О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

724

 

гр.Варна,    28  .11.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание на двадесет и осми ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 589 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Г.Б.Д. *** срещу решение № 923/6.10.2016 г. по в.гр.д.№ 218/16 г. в частта му, имаща характер на определение, с която е оставена без разглеждане жалба вх. № 442/27.07.2016 г. по изп. дело № 111/2015 г. на СИС при ИРС против протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и купувач на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на недвижим имот, като процесуално недопустима. Оплакванията са за неправилност, с молба за отмяна.Направено е искане за спиране на изп.производство до постановяване на съдебния акт.

Становище по частната жалба не е подадено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството пред Окръжен съд-Разград е образувано по реда на чл. 435, ал. 3 от ГПК по жалба вх. № 442/27.07.2016 г., подадена от длъжника по изп. дело № 111/2015 г. на СИС при ИРС Г.Б.Д., против протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и купувач на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на недвижим имот, макар че върху някои от вещите има учреден особен залог.Излага се твърдение за порочност на публичната продан, тъй като наддавателните предложения не са изписани с цифри и букви, както и че вещите не са възложени по най-високата предложена цена. Отправя се молба за спиране на изпълнението до произнасяне по жалбата.

         Правилен е идвода на съда за недопустимост на подадената жалба. Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 от ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая ДСИ е изготвил по делото три постановления за възлагане, като и трите са с дата 02.08.2016 г. Това означава, че към датата на подаване на жалбата все още не са били изготвени постановления за възлагане от ДСИ, т.е жалбата е подадена срещу акт на съдебния изпълнител, като не подлежи на обжалване.

         По същите съображения - като законосъобразно и правилно, определението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено. Искането за спиране на изп.производство да постановяването на настоящия съдебен акт следва да се остави без уважение, тъй като произнасянето е в най-краткия възможен срок от постъпването на делото в Апелативен съд - Варна.

         По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 923/6.10.2016 г. по в.гр.д.№ 218/16 г. в частта му, имаща характер на определение, с която е оставена без разглеждане жалба вх. № 442/27.07.2016 г. по изп. дело № 111/2015 г. на СИС при ИРС против протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и купувач на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на недвижим имот, като процесуално недопустима.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изп.производство до постановяване на настоящия съдебен акт.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛБЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                             2.