ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 735

 

                                      14.11.2018 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на ….. ноември 2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

         Членове: Петя Петрова 

                          Мария Маринова                            

 

като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. №587 по описа на Апелативен съд Варна за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. изр. I –во ГПК и е образувано по частна жалба на „София Франс Ауто“ АД, подадена чрез юрисконсулт П.П. против разпореждане № 6555/02.10.2018 г., постановено по в.гр.д. № 1481/2018 г. по описа на ВОС, с което е върната касационната му жалба вх.№ 24336/20.08.2018 г. срещу решение № 1346/18.07.2018 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради нарушения на процесуалния закон, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за администриране на касационната му жалба. Изложил е, че с подадената на 18.09.2018 г. чрез куриерска служба „Стар Пост“ ООД молба с приложен документ за платена държавна такса от 30 лв. по сметка на ВКС е поправил в срок нередовностите на касационната си жалба, поради което съдът не е имал основание да върне същата. Молил е за отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото на окръжния съд за администриране на касационната жалба.

Насрещната страна – З.Д.И. е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и е молил за оставянето й без уважение. Изложил е съображения, че доколкото куриерът не е лицензиран за извършване на универсални пощенски услуги и по-специално за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, то и подаването на поправящата молба не е по пощата по смисъла на чл. 62, ал.2 ГПК и не може да бъде зачетена.

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за основателна по следните съображения:

Срещу постановеното по в.гр.д. № 1481/2018 г. от Варненския окръжен съд решение № 1346/18.07.2018 г., настоящият  жалбоподател е подал в срок касационна жалба. С разпореждане № 5717/24.08.2018 г. съдът е оставил без движение същата и е дал указания на жалбоподателя в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв. и да представи доказателства по делото. Съобщението с указанията е било връчено на „София Франс Ауто“ АД на 14.09.2018 г. Видно от приложените на корицата по делото на окръжния съд документи, с вх.№ 29168 от 10.10.2018 г. по делото е постъпила молба от „София Франс Ауто“ АД с приложен към нея платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв. за касационното обжалване в изпълнение на указанията на съда, дадени с разпореждането от 24.08.2018 г. Молбата е подадена на 18.09.2018 г. чрез куриерско дружество „Стар Пост“ ООД, притежаващо лиценз за пощенски оператор №  0065-04/16.07.2018 г., издаден от КРС (видно от приложените документи на л.14 и л.16 от настоящото дело). Че именно с тази пратка са предадени на куриера посочените документи се установява и изричното описване на съдържанието й в разписката на товарителницата (л.17 от делото). Дружеството „Стар Пост“ ООД е вписано в регистъра по чл.59, ал.5 от Закона за пощенските услуги за извършване на неуниверсални пощенски услуги, включващи и куриерски услуги. Съгласно чл. 3, т.4 от Закона за пощенските услуги, куриерските услуги са вид пощенски услуги, поради което и на осн. чл.62 от ГПК, с подадената в срока по куриер молба са били отстранени недостатъците на касационната жалба. В случая не са налице основания за връщане на касационната жалба, поради което и обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото – върнато на окръжния съд за продължаване на действията по администриране на същата.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 6555/02.10.2018 г., постановено по в.гр.д. № 1481/2018 г. по описа на ВОС, с което е върната касационната жалба на „София Франс Ауто“ АД вх.№ 24336/20.08.2018 г. срещу решение № 1346/18.07.2018 г., постановено по същото дело и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на производството по администриране на касационната жалба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: