О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

312

 

13.05.2019 г.,  гр. Варна

         

                                        В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

          Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на  13. май, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

    ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 589 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК и е образувано по молба на адвокат П. Г. Пенев за изменение на решение № 167 от 13.12.2018 г., постановено по в.гр.д. № 589/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд в частта за разноските чрез присъждане на адвокатско възнаграждение по чл. 38 от Закона за адвокатурата за осъщественото от него процесуално представителство на ответника П.Д.Я. в първоинстанционното производство по гр.д. № 1876/2017 г. по описа на ВОС.

Насрещната страна М. С.Х. е подала писмен отговор на молбата, с която е оспорила същата като недопустима поради пропускане на срока по чл. 248 от ГПК, евентуално – като неоснователна предвид липсата на предпоставките за присъждане на възнаграждение за оказана безплатна правна защита на ответника.

Съгласно разпоредбата на чл. 248 от ГПК, в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта му за разноските.

Срокът за обжалване на решение № 167 от 13.12.2018 г., чието изменение в частта на разноските се претендира, е започнал да тече от връчването му на ответника Я. на 07.01.2019 г. и е изтекъл за него на 07.02.2019 г., като молбата по чл. 248 от ГПК е депозирана от адв. Пенев пред окръжния съд на 19.02.2019 г., т.е. след изтичане на срока за обжалване на решението. Доколкото молбата за изменение на решението в частта за разноските не е подадена в срока по чл.248, ал.1 от ГПК, същата е недопустима като просрочена и не подлежи на разглеждане.

По изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на адвокат П. Г. П. за изменение на решение № 167 от 13.12.2018 г., постановено по в.гр.д. № 589/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд в частта за разноските чрез присъждане на адвокатско възнаграждение по чл. 38 от Закона за адвокатурата за осъщественото от него процесуално представителство на ответника П.Д.Я. в първоинстанционното производство по гр.д. № 1876/2017 г. по описа на ВОС.

 

Определението може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: