О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

768

 

гр.Варна,   10   .11.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на десети ноември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 586 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по реда на чл.122 от ГПК по спор за подсъдност, повдигнат между Районен съд – Варна и Окръжен съд – Варна за определяне на компетентен съд за произнасяне по предявените искове от СД „Х.-Д. и сие”, гр.Варна.

След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема, че компетентен да се произнесе по спора е Окръжен съд – Варна, на когото следва да се изпрати делото за произнасяне.

Производството е образувано по предявени от СД „Х.-Д. и сие”, гр.Варна против В.П.С. искове за осъждане на ответника да заплати на ищеца обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат от извършено на 24.04.1991 г. противозаконно отнемане на движими вещи на обща стойност 8210.57 лева и сумата от 59797.27 лева – законна лихва върху главницата за периода от 25.04.1991 г. до 4.03.2015 г.

Имуществени вреди са всички разходи, необходими за поправяне на последиците на увреждащото деяние, с извършването на които се намалява имуществото на пострадалия и всички приходи, с нереализирането на които е пропуснато увеличаването на неговото имущество.В основанието на иска за обезщетение за имуществени вреди влизат както фактите и обстоятелствата, в които се състои увреждащото поведение на дееца, така и фактите и обстоятелствата, в които се състои накърняването на съответните имуществени блага в патримониума на пострадалия. Това, което обединява тези факти в общ фактически състав е причнната връзка

Когато е предявен наведнъж, искът за обезщетение на имуществените вреди от едно противоправно поведение има едно основание и един петитум. Посочването на различни суми за извършени разходи и пропуснати ползи не са отделни основания на отделни искове с отделни петитуми /в този смисъл - опр.№ 325/27.05.2013 г. по гр.д.№ 3208/13 г. на ВКС на РБ – ІV г.о./.

Следователно, макар и главният иск по чл.45 от ЗЗД предвид цената му да е подсъден на районния съд, обусловеният от него акцесорен иск за лихва на стойност 59797.27 лева е от компетентността на Окръжен съд – Варна – на основание чл.104, т.4 от ГПК, поради което той е компетентен да се произнесе по спора.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

КОМПЕТЕНТЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ по предявените от СД „Х.-Д. и сие”, гр.Варна против В.П.С. искове за обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат от извършено на 24.04.1991 г. противозаконно отнемане на движими вещи и законна лихва върху главницата е Окръжен съд – Варна, на когото ДА СЕ ИЗПРАТИ делото за разглеждане.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд – Варна, ХІХ състав, за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.