О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

737/05.12.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 05 12.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№588/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена част -на жалба от „Еврокапитал-България”ЕАД, гр.Бургас, представлявано от изп.дирек - тор Д. П. Д.., против определение №216/20.09.2016г., постанове -но по в.гр.д.№241/16г. по описа на СОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „Еврокапитал-България”ЕАД жалба против действия на ЧСИ Г.Г.по изп.д.№20167670400222: 1/ насрочване на опис на недвижим имот, състав -ляващ ПИ с идентификатор 66425.501.3208, целият с площ от 14 385 кв.м., находящ се в гр.Силистра, ул.”Кап.Кръстев”, ведно с всички подобрения и приращения в него; 2/ налагане на възбрана върху същия недвижим имот, като и е прекратено е производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото вър -нато на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна „Литекс”АД, гр.София, представлявано от изп.директор Н.И.О., в депозирания отговор по жалбата поддържа становище за нейната неоснователност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против под - лежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима.Разгле -дана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№241/16г. по описа на СОС, гр.о. е образувано по жа -лба вх.№9119/30.05.2016г./по описа на ЧСИ, изпратена по пощата на 27.05.2016г./, депозирана от „Еврокапитал-България”ЕАД против действия съдебен изпълнител по изп.д.№21067670400222 по описа на ЧСИ Г. Г.,*** действие ОС-Силистра, а именно: насрочване на опис на недвижим имот с иденти -фикатор 66425.501.3208 за 21.06.2016г. и налагане на възбрана върху същия нед -вижим имот.Жалбоподателят излага, че на 20.05.2016г. е получил ПДИ по цитира -ното изп.дело, с което е уведомен за насрочения опис, а за наложената възбрана узнал от уведомление, изпратено му от АВ, СВ-Силистра на 12.05.2016г.Твърди, че цитираните изп.действия са незаконосъобразни предвид следното.Недвижимият имот, върху който е насочено принудителното изпълнение, е собственост на жалбо- подателят.Същият няма качеството длъжник по отношение на взискателя по изп. дело „Литекс”АД, гр.София.„Еврокапитал-България”ЕАД е ипотекарен длъжник по договорна ипотека, учредена с н.а.№185/11г. на нотариус с рег.№105, от дружест -вото в полза на „Сибанк”АД за обезпечение дълг на „Рос Ойл”ЕООД, гр.Варна-основен длъжник по договор за банков кредит.Получените с ПДИ изп.лист и запо -вед за изпълнение са издадени в полза на кредитора „Сибанк”АД, а не в полза на посочения в ПДИ взискател „Литекс”АД.За жалбоподателят е налице неяснота както по отношение на наличието на дълг към взискателя по изп.дело „Литекс”АД, така и по отношение на основанието, послужило за издаване на заповед за изпълнение и изп.лист.Предвид изложеното поддържа, че обжалваните действия са незаконо -съобразни и моли да бъдат отменени.

Цитираното изп.дело е образувано на 05.04.2016г. въз основа на изпълнителен лист от 18.11.2015г., издаден по ч.гр.д.№2070/15г. по описа на РС-Ловеч в заповед -но производство въз основа на документ по чл.417 от ГПК, с който длъжниците „Рос ойл”ЕООД, гр.Варна, „Петрол холдинг”АД, гр.Стара Загора и „Нафтекс петрол” ЕООД, гр.Ловеч са осъдени да заплатят солидарно на кредитора „Сибанк”ЕАД посо- чените в листа суми, представляващи част от дължима главница по договор за бан- ков кредит №925/27.12.2007г. /изменен с 15 бр. анекси/, и част от дължими наказа -телни лихви по същия договор, ведно със законна лихва и разноски.

Молбата за образуване на изп.дело е подадена от „Литекс”АД, гр.София въз основа на представен със същата договор за цесия от 30.11.2015г., сключен между „Сибанк”ЕАД като цедент и „Литекс”АД като цесионер, с нотариална заверка на подписите.

С договора „Сибанк”ЕАД като носител на вземане спрямо длъжника „Рос ойл” ЕООД, произтичащо от договор за банков кредит №925/27.12.2007г., ведно с всички анекси към него, е прехвърлил част от вземанията си/част от главница и част от лихви/, произтичащи от договора, срещу определена цена, платима по посочения в договора ред.Предвидено е, че вземането се прехвърля ведно с обезпеченията, посочени в договора за цесия, като част от тях преминават в патримониума на цесионера след изплащане на първата вноска от цената при сключване на дого - вора, а останалите след изплащане на остатъка от цената, платим в срок до 22.12. 2015г.

Посочено е, че цедентът се задължава да съобщи на длъжника „Рос ойл” ЕООД за извършената цесия в тридневен срок от заплащане на определената цена по договора за цесия.Представени са уведомления по чл.99, ал.3 от ЗЗД, изпратени от „Сибанк”ЕАД и получени, съответно от „Рос ойл”ЕООД на 01.04.2016г. и от „Наф -текс петрол”ЕООД на 30.03.2016г.

Посочено е, че цедентът се задължава да предаде на цесионера след настъп -ване на прехвърлителния ефект по отношение на вземанията/т.е. след заплащане на предвидената цена/ заповедите за незабавно изпълнение и издадените по тях изпълнителни листи в полза на „Сибанк”ЕАД за осъжданията на длъжника и съ -длъжниците за дължимите по договор №925/27.12.2007г. суми.

С н.а.№185/26.01.2011г. на нотариус с рег.№105 е учредена договорна ипотека върху недвижим имот, съставляващ ПИ с идентификатор 66425.501.3208, целият с площ по КК от 14 379 кв.м., находящ се в гр.Силистра, ул.”Кап.Кръстев”, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в него, от „Еврокапитал-България”АД като ипотекарен гарант в полза на „Сибанк”АД за обезпечаване на част от вземането/размер от 241 440 евро-главница, ведно с лихвите, такси, коми -сионни, неустойки и разноски върху нея/ на „Сибанк”АД по договор за банков кредит №925/27.12.2007г., ведно с анекси към него, сключен с кредитополучателя „Рос ойл ”ЕООД, по който като солидарен длъжник е встъпило „Петрол холдинг”АД при подписването му.

Конкретно за обезпечението, дадено с цитирания н.а.№185/11г., е предвидено в договора за цесия от 30.11.2015г., че преминава след изплащане на втората вноска от цената.

В представеното копие от изп.дело се съдържа копие от договора за цесия от 30.11.2015г., върху който не е отбелязано вписване в имотния регистър, което впис- ване е необходимо съгласно разпоредбата на чл.171 от ЗЗД, за да настъпи прех -върлителният ефект по отношение на обезпечението/в договора е предвидено, че вписванията на договора по партидите на обезпеченията ще се извърши след нас -тъпване на прехвърлителния ефект, т.е. след заплащане на цената/.Не са пред - ставени в копието от изп.дело и справки по лице от партидите на страните или от партидата на имота в СВ-Силистра/такива не е представил и жалбоподателят/. Възражения обаче, че изобщо договорът от 30.11.2015г. не е бил вписан по предви- дения ред, касателно процесния недвижим имот, съответно, че обезпечението не е преминало върху цесионера, не са въвеждани от жалбоподателя, нито са предста -вени доказателства за това/извлечение от партидата му в СВ-Силистра/.

Съгласно разпоредбата на чл.429, ал.1 от ГПК частните правоприемници на взискателя могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взиска -теля изпълнителен лист.„Литекс”АД е частен правоприемник на вземането на „Си -банк”ЕАД по договора за банков кредит №925/27.12.2007г., за което е бил издаден изпълнителен лист на 18.11.2015г. и може да иска изпълнение срещу длъжниците по листа.В тази връзка възраженията на жалбоподателя, че е налице неяснота по отношение на наличието на дълг към взискателя „Литекс”АД и по отношение на основанието, послужило за издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист са неоснователни.

Съгласно разпоредбата на чл.429, ал.3 от ГПК изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя  вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ. След настъпване на прехвърлителния ефект на договора за цесия от 30.11.2015г. съобразно предвидения от страните по него ред, и след вписването му върху це -сионера „Литекс”АД преминава и обезпечението, дадено от „Еврокапитал-България” ЕАД като ипотекарен гарант с н.а.№185/11г.С молбата за образуване на изп.лист същият е насочил изпълнението върху горепосочения недвижим имот.

Предвид гореустановеното съдът приема, че жалбоподателят има качеството на лице, задължено да търпи изпълнителни действия по отношение на своя имот, за дълга на „Рос ойл”ЕООД, гр.Варна, „Петрол холдинг”АД, гр.Стара Загора и „Наф- текс петрол” ЕООД, гр.Ловеч към „Литекс”АД, последното частен правоприемник на кредитора по изпълнителния лист „Сибанк”ЕАД, до размера на вземането по дого -вора за ипотека.Като такова лице, макар и да няма качеството длъжник на взиска -теля, жалбоподателят е оправомощен да обжалва тези действия на съдебния изпълнител, насочени към неговия имот, които може да обжалва и длъжникът.Нала- гането на възбрана и насрочването на опис не са сред действията, предвидени в чл.435, ал.2 от ГПК, които длъжникът да разполага с правото да обжалва самостоя- телно/извън хипотезите на несеквестируемост, неприложими в случая/.В жалбата, инициирала производството пред СОС не са навеждани твърдения по см. на чл. 435, ал.4 от ГПК.В частната жалба, инициирала производството пред ВАпС, жалбо -подателят е посочил и, че обжалваните действия на ЧСИ са незаконосъобразни, защото съставляват насочване на изпълнение върху негови вещи, които не са предмет на договора ипотека/счита, че намиращи се сгради в ПИ с идентификатор 66425.501.3208 не са предмет на ипотеката/, съответно за които действия той е трето лице.В н.а.№185/11г. е посочено, че ипотеката се учредява освен върху по -земления имот и върху всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в него, но независимо от изложеното, дори горното да не бъде вземано предвид, то доколкото с жалбата си от 30.05.2015г. страната не е обжалвала подобно насочва - не на изпълнение, то настоящата инстанция не би могла да се произнася по тях.      

По изложените съображения съдът приема, че с подадената от „Еврокапитал-България”ЕАД жалба се обжалват действия на съдебен изпълнител, неподлежащи на самостоятелно обжалване, предвид което е и недопустима.Образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от СОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №216/20.09.2016г., постановено по в.гр.д.№241/ 16г. по описа на СОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: