ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

692

Гр.Варна, 21.12.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20 декември 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

     ЧЛЕНОВЕ:  ПЕНКА ХРИСТОВА

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 585 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 35374/27.11.2013 г. на КОНПИ, подадена чрез П.Г. против определение № 3480/14.11.2013 г., постановено по гр.д. № 1543/2009 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че липсват доказателства за връчване на препис от жалбата /вх. № 35374/27.11.2013 г./ на насрещната страна – С.Д.Ж. с оглед правото му на отговор в едноседмичен срок. Това означава, че окръжният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 276 от ГПК за връчване на препис от жалбата на другата страна за отговор в срока.

Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Варна за изпълнение на процедурата по чл. 276 от ГПК.

След изпълнение на задълженията по чл. 276 ГПК и изтичане на срока за отговор, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 585/2013 г. по описа на Апелативен съд Варна и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за изпълнение на процедурата по чл. 276 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: