О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                    760

                   гр.Варна , 06.11.2015г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на 06 ноември през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

                

като разгледа  докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. № 585 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по повод на частна жалба, подадена от М.Х.Ю., срещу разпореждане №945/28.09.2015г. по гр.д. № 331/2015г. на ШОС , с което е върната частна жалба на жалбоподателя срещу разпореждане №854/07.09.2015г. по същото дело на ШОС.

     В частната жалба се излага, че обжалваното разпореждане е неправилно, тъй като жалбоподателят е представил всички изискуеми документи. Моли обстоятелствата около предявените от него претенции да се разгледат в открито заседание.

     Не е постъпил писмен отговор от насрещната страна.

     ВнАС прецени следното:

     Частна жалба вх. № 3995/29.07.2015г. срещу определение № 311/03.07.2015г. на ШОС по в.гр.д.№331/2015г. е подадена в срок, но същата е нередовна, тъй като не е отговаряла на изискванията по чл.274, ал.3, вр. Чл.280, 278 и 284, ал.2 ГПК-не е представено изложение на касационните основания за допускане на касационно обжалване и не е приподписана от адвокат, с прилагане на съответно пълномощно. С изрични указания по реда на чл.262,ал.1 вр. чл.261 ГПК ШОС в разпореждане № 774/30.07.2015г. е дал възможност на въззивника в едноседмичен срок да представи с препис за насрещната страна, изложение на касационните основания за допускане на касационно обжалване по чл.280 ГПК, като частната касационна жалба и изложението на касационните основания се приподпишат от адвокат, като се приложи и пълномощно  за приподписването. Съобщението е връчено на жалбоподателя на 10.08.2015г. Срещу това определение за оставяне на жалбата без движение е подадена частна жалба с вх.№4263-16/17.08.2015г. с изложени в нея твърдения, че жалбоподателят е приложил всички изискуеми документи.

В определения срок не са изпълнени дадените от съда указанията за отстраняване на нередовностите на частната касационна жалба.

С разпореждане №854/07.09.2015г. е разпоредено връщане на частна касационна жалба с вх.№3995/29.07.2015г. Разпореждането е връчено редовно на М.Х.Ю. на 15.09.2015г. Следователно срока за обжалване на разпореждането за връщане на жалбата е изтекъл на 23.09.2015г. Жалбата срешу разпореждане № 854 е подадена на 24.09.2015г., т.е. след изтичане на установения в закона преклузивен срок.

     ВнАС намира, че предвид пропускането на преклузивния срок за обжалване на разпореждането на съда за връщане на подадената частна касационна жалба,частната жалба с вх.№4794/24.09.2015г. подлежи на връщане. Гражданския процес,разглеждан като динамичен фактически състав дава защита,респ. санкция чрез регламенитраното процесуално поведение на страните на спорното материално право.

     Поради което съдът намира, че обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

     Водим от горното , ВнАС

 

    

              О П Р Е Д Е Л И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №945/28.09.2015г. постановено по гр.д.№331/2015г. по описа на Окръжен съд-Шумен.

     Определението не подлежи на обжалване по арг. На чл.280, ал.2, вр. Чл.274, ал.3 ГПК.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: