ОПРЕДЕЛЕНИЕ

846

22.12.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22.12. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 585 по описа за 2011 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.З.Р., ЕГН **********,***«Константин Иречек», №3, ет.2, ап.4, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2457/22.08.2014 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 2025/2014 год., с което е прекратено производството по подадената жалба от същото лице срещу  действията на ЧСИ Р. Т. по изп.д. 20107170400883, изразяващи се в постановление за възлагане. В жалбата се излага, че определението е неправилно. Твърди се, че жалбата, по която производството е прекратено, не е просрочена, тъй като не е налице редовно връчено съобщение за извършеното действие – отказът да се получи уведомлението не отговаря на изискванията на ГПК.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна Банка ДСК АД, гр. София в изпълнителния процес, както и на другия длъжник М. К. Н., но те не са изразили становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на ипотекарни гаранти в изпълнителен процес пред ЧСИ срещу предприемане действия по отношение на имота, за който имат учредени вещни права на ползване, а именно: насрочване на опис и публична продан. В жалбата се твърди, че е подадена в качеството трети за изпълнението лица, като с договор, обективиран в НА № 4, т. 19, дело № 3870/2011г., вх.рег. № 6329/01.04.2011г. им е било учредено вещто право на ползване за апартамент № 28, находящ се в гр. Варна, ул. „Козлодуй“, № 27-29, ет. 5, ведно с таванско помещение, а по силата на договор за наем, вписан в Сл.по вписванията-Варна на 08.04.2011г., т. 3, № 228, вх.рег. № 6944, имотът се държи за тях от наемателя Н. Ц. С.. Позовавайки се на твърдението им, че към датата на учредяване на вещното право на ползване не е била наложена все още възбрана на имота, искат да бъдат отменени действията на ЧСИ по насочване на изпълнението по отношение на посочения по-горе недвижим имот, насрочвайки опис и публична продан. Молят за спиране на изпълнението, на осн. чл. 438 от ГПК.

Взискателят по изп.д. „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, пред ОС е оспорил постъпилата жалба. Предвид учредената ипотека и привилегированото положение на банката като ипотекарен кредитор, учреденото по-късно във времето право на ползване е непротивопоставимо.

Длъжникът М. С. К. не е изразил становище по жалбата. Той е починал в хода на процеса и като негови процесуални правоприемници са конституирани лицата К.М.К. и Н.М.К., действащ чрез своята майка и законна представителка К.А.К.. Впоследствие К.м.К. е заявил, че се е отказал от наследството на баща си. Детето Н.М.К. не е изразило становище в производството, такова не е дадено и от конституираната пред ОС ДСП.

Ипотекарните гаранти Р.к.р. и С.Й.Р. не са изразили становище по жалбата.

ЧСИ е представил мотивите си срещу обжалваните действия,  в които е застъпено становището, че жалбата е неоснователна.

Видно от приложения препис от документите по изпълнително дело №  20137130400148 на ЧСИ Люба Тодорова-№ 713, същото е образувано по молбата на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД-София, по издадения в полза на банката на 26.02.2013г. изпълнителен лист по гр.д. № 2454/2013г. на ХХХ състав на ВРС, с който длъжника Михаил Станчев К. е осъден да заплати на кредитора „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД сумата в размер на 74801.40 евро непогасена главница, по силата на договор за кредит от 29.12.2005г. и Анекс № 1/29.12.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.02.2013г., сумата от 8233.27 евро, представляваща наказателна лихва, сумата от 4839.63 евро, представляваща договорна лихва и сумата от 6825.53лв., представляваща направените в производството съдебно-деловодни разноски.

С молбата си за образуване на изп.д. „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД е възложил на осн. чл. 18 от ЗЧСИ да извърши ЧСИ цялостна справка на имуществото на длъжника и да определи способа на изпълнение.

Взискателят е представил НА за учредяване на договорна ипотека, вписан в Сл. по вписванията-Варна вх.рег. № 36125/209.12.2005г., акт № 39, т. ХХІ, д.№ 1074/2005г. по силата на който и за обезпечаване на вземането на кредитодателя „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, произтичащо от предоставения на кредитополучателя М. К. банков кредит по договор от 29.12.2005г. в размер на 100000 евро и лихви, при срок за погасяване на кредита до 25.12.2016г., ипотекарните гаранти Р.К.Р. и С.Й.Р. са учредили договорна ипотека върху собствения си недвижим имот, представляващ апартамент № 28, находящ се в гр. Варна, ул. „Козлодуй“, № 27-29, ет. 5, мезонетен, ведно с прилежащото му таванско помещение.

След учредяване на ипотеката, с договор за учредяване на право на ползване,  обективиран в НА № 89, т. І, рег. № 2322, дело № 78/2011г. на Е. С., помощник-нотариус на нотариус С. Д., рег. № 363 от НК, с район на действие РС-Варна, Р.К.Р. и С.Й.Р. са учредили безвъзмездно в полза на К. Р. Р. и Д.З.Р. право на ползване до края на живота на всеки един от двамата, по отношение на апартамент № 28, находящ се в гр. Варна, ул. „Козлодуй“, № 27-29, ет. 5, мезонетен, ведно с прилежащото му таванско помещение.

С договор за наем от 08.04.2011 г. са отдали имота, по отношение на който им е учредено право на ползване, под наем на лицето Н. Ц. С.. Договорът е вписан в Сл.по вписванията-Варна с вх.рег. № 6944, акт № 228, т. ІІ, от 08.04.2011 г.

ЧСИ е изпратил искане за вписване на възбрана до Сл. по вписванията гр. Варна и същата е вписана с вх. рег. № 6163/27.03.2013г., акт. № 270, т. ІІІ, което се установява и от справка за вписване, изд. от Сл.по вписванията. 

На л. 42, 43 и 44 по изп.д. са приложени покани за доброволно изпълнение, изпратени съответно до Р.К.Р., С.Й.Р. и длъжника Михаил Станчев К.. Ипотекарните гаранти са  предупредени, че при неизпълнение в срока, ще последва опис, насрочен за 15.11.2013г. и публична продажба на ипотекирания от тях в полза на взискателя „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД недвижим имот, представляващ апартамент № 28, находящ се в гр. Варна, ул. „Козлодуй“, № 27-29, ет. 5, мезонетен, ведно с прилежащото му таванско помещение.

Съгласно чл. 429, ал. 3 от ГПК изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ. За да намери приложение тази алинея, необходимо е взискателят да представи на съдебния изпълнител доказателства за заложения, в случая - ипотекирания имот. Недвижимият имот трябва да е собственост на трето лице, различно от длъжника по вземането. Представени са доказателства за надлежно учредените от страна на ипотекарните гаранти Р. и С. Р. договорна ипотека с НА, вписан в Сл. по вписванията-Варна вх.рег. № 36125/209.12.2005г., акт № 39, т. ХХІ, д.№ 1074/2005г., касателно собствения им имот, а именно: апартамент № 28, находящ се в гр. Варна, ул. „Козлодуй“, № 27-29, ет. 5, мезонетен, ведно с прилежащото му таванско помещение, обезпечавайки вземането на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД като кредитодател срещу кредитополучателя М. К.. В случай на насочване на изпълнението по отношение на ипотекирания имот, ипотекарните гаранти стават длъжници в изпълнинителното производство. Същото качество – на длъжници, ще имат и всички трети лица, придобили права след учредяване на ипотеката, както се е случило и с жалбоподателите

Длъжниците, съответно приравнените на тях лица като жалбоподателите, могат да атакуват действията на ЧСИ само в лимитативно посочените от закона хипотези, уредени в чл. чл. 435, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, чл. 462 от ГПК, чл. 502, ал. 2 и чл. 521 от ГПК. Насочване на изпълнението към ипотекирания имот не попада в тези хипотези.

Жалбата е неоснователна, а обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2457/22.08.2014 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 2025/2014 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: