О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

719/21.12.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21. 12.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№585/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.И.В. и К.М.В., двамата чрез проце - суалния им представител адв.Е.В., против разпореждане №1408/21.11.2017г., постановено по в.гр.д.№324/17г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната подаде -ната от С.И.В. и К.М.В., двамата чрез проце - суалния им представител адв.Е.В., частна жалба вх.рег.№7486/21.11.2017г. против разпореждане №1377/10.11.2017г.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната частна жалба вх.рег.№7486/21.11.2017г.

Въззиваемите А.Б.П. и И.К.В., редовно уведо- мени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

С решение №224/27.09.2017г., постановено по в.гр.д.№324/17г. по описа на ДОС, гр.о., е отменено решение №323/07.04.2017г., постановено по гр.д.№1425/16г. по описа на ДРС, и вместо него постановено друго, с което са определени мерки на лич- ни отношения на С.И.В. и К.М.В. с техния внук К. И. В..За решението на ДОС С.И.В. и К.М.В. са уведомени на 28.09.2017г. чрез процесуалния си представител адв.Е.В. и в срок са подали против същото касационна жалба вх.№6718/20.10. 2017г.С разпореждане №1312/23.10.2017г. жалбата е оставена без движение и са дадени указания на жалбоподателите за отстраняване на нередовностите й, а имен -но довнасяне на държавна такса в размер на 30лв./жалбоподателите са обикновени другари и всеки от тях дължи държавна такса в размер на 30лв. или общо 60лв., като към касационната жалба са представени доказателства за внасяне само на 30лв./ и представяне на изложение на основания за допускане до касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК.За разпореждането на съда Вучкови са надлежно уведомени чрез процесуалния си представител адв.Е.В. на 01.11.2017г.С разпореждане №1377/ 10.11.2017г., след изтичане на дадения едноседмичен преклузивен срок и предвид неотстраняване цитираните нередовности на касационната жалба по см. на чл.284, ал.3, т.1 и т.4 от ГПК, същата е върната на осн.чл.286, ал.1, т.2 от ГПК.За разпореж -дането на съда Вучкови са надлежно уведомени чрез процесуалния си представител адв.Е.В. на 13.11.2017г.Против разпореждането същите са подали частна жалба вх.рег.№7486/21.11.2017г., върната с обжалваното разпореждане №1408/21.11. 2017г.

Видно от нормата на чл.275, ал.1, вр. чл.279 от ГПК срокът за подаване на частна жалба е едноседмичен/така и е указано в разпореждане №1377/10.11.2017г./ и в случаят тече от съобщаване на разпореждането, т.е. от датата 13.11.2017г., съответ -но изтича на 20.11.2017г./присъствен ден/.Вучкови са подали частна жалба против разпореждането на 21.11.2017г., т.е. след изтичане на преклузивния срок, като няма наведени твърдения, нито данни по делото, жалбата да е била подадена по пощата. Предвид горното и като подадена след изтичане на срока за обжалване на осн. чл.262, ал.2, т.1 от ГПК, вр. чл.275, ал.2 от ГПК същата подлежи на връщане.Поста -новеното в този смисъл от ДОС обжалвано разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.          

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №1408/21.11.2017г., постановено по в.гр.д. №324/17г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: