ОПРЕДЕЛЕНИЕ

754 /02.12.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 589/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Н.И.Н., ЕГН **********, чрез адв. А. против определение № 863/10.10.2019г. на ОС – Добрич, постановено по в.гр.д. № 639/2019г. с което е оставена без разглеждане подадената от жалбоподателя жалба с вх. № 8060/29.07.2019г. срещу отказ на ЧСИ Н. Н., рег. № 810 за вдигане на възбрана върху подробно посочен недвижим имот, наложена по изп.д. № 20178100400069.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение като необосновано, немотивирано и постановено в противоречие с материалния закон. Оспорват се изводите на съда, че жалбоподателят няма качеството на взискател по изпълнителното дело, от което съдът извежда и извода си, че обжалваното действие не попада в кръга на подлежащите на обжалване действия по см. на чл.435 ГПК. Иска се от настоящата инстанция да отмени атакувания съдебен акт и върне делото за произнасяне по същество на жалбата.   

В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от взискателя „Алианц Банк България“ АД, в който се излага становище за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

        Производството по в.гр.д. № 639/2019г. на ОС – Добрич е образувано по жалба на Н.Н. против Постановление на ЧСИ с рег. № 810, постановено по изп.д. № 20178100400069, с което е било оставено без уважение направеното от него искане за вдигане на наложена в хода на изпълнителното производство възбрана върху недвижим имот, който имот след проведена публична продан е възложен с влязло в сила постановление за възлагане в полза на жалбопадателя и съпругата му С. Н..

От материалите по изпълнителното дело е видно, че освен купувач от публичната продан настоящият жалбоподател има процесуалното качество на ипотекарен длъжник, доколкото процесният имот е предмет на договорна ипотека, учредена с нот.акт № 128/2007г. като обезпечение на вземането на първоначалния взискател „Алианц Банк България“ АД срещу длъжниците „Комфорт“ ЕООД и М. А. Д.. По повод признато с влязло в сила решение право на задържане на имота до заплащане на извършени подобрения на стойност 143 000 лева, постановено по предявен от трето за изпълнителния процес лице срещу ипотекарните длъжници иск с правно основание чл.108 ЗС, с Постановление от 05.11.2017г. ЧСИ е приел, че ипотекарните длъжници се явяват и присъединени по право взискатели, на основание чл.459 ал.2 вр. 1 ГПК. В това им качество същите са били допуснати до участие в публичната продан, при която са обявени и за купувачи.

Настоящият състав изцяло споделя изложените от окръжния съд аргументи, че качеството на взискател на жалбоподателя е свързано единствено с получената сума от публичната продан на недвижимия имот, спрямо който същият има съдебно признато право на задържане. Вземане срещу длъжниците по изпълнителното производство няма, тъй като вземането му за подобрения е спрямо лице, което е трето за изпълнителния процес и не е обвързано от субективните предели на изпълнителния лист, въз основа на който е образуван. Този изпълнителен лист не ползва и жалбоподателя, в качеството му на кредитор. Поради това и неоснователни са изложените в частната жалба доводи, че за неудоволетворената част от вземането си за подобрения, след на извършеното разпределение на получената цена от имота, той продължава да бъде взискател, който има право да се удоволетвори от останалото имущество на длъжниците, но като хирографарен кредитор.

В същото време принудителното изпълнение, насочено срещу процесния недвижим имот е приключило с неговото осребряване /влизане в сила на разпределението и следващото го постановление за възлагане/, поради което и вдигането на възбраната след реализираната публична продан не съставлява изпълнително действие и следователно, дори и да се зачете качеството му на присъединен взискател вр. получената сума от този имот, то не е налице подлежащо на обжалване действие по см. на чл.435 ал.1 ГПК.

Отказът на ЧСИ за заличи процесната възбрана не попада и в предметния обхват на изчерпателно посочените в нормата на чл.435 ал.2 и 4 ГПК действия, които длъжникът или трето лице могат да обжалват, отчитайки обстоятелството, че спрямо първоначалния взискател жалбоподателят и съпругата му се явяват ипотекарни длъжници, респ. същите са и купувачи на имота.

С оглед на горното, като е приел, че подадената от Н.Н. жалба срещу отказа на ЧСИ да вдигне наложената в изпълнителното производство възбрана върху процесния недвижим имот е недопустима и е оставил същата без разглеждане, ОС – Добрич е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 863/10.10.2019г. на ОС – Добрич, постановено по в.гр.д. № 639/2019г.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.