ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№728

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    29.11.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 587/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „К.” ЕООД гр.Разград, представлявано от управителя В.И.В. чрез процесуалния му представител адв. Й.К., срещу определение № 879/21.09.2016 год по в.гр.д. № 186/2016 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу действията на ЧСИ Д.Д. по изп.д. № 20107620400349, изразяващи се в насрочване на публични продажби на движими вещи, за които длъжникът не е бил редовно уведомен. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваните действия бъдат отменени. В частната жалба се излагат доводи, че съдът неправилно е възприел оплакванията срещу действията на ЧСИ като такива срещу извършения опис и оценка на движимите вещи и насрочване на публична продан на същите. Жалбата се основава на твърдения, че съдебният изпълнител не е назначил експертна оценка на движимите вещи, както и че не е уведомил надлежно длъжника за публичната продан.

В постъпилия отговор от „Т. Б.” АД – взискател по изпълнителното производство, се излагат доводи за неостователност на частната жалба и за потвърждаване на определението на РОС.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Прдмет на разглеждане е постъпила жалба от „Калабрес” ЕООД срещу действия на ЧСИ Д.Д. по изп.д. № 20107620400349, изразяващи се в насрочване на публични продажби на движими вещи, за които длъжникът не е бил редовно уведомен, както и поради това, че началната цена на изнесените на публична продан движими вещи не е била определена чрез експертна оценка.

От данните по делото е установено, че на 13.07.2016 год и на 14.07.2016 год съдебният изпълнител извършил опис на движимите вещи, собственост на длъжника, върху които е насочено принудителното изпълнение за вземането на взискателя „Т. Б.” АД, обезпечено с особен залог върху тях. За извършването на описа длъжникът е бил уведомен, както се признава от него и в самата жалба, а едновременно с описа съдебният изпълнител насрочил и дати за провеждане на проданта.

Съгласно чл. 467 ал.3 от ГПК когато в протокола за опис са посочени мястото и времето на проданта, длъжникът се счита уведомен за нея независимо от това дали е присъствал на описа. Поради това неоснователно е оплакването му за липса на надлежно уведомяване. То не може да служи като основание за обжалване действията на съдебния изпълнител още и поради това, че разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК не предвижда такава възможност.

Ненадлежното уведомяване за изпълнението според цитираната разпоредба се отнася само за хипотезите на отнемане на движима вещ или отстраняването от недвижим имот, които са изпълнителни действия, различни от публичната продан. Те са уредени като самостоятелен изпълнителен способ – чл.521 и сл. от ГПК в случаите, когато е присъдена движима вещ или владението върху имот, които не са предадени доброволно. Тогава съдебният изпълнител пристъпва към принудителното им отнемане. Предаването на движимата вещ, респ. въводът във владение удовлетворява взискателя и изчерпва съдържанието на самото изпълнително производство. Затова нередовното уведомяване на длъжника за насроченото отнемане на вещите, респ. въвода във владение, се третира от разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК като съществено нарушение, подлежащо на обжалване.

Не е така, когато се дължи парично вземане, за събирането на което се насочва изпълнение върху движими или недвижими вещи на длъжника с цел тяхното осребряване. В тези случаи съдебният изпълнител процедира по различен начин – извършва опис и оценка и насрочва публична продан. Тези действия, макар извършени в рамките на изпълнителното производство, не са същински изпълнителни действия. Те не довеждат до постигане на крайната цел на изпълнителното производство, а именно - удовлетворяване на взискателя, а само го подготвят. Затова и не подлежат на самостоятелно обжалване. Началната цена, от която да започне наддаването се определя от съдебния изпълнител – чл. 468 ал.1 от ГПК, като той може, но не е длъжен да назначи вещо лице. Оценката не подлежи на самостоятелно обжалване съгласно изричния текст на чл. 435 ал.2 от ГПК, който очертава лимитативно хипотезите на длъжниковата защита срещу действията на съдебния изпълнител. Началната цена определя единствено базата, от която да започне наддаването, но не влияе върху крайната цена, която може да бъде постигната на публичната продан. Само възлагането не по най-високата предложена цена дава основание за обжалване на действията на съдебния изпълнител във връзка с извършването на публичната продан.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението, с което жалбата е оставена без разглеждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 879/21.09.2016 год по в.гр.д. № 186/2016 год на Окръжен съд Разград.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.