ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

794/28.11.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 27.11.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 587/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С разпореждане № 300/20.11.2014 год на председателя на Окръжен съд гр.Търговище делото е изпратено на Апелативен съд Варна на осн. чл. 23 ал.3 от ГПК за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа иска, предявен от „Стария дъб-97” ООД срещу Д.В.К. за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 040 000 лв, причинени на дружеството в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Стария дъб” ЕООД чрез противоправна продажба на търговското предприятие на последното, обявена за престъпление с присъда № 263/28.04.2009 год по НОХД № 733/2008 год на Районен съд Търговище, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 17.03.2006 до окончателното й изплащане.

Съставът на Апелативен съд Варна, като взе предвид, че всички съдии от състава на Окръжен съд Търговище са направили мотивирани отводи от разглеждане на делото намира, че е налице хипотезата на чл. 23 ал.3 от ГПК, при която се налага да бъде определен друг равен по степен съд от района на Апелативен съд Варна, който да разгледа спора.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОПРЕДЕЛЯ Окръжен съд гр.Разград за компетентен да разгледа спора по гр.д. № 257/2014 год на Окръжен съд гр.Търговище, образувано по иска, предявен от „Стария дъб-97” ООД срещу Д.В.К. за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 040 000 лв, причинени на дружеството в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Стария дъб” ЕООД чрез противоправна продажба на търговското предприятие на последното, обявена за престъпление с присъда № 263/28.04.2009 год по НОХД № 733/2008 год на Районен съд Търговище, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 17.03.2006 до окончателното й изплащане.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.