О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

109/19.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. гр. д. № 588/2018 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е молба от адв. М.Н. в качеството й на особен представител на К.В.З. за допълване на решението по делото в частта за разноските, като в нейна полза се присъди възнаграждение за осъществената правна защита на страната във въззивното производство, както и за подадената касационна жалба.

В постъпилия отговор от адв. М.Т. – пълномощник на Д.К.А. и Г.С.М. е изразено становище за неоснователност на искането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че искането е направено в срока по чл. 248 ал.1 от ГПК и е процесуално допустимо.

Разглеждайки го по същество, съдът намира следното:

С определение № 1162/10.05.2018 год адв. М.Н.Н. е назначена за особен представител на Кристияна В.З. по реда на чл. 29 ал.3 от ГПК на разноски на ищците. За защитата в първоинстанционното производство е била внесена от тях сума в размер на 1322 лв.

Постановеното решение е било обжалвано от адв. Н. от името на К.В.З.. С решението си въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение. В този случай по аргумент от чл. 78 ал.7 пр.2 от ГПК, разноските следва да се възложат в тежест на страната, срещу която е постановено осъдителното решение. Тя трябва да бъде осъдена да заплати на особения представител възнаграждение в размер на 1322 лв съгласно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

Възнаграждението за подаване на касационна жалба следва да бъде определено и присъдено след произнасянето на ВКС на РБ в зависимост от крайния изход на делото.

Наред с това съдът служебно констатира, че не е събрана държавна такса по въззивното обжалване, тъй като жалбата е била подадена от особения представител. Поради това и на осн. чл. 77 от ГПК въззивницата следва да бъде осъдена да заплати по сметката на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 526,79 лв.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСЪЖДА К.В.З. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплати на адв. М.Н. ***, вписана под № 6123 в Националния регистър за правната помощ, сумата 1322 лв – възнаграждение за процесуално представителство и защита по в.гр.д. № 588/2018 год на Апелативен съд Варна.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на адв. М.Н. за присъждане на адвокатско възнаграждение по подадената касационна жалба срещу решението по в.гр.д. № 588/2018 год на Апелативен съд Варна.

ОСЪЖДА К.В.З. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплати в полза на държавата по сметка на Апелативен съд Варна държавна такса по въззивното производство в размер на 526,79 лв.

Определението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.