ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

75

Гр.Варна, …07…02.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …07….. февруари 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Джамбазова

      ЧЛЕНОВЕ: П.Христова

            П. Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 59 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК и е образувано по спор за подсъдност, повдигнат от Разградския районен съд с определение № 95/14.01.2014 г., постановено по гр.д. № 19 по описа на съда за 2014 г. за определяне на съда, компетентен да разгледа исковете за обявяване нищожност на договор за дарение на недвижим имот и за осъждане на ответника да заплати сумата от 25 100 лв., представляваща стойността на прехвърления имот, двата иска предмет на искова молба, подадена от А.В.А. против Н.И.А..

Апелативен съд – Варна, като се запозна с доказателствата по делото, намира, че компетентен да разгледа исковете е Разградският окръжен съд, поради следните съображения:

С искова молба от А.А., подадена в Разградския окръжен съд,  са били предявени срещу Н.А. искове по чл. 26, ал.2, изр.1, пр. последно ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за дарение на недвижим имот, поради привидността му и за заплащане на сумата от 25 100 лв., представляваща стойността на имота, предмет на привидния договор, отчужден впоследствие от ответника. С последваща молба, съпругата на А.А. е поискала конституирането й като ищец по делото.

Съгласно разпоредбата на чл.104 от ГПК, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв.

В настоящия казус, единият от обективно съединените искове е с цена 25 100 лв., т.е. над 25 000 лв., което налага извода, че родово компетентен да разгледа делото е Разградският окръжен съд.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

По повдигнатия от Разградския районен съд, с определение № 95/14.01.2014 г. по гр.д. № 19/2014 г., спор за подсъдност, ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.122 ГПК за родово компетентен по исковете на А.В.А. против Н.И.А. - Разградският окръжен съд, на когото делото да се изпрати за разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: