ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

815/10.12.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 10.12.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 589/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.С.В. чрез процесуалния й представител адв. Г.Ш. срещу определение № 3051/22.10.2014 год по в.гр.д. № 2458/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., първи състав, с което е прекратено производството по жалбата й с вх.№ 109395 от 22.08.2014 год срещу действията на ДСИ по изп.д. № 7152/2014 год – протокол за прихващане от 07.08.2014 год. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата срещу действията на съдебния изпълнител.

В постъпилия отговор от С.С.С. чрез процесуалния й представител адв. Т.С. се съдържат аргументи за потвърждаване на определението като законосъобразно и правилно.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от лице с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

Съдът е бил сезиран със жалба от А.С.В. срещу действията на ДСИ по изп.д. № 7152/2014 год, по което тя е взискател, изразяващи се в прекратяване на изпълнителното производство поради извършено от съдебния изпълнител прихващане с нейни насрещни задължения, предмет на изп.д. № 7191/2014 и 7192/2014 год с взискател С.С.С..

От доказателствата по приложените изпълнителни дела се установява, че те са образувани по изпълнителни листи, издадени по едно и също гражданско дело и обективират насрещни вземания на двете страни.

Частната жалбоподателка е взискател по изп.д. № 7152/2014 год и длъжник по изп.дела № 7191/2014 и 7192/2014 год. Твърденията й в жалбата, с която съдът е бил сезиран, са за незаконосъобразно извършено от съдебния изпълнител прихващане, което е довело до прекратяване на изпълнителното производство, по което тя е взискател, тъй като вземането й по него не е напълно удовлетворено, както и поради това, че не са изпълнени предпоставките на чл. 104 от ЗЗД. Тези въпроси са по съществото на повдигнатия спор, но жалбата срещу прекратяването на изпълнителното производство е процесуално допустима.

В качеството си на взискател по изп.д. № 7152/2014 год частната жалбоподателката има право да обжалва прекратяването на принудителното изпълнение по силата на чл. 435 ал.1 от ГПК. Въпреки, че формално обжалваният акт е наречен „Протокол за прихващане”, в него е инкорпорирано разпореждането на съдебния изпълнител за прекратяване на изп.д. № 7152/2014 и изп.д. № 7192/2014 год.

Ето защо частната жалба срещу прекратяването на изп.д. № 7152/2014 год е процесуално допустима и по нея съдът дължи произнасяне по същество. Постановеното определение следва да бъде отменено, включително и в частта за присъдените разноски, а делото да се върне на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата.

Частната жалбоподателка е направила разноски по въззивното обжалване на определението в размер на 315 лв – държавна такса и адвокатски хонорар, които следва да й бъдат присъдени.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 3051/22.10.2014 год по в.гр.д. № 2458/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., първи състав, и

ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата на А.С.В. срещу прекратяването на изп.д. № 7152/2014 год на ДСИ гр.Варна.

ОСЪЖДА С.С.С. с ЕГН ********** да заплати на А.С.В. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 315 лв.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                         

                   2.