Р Е Ш Е Н И Е

 

36/16.03.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 16.03.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 589/2010 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба с вх.№ 17890/19.06.2014 год по описа на Окръжен съд Варна от Държавата, представлявана от министъра на финансите чрез областния управител на Варненска обл. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 47/22.03.2011 год по в.гр.д. № 589/2010 год на Апелативен съд Варна, изразяваща се в погрешно посочен ЕГН на ответника по делото Т.И.Б.. Междувременно същият е починал и са конституирани неговите наследници, на които са изпратени преписи от молбата, но отговор не е постъпил. С писмо вх. № 1617/12.03.2015 год Окръжен съд Варна е изпратил делото за произнасяне по молбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира същата за основателна.

Производството е образувано по иск на Държавата, представлявана от министъра на финансите чрез областния управител на Варненска обл. срещу Т.И.Б. с правно осн. чл. 55 от ЗЗД. В исковата молба погрешно е изписан единният граждански номер на ответника, като същият е възпроизведен и в постановеното решение на Апелативен съд Варна. От представените към молбата писмени доказателства се установява, че ЕГН на ответника е **********, а не **********, както е посочен в исковата молба.

Поради изложеното основателно се явява искането да поправка на очевидна фактическа грешка в решението, като в него бъде посочен действителният единен граждански номер на лицето. На осн. чл. 247 ал.4 от ГПК решението за поправката подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 47/22.03.2011 год по в.гр.д. № 589/2010 год на Апелативен съд Варна, като единният граждански номер на Т.И.Б., посочен в двата осъдителни диспозитива на решението вместо ********** да се чете **********.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

                                                         

                   2.