О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

698

Гр. Варна, 27.12.2013г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на 27.12.  през две хиляди и тринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

 ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА ;

                               ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

в.ч.гр.д. № 583 по описа за 2013 г.:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК, образувано по частна жалба на К.С.Р., от гр. Варна, срещу определение №3669/02.12.2013, постановено от ВОС по гр.д. № 2974/2013 г., с което е прекратено производството по подадената от нея искова молба срещу Т.С.И. и Й.С.И., в частта, с която е предявен отрицателен установителен иск за собственост.

Развиват се оплаквания, че съдът е нарушил с определението си процесуалните права на ищеца и разрешенията в ТР №8/2013 год. на ВКС по тълк.д. №8/2012 год. на ОСГТК. Твърди се, че е налице правен интерес от предявения иск за собственост, както и че ищецът е лишен от възможността да обоснове този интерес и да измени искането си в положителен установителен иск или в осъдителен такъв.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС – Варна е образувано по искова молба на г-жа Р. срещу Т. и Й. Иванови, с която са предявени две претенции – за установяване нищожност на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между Т.И., брат на ищцата, и майка имДимка Наумова И., като абсолютно симулативен; както и за установяване, по отношение на ответниците, че те не са собственици на същия недвижим имот по силата на същата покупко –продажба.

В хода на производството исковата молба е оставена без движение за обосноваване на правен интерес от отрицателния установителен иск за собственост и за уточняване на заявеното искане по същия иск.

Ищцата е заявила, че поддържа претенцията във вида й, посочен в исковата молба.

Съставът на ВАпС намира, че предявеният от г-жа Р. отрицателен установителен иск за собственост е недопустим на две основания. От една страна, с предявения иск за установяване на нищожност на договора за покупко-продажба г-жа Р. би могла да постигне търсената защита – отричане на право на собственост върху спорния недвижим имот по силата на атакувания договор за покупко-продажба. От друга страна, предмет на отрицателен установителениск за собственост може да бъде само пълното отричане на каквито и да било права на собственост у ответниците върху спорен недвижим имот, недопустимо е да се ограничава предмета на такъв иск само до едно придобивно основание.

От друга страна, ОС не е събрал д.т. по недопустимата претенция и при интерес да се предяви положителен установителен или осъдителен иск за собственост г-жа Р. би могла да го направи в отделно производство.

Следва да се има предвид, че при недопустимост на иска, производството по него може да бъде прекратено още на фаза преценка на допустимостта на исковата молба, като в случая недопустимостта не се обосновава само с липса на правен интерес.

Като не е обосновал правен интерес и не е формулирал допустим петитум на иска си за собственост, ищецът не е могъл да учреди валидно процесуално правоотношение. Производството е останало недопустимо и подлежащо на прекратяване в тази му част.

Поради съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, атакуваният съдебен акт следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3669/02.12.2013, постановено от ВОС по гр.д. № 2974/2013 г., с което е прекратено производството по подадената от К.С.Р., от гр. Варна, искова молба срещу Т.С.И. и Й.С.И., в частта, с която е предявен отрицателен установителен иск за собственост.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок съобщението от съобщаването на определението при условията на чл. 280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: