РЕШЕНИЕ

 

48

 

гр.Варна, 27.03.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на деветнадесети март, две хиляди и четиринадесета година в открито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                     ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

Секретар Ю.К.                      

Прокурор Искра Атанасова,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр. дело № 588/13 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано след обезсилване на решението на Апелативен съд-Варна от 25.10.2012 г. по гр.д.№ 387/12 г. в частта му, с която Прокуратурата на РБ е осъдена да заплати на Н.С.Г. законна лихва върху главницата от 2000 лева, от предявяването на иска – 7.10.2011 г. и делото е върнато за ново разглеждане в обезсилената му част.

Съобразно указанията на ВКС, производството в обезсилената му част е оставено без движение за уточняване дали се претендира само законната или и мораторната лихва. В указания срок ищецът е уточнил, че претендира само законната лихва, считано от датата на влизане в сила на оправдателната присъда – 29.02.2008 г., до окончателното изплащане на сумата. Претендира присъждане на разноски в общ размер на 6755 лева, включващи разноските пред Окръжен съд-Силистра и Апелативен съд-Варна.

Представител на Прокуратурата на РБ изразява становище за основателност на жалбата.

След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема следното:

След влизане в сила на решението на АС-Варна по отношение на главницата от 2000 лева, висящ пред настоящата инстанция е спорът относно началната дата на дължимата лихва. Съобразно направеното уточнение, това е момента на увреждането – 29.02.2008 г. – влизането в сила на оправдателната присъда, до окончателното изплащане на сумата, в който смисъл следва да бъде постановено настоящото решение.

Претенцията за присъждане на разноски е основателна единствено по отношение на заплатените за настоящата инстанция разноски в размер на 600 лева. Разликата до претендирания общ размер от 6755.00 лева страната е следвало да претендира чрез жалба или молба за допълване на съответните съдебни актове, което не е сторено в сроковете по ГПК и решенията на Окръжен съд-Силистра и на Апелативен съд-Варна в тази част са влезли в сила.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ОСЪЖДА Прокуратурата на РБ, ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.Г. лихва върху главницата от 2000 лева, считано от 29.08.2008 г., до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по водене на делото пред настоящата инстанция в размер на 600.00 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.