвидените в чл. 435, ал. 3 от ГПК предпоставки, но с такава жалба ОС-Търговище по настоящото дело не е бил сезиран.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

             Насрещните по частната жалба страни не са предявили претенции за присъждане на разноски, поради което и такива в настоящото производство не следва да се присъждат.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 137/18.06.18г., постановено по в.гр.д. № 105/2018г. по описа на ОС-Търговище.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ