ОПРЕДЕЛЕНИЕ 772

гр. Варна,     10.11.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 589/15г., намира следното:

Производството пред настоящия съд се развива по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от Д.С.Т. от гр. Варна чрез адв. Т. П. *** против определение № 2680/23.07.15г. по в.ч.гр.д. № 1949/15г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото като недопустимо. Излага се, че определението е неправилно и незаконосъобразно и се претендира неговата отмяна. Не се споделя извода на ВОС, че обжалваното пред него определение на ВРС, с което последният не е приел за съвместно разглеждане предявеният от жалбоподателката в условията на евентуалност обратен иск, следва режима на обжалване, предвиден за определенията, с които се разделя производството по първоначалния и обратния иск на осн. чл. 210, ал. 2 от ГПК. Твърди се, че определение за отделяне на производството по обратния иск в отделно производство, няма, а ВРС не го е приел за съвместно разглеждане поради неотстраняване нередовностите по него, а не защото съвместното разглеждане ще бъде затруднено на осн. чл. 210, ал. 2 от ГПК. Поради това ВОС е следвало да отмени определението на ВРС и да задължи последния да извърши надлежно връчване на указанията за отстраняване нередовностите по обратния иск. По-нататък в частната жалба са изложени съображения за допуснатото процесуално нарушение от ВРС в процедурата по отстраняване нередовности по обратния иск, както и относно допустимостта на последния.

В предвидения срок не са депозирани отговори на частната жалба от насрещната страна и от третите лица-помагачи.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Въззивното частно производство пред ВОС е било образувано по ЧЖ на Д.Т. против определение № 4429/01.04.15г. /неправилно посочено в определението като дата 01.10.2015г./, постановено по гр.д. № 4322/14г. на ВРС, ХVІ с-в, в частта му, с която съдът не е приел за съвместно разглеждане предявените в условията на евентуалност обратни частични искове от Д. С. Т. против конституираните с определение от 17.10.14г. като трети лица помагачи С. и П. В., за заплащане на част от общо платената по договор за продажба цена и на част от дължима неустойка за неизпълнение на задължението на продавачите да прехвърлят правото на собственост върху имота без наличието на чужди права. ВОС е приел, че обжалваното пред него определение следва режима на обжалване на определението, с което съдът разделя в отделни дела производството по основния иск и това по обратния иск, тъй като разглеждането им съвместно ще бъде затруднено, на осн. чл. 210, ал. 2 от ГПК. И тъй като последното не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като не е преграждащо /обратния иск може да бъде предявен на общо основание в самостоятелно производство/, то и въззивното производство е недопустимо.

Горния извод е неправилен, тъй като е основан на неправилната преценка на характера на обжалваното пред ВОС определение. Първоинстанционното производство пред ВРС е по предявен от С.К., П.П., Е.Х. и К.П. положителен установителен иск против Д.С.Т. за установяване правото им на собственост върху подробно описан недвижим имот, придобито по наследство и въз основа на давностно владение. С отговора на исковата молба ответницата Т. е отправила искане на осн. чл. 219, ал. 1 от ГПК за конституиране на С. и П. Виденови - нейните праводатели по договор за покупко-продажба на процесния имот, като трети лица-помагачи и е предявила в условията на евентуалност обратни частични искове за заплащане на част от общо платената по договора за продажба цена и част от дължимата й договорна неустойка за неизпълнение на задължението на продавачите да прехвърлят правото на собственост върху имота без наличието на чужди права. С определение № 14615/17.10.14г. ВРС конституирал В. като трети лица-помагачи на страната на ответницата, а с разпореждане № 43520/17.10.14г. е оставил без движение обратните искове, указвайки на ищцата по тях да внесе ДТ, което е било изпълнено.

Във връзка с обжалването на определение № 15728/10.11.124г., с което ВРС е отхвърлил молбата на Д.Т. за допускане на обезпечение на обратните й искове, ВОС с определение № 407/03.02.15г., по в.ч.гр.д. № 137/15г. го е потвърдил, но с мотив, че обратните искове са нередовни. Приемайки тези мотиви, районният съдия с разпореждане № 8063/20.02.15г. е оставил без движение производството по обратните искове, давайки указания на ищеца по същите да отстрани нередовности. Това разпореждане обаче не е връчено на ищцата по обратните искове Д.Т., а на ответниците по същите – Виденови /л. 104 от делото на ВРС/. С обжалваното определение ВРС е приел, че Т. не е изпълнила в срок указанията на съда, поради което и обратния иск е останал нередовен и не следва да се приема за разглеждане в производството, поради което и е постановил такъв диспозитив.

ВРС не е постановил определение за разделяне на производството по обратните искове от основното производство по иска по чл. 124, ал. 1 от ГПК, основано на съображения, извлечени от нормата на чл. 210, ал. 2 от ГПК, а напротив – констатирал е неотстраняване в срок на нередовности по исковата молба по обратните искове и е приел, че поради това са недопустими /макар и в диспозитива да не е постановил, че прекратява производството по обратните искове/. Налице е определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото по обратните искове, което на осн. чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК подлежи на самостоятелно обжалване. Поради това и определението на ВОС, с което е прекратил производството пред себе си, е незаконосъобразно и следва да бъде отменено и делото върнато за произнасяне по съществото на частната жалба.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2680/23.07.15г. по в.ч.гр.д. № 1949/15г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото като недопустимо И ВРЪЩА делото на ВОС за произнасяне по частната жалба, с която е бил сезиран.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: