ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

39

гр.Варна, 31.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 30.03.2017 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 586/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Постъпила е молба вх.№ 1313/02.03.2017 год от юрисконсулт В.К. – процесуален представител на Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за допълване на решението в частта за разноските с искане такива да бъдат присъдени съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК. Отговор на молбата не е постъпил от насрещната страна.

Постъпила е и молба вх.№ 1444/10.03.2017 год от П.П.С. чрез процесуалния му представител адв. Д.П. за допълване на решението, като в диспозитива на същото бъде описан подробно процесния недвижим имот. Отговор на молбата не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбите са подадени в срок от легитимирани страни и са процесуално допустими, а по същество – основателни.

В мотивите на решението си съдът е посочил, че в полза на ответника (имайки предвид ответника по иска в лицето на Държавата) следва да се присъдят разноски в размер на 2093 лв, включващи държавна такса в размер на 1643,43 лв и юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лв, съобразен с изискванията на чл. 78 ал.8 от ГПК във вр. с чл. 25 ал.2 от Наредбата за заплащане на правната помощ. В диспозитива на решението съдът е пропуснал да присъди посочената сума, поради което и на осн. чл. 248 от ГПК същото следва да се допълни в горния смисъл. Разноските следва да се понесат от насрещната страна С.Ж.Ж..

Основателна се явява и молбата на П.П.С. чрез процесуалния му представител адв. Д.П. за допълване на решението, като в диспозитива на същото бъде описан подробно процесния недвижим имот, което съдът е пропуснал да стори.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ДОПЪЛВА решение № 20/17.02.2017 год по в.гр.д. № 586/2016 год на Апелативен съд Варна, както следва:

 В диспозитива на решението след думите: „ул.“Иларион Макариополски“ № 9, построена в ПИ с идентификатор № 10135.1507.100, да се добави следния текст: „при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 10135.1507.278, 10135.1507. 135, 10135.1507.265, 10135.1507.103, 10135.1507.99, представляващ жилище със застроена площ 228 кв.м. и идентификатор 10135.1507.100.1.13 по КК на гр.Варна, одобрена със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 год на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-14-03-2706/23.10.2014 на началника на СГКК Варна, при граници на имота: на първо ниво на същия етаж - имот с идентификатор 10135.1507.100.1.4 под обекта – имоти с идентификатори 10135.1507.100.1.2 и 10135.1507.100.1.3, над обекта – няма, и на второ ниво на същия етаж- 10135.1507.100.1.6“.

ОСЪЖДА Станислав Ж.Ж. с ЕГН ********** да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството като представител на Държавата разноски за настоящата инстанция в размер на 2093 лв, включващи държавна такса в размер на 1643,43 лв и юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лв, съобразен с изискванията на чл. 78 ал.8 от ГПК във вр. с чл. 25 ал.2 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)