Р Е Ш Е Н И Е

43

гр. Варна, 24.03.2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ :ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 59 по описа за 2015-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 147/01.12.2014 год. по т.д. 342/2014 год. на ОС Шумен, подадена от „Агросим” ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 124690977, с което СА отхвърлени предявените от дружеството искове срещу ЕТ ИСМ-91-И.С.”*** по чл. 45 ЗЗД за сумата от 73097,15 лв. – обезщетение за непозволено увреждане, изразяващо  се в неправомерно владение, обработка и прибиране на реколтата от земеделски земи в землището на с. Зърнево и с. Орляк, област Добрич, ведно с присъждане на разноски.

В жалбата се излага, че решението е неправилно, с оглед на погрешните фактически изводи на съда.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна ЕТ ИСМ-91-И.С.”***, в който доводите във въззивната жалба.

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Образувано е след касационно обезсилване на решение № 100 по търг. дело № 509/2010 г. на Шуменския окръжен съд и решение № 121 от 29.04.2013 г. по въззивно търг. дело № 582/2012 г. на Варненския апелативен съд в частите, в които е разгледан иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД до размер 73 097,15 лева, и връщане на делото на Шуменския окръжен съд за разглеждане в тази част на иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД в горния размер.

Съобразно указанията на касационната инстанция относно правната квалификация на предявения иск в частта, в която следва да бъде разгледан, ОС е приел, че е сезиран с иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за сумата от 73 097,15 лева, предявен от “Агросим” ЕАД гр. Добрич срещу ЕТ «ИСМ-91-И.С.”*** обл. Шуменска.

В исковата си молба до съда ищецът “Агросим” ЕАД гр. Добрич излага, че през стопанската 2007-2008 г. бил арендатор на земеделски земи в землищата на с. Зърнево и с. Орляк, община Тервел, Добричка област. Ищецът твърди, че през есенната кампания – през м. октомври 2007 г., ответникът ЕТ “ ИСМ-91-И.С.”*** неправомерно обработил и засял ползваните от ищеца под аренда земеделски земи. Според ищеца, вследствие тези действия ответникът реализирал земеделска продукция на обща стойност 143 366.80 лева. Ищецът твърди, че ответникът го е увредил, лишавайки го от възможността да реализира селскостопанска продукция и съответно от дохода, който би получил от нея. На това основание, ищецът прави искане съдът да осъди ответника да му заплати сумата от 73 097,15 лева – обезщетение за ползите, от които го е лишил вследствие неправомерното завземане на ползваните от ищеца под аренда земеделски земи.

Ответникът ЕТ “ ИСМ-91-И.С.”*** чрез процесуалния си представител оспорва правната квалификация и доказаността на иска. Излага доводи за недоказаност на деянието, неговата противоправност и претърпени от ищеца вреди, както и за правомерност на действията по ползването и обработката на процесните земеделски земи.

По делото се установява, че “Агросим” ЕАД гр. Добрич е страна по делото следните договори: 

1. Договор от 13.11.2007 г., нот. заверка № 3604/13.11.2007 г., вписан в Сл. по впиванията гр. Тервел под № 145 от 2007 г., сключен между М. С. Г. като арендодател и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива ІІІ категория с площ 13,799 дка, № 001036 в местност “Коджааканлък” в землището на с. Зърнево;

2. Договор от 11.12.2006 г., нот. заверка № 3818/11.12.2006 г. , вписан в СВ Тервел под № 145 от 2006 г., сключен между В. Д. К. като арендодател и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на следните имоти :

-                                                      нива с площ 16,999 дка, ІІІ категория, № 005031 в местност “Чакаджа” в землището на с. Зърнево;

-                                                      нива с площ 13,702 дка ІІІ категория № 012013 в местност “Ескиекинлик” в землището на с. Зърнево.

3. Договор от 20.12.2006 г., нот. заверка № 4003/20.12.2006 г. , вписан в СВ Тервел под № 187/2006 г., сключен между И. Н. Й. като арендодател и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на следните имоти:

-                                                      нива с площ 34,999 дка, № 010047 в землището на с. Зърнево (необозначени категория и местност);

-                                                      нива с площ 6 дка, № 010050 в землището на с. Зърнево (необозначени категория и местност).

4. Договор от 27.09.2006 г., нот. заверка № 2842/27.09.2006 г. , вписан в СВ Тервел под № 142/2006 г., сключен между наследниците на С. Ц. С. като арендодатели, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 19,401 дка, № 001039 в местност “Коджа аканлък” в землището на с. Зърнево (необозначена категория);

5. Договор от 12.04.2007 г., нот. заверка № 1265/12.04.2007 г. , вписан в СВ Тервел под № 4/2007 г., сключен между Д. Д. А. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 25,625 дка, ІІІ категория, № 013016 в местност “Екинкинлик” в землището на с. Зърнево.

6. Договор от 07.05.2007 г., нот. заверка № 1536/07.05.2007 г. , вписан в СВ Тервел под № 39, том ІІІ от 05.07.2007 г., сключен между Е. Н. Б. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 66 дка, № 022012 в местност “Ак пелит” в землището на с. Зърнево.

7. Договор от 22.05.2008 г., нот. заверка № 1818/22.05.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № 36/2008 г., сключен между А. Й. И. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 40 дка, № 030003 в местност “ Над фермата” в землището на с. Зърнево.

8. Договор от 22.05.2008 г., нот. заверка № 1815/22.05.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № 35/2008 г., сключен между Г. И. Т. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 57,999 дка, ІІ категория, № 028005 в местност “Мандра” в землището на с. Зърнево.

9. Договор от 22.05.2008 г., нот. заверка № 1814/22.05.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № 34/2008 г., сключен между Ф. М. Х. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 69,499 дка, ІІ категория, № 0220025 в местност “Акпелит” в землището на с. Зърнево.

10. Договор от 22.05.2008 г., нот. заверка № 1813/22.05.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № 33/2008 г., сключен между Р. Р. М. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 61,502 дка, ІІ категория, № 022009 местност “Акпелит” в землището на с. Зърнево.

11. Договор от 16.05.2008 г., нот. заверка № 1741/16.05.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № ...2008 г., сключен между А.Х. Б. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 25,499 дка, ІІІ категория, № 17 в местност “Коджа Анлък” в землището на с. Зърнево.

12. Договор от 15.05.2008 г., нот. заверка № 1722/15.05.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № 8/2008 г., сключен между Р. М. М. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 41,004 дка, ІІ и ІІІ категория, № 004008 в местност “Яйкън” в землището на с. Зърнево.

13. Договор от 15.05.2008 г., нот. заверка № 1720/15.05.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № 10/2008 г., сключен между Х. А. Б. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 103,5034 дка, ІІ категория, № 022016 в местност “Акпелит” в землището на с. Зърнево.

14. Договор от 10.04.2008 г., нот. заверка № 1309/10.04.2008 г. , вписан в СВ Тервел с № на вх. регистър 1187/2008 г., сключен между наследниците на А. С. А. като арендодатели, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 23 дка, ІІ категория, № 023011 в местност “Акпелит” в землището на с. Зърнево.

15. Договор от 17.03.2008 г., нот. заверка № 774/17.03.2008 г. , вписан в СВ Тервел под № 774/2008 г., сключен между Н. М. Я. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на следните имоти : - нива с площ 4 дка, ІІ категория, № 014053 в местност “Ески екенлик” в землището на с. Зърнево; - нива с площ 6,250 дка, ІІ категория, № 014054 в местност “ Ески екенлик” в землището на с. Зърнево; - нива с площ 6,250 дка, ІІ категория, № 014055 в местност “ Ески екенлик” в землището на с. Зърнево; - нива с площ 3,748 дка, ІІІ категория, № 014033 в местност “ Ески екенлик” в землището на с. Зърнево; - нива с площ 3,748 дка, ІІІ категория, № 014034 в местност “ Ески екенлик” в землището на с. Зърнево .

16. Договор от 15.01.2007 г., нот. заверка № 123/15.01.2007 г. , вписан в СВ Тервел под № 103 том І от 31.01.2007 г., сключен между В. Г. Ж. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 20,500 дка, ІІ категория, № 028017 в местност “Мандра” в землището на с. Зърнево.

17. Договор от 26.09.2006 г., , вписан в СВ Тервел под № 76/2006 г., сключен между “Адванс терафонд” АД като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на следните земеделски имоти :

- имот № 036021 ІІ кат., с площ 4,999 дка в землището на с. Орляк. ;- имот № 036015 ІІ кат. с площ 5 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 036013 ІІ кат. с площ 5 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 032002 ІІІ кат. с площ 32,999 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 018102 ІV кат. с площ 6,300 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 018101 ІV кат. с площ 6,400 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 018100 ІV кат. с площ 6,300 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 015014 ІІ кат. с площ 9 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 020057 ІІ кат. с площ 10 дка в землището на с. Орляк.;- имот № 004033 ІV кат. с площ 10,334 дка в землището на с. Н. Камена.

18. Договор от 30.10.2007 г., нот. заверка № 3598/13.11.2007 г., вписан в СВ Тервел под № 162/2007 г., сключен между “Адванс терафонд” АД като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на следните земеделски имоти в землището на с. Орляк: - имот № 018069 ІV кат., с площ 10,525 дка; имот № 035031 ІІ кат. с площ 8,002 дка; имот № 016064 ІІ кат. с площ 12,500 дка; имот № 033058 ІІІ кат. с площ 17,501 дка; имот № 018086 ІІ кат. с площ 6,250 дка; имот № 018108 ІІІ кат. с площ 10 дка; имот № 016062 ІІ кат. с площ 12,499 дка.

19. Договор от 14.09.2006 г., нот. заверка № 2560/14.09.2006 г. , вписан в СВ Тервел с № 162/2006 г., сключен между наследниците на М. Р. като арендодатели, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 76 дка, ІІІ категория, № 040020 без обозначена местност, в землището на с. Орляк.

20. Договор от 05.10.2006 г., нот. заверка № 3009/05.10.2006 г. , вписан в СВ Тервел с № на вх. регистър 2122/2006 г., сключен между Г. А. П. като арендодатели, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на следните имоти в землището на с. Орляк: нива с площ 8,090 дка, ІV категория, № 018067 ; нива с площ 8,090 дка, ІV категория, № 018068 (местността не се чете).

21. Договор от 10.04.2008 г., нот. заверка № 1307/10.04.2008 г. , вписан в СВ Тервел с № 180/2008 г., сключен между наследниците на Т.  С. П. като арендодатели, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на следните имоти в землището на с. Орляк: нива с площ 70 дка, ІІІ категория, № 027023 местност “Ямките” и нива с площ 16,500 дка, ІІІ категория, № 011042 местност “Сомир Мутлар”.  

22. Договор от 14.09.2006 г., нот. заверка № 2550/14.09.2006 г. , вписан в СВ Тервел под № 151/2006 г., сключен между Р. Р. С. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 10,502 дка, ІІ категория, № 009020, местност “Коджакору” в землището на с. Зърнево.

23.  Договор с нот. заверка № 3635/14.11.2007 г. , вписан в СВ Тервел под № 150/2007 г., сключен между Стефан Стоянов Стоянов като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда на нива с площ 13,901 дка, ІІІ категория, № 001038 местност “Коджа анлък” в землището на с. Зърнево.

Освен тези договори за аренда, ищецът “Агросим” ЕАД е сключил договори, обозначени като договори за аренда, без нотариална заверка, и без вписване в Службата по вписвания, със следните лица:

1. Договор от 27.09.2006 г. с М. А.М. за ½ ид. част от имот с площ 12 дка, ІІ категория, № 022037, местност “Акпелит” в землището на с. Зърнево.

2. Договор от м. септември 2006 г. (без точна дата), сключен с В. С. В., К. Г. Ч. и Г. Г. - Крапец за нива с площ 30 дка ІІ категория № 030005 в местност “\Байалан” в землището на с. Зърнево.

3. Договор от м. септември 2006 г. (без точна дата), сключен с И. А. М., за нива с площ 31,5 дка ІІ категория № 022028 в местност “Акпелит” в землището на с. Зърнево.

4. Договор от 02.10.2006 г., сключен с Е. С. М., за ½ ид. част от имот с площ 12 дка ІІІ категория № 001018 в местност “Коджа анлък” в землището на с. Зърнево.

5. Договор от 01.10.2006 г., сключен с М. А. Ф. за 1/6 част от нива с площ 36 дка ІІІ категория № 014002 в местност “Екиекенлик” в землището на с. Зърнево.

6. Договор от м. септември 2006 г. (без точна дата), сключен с Е. Б. М. за нива с площ 10,3 дка ІІІ категория № 005017 в местност “Яйкъна” в землището на с. Зърнево.

7. Договор от 01.10.2006 г., сключен с А. А. А., за  нива с площ 21,5 дка ІІІ категория № 001020 в местност “Коджа Анлък” в землището на с. Зърнево.

8. Договор от м. октомври 2006 г. (без точна дата), сключен с Д. Й., Ж. Н. и Д. Н. за нива с площ 10 дка ІІ категория № 009023 необозначена местност в землището на с. Зърнево.

9. Договор от 26.09.2006 г., сключен с Х. З. З. за следните имоти :

- имот № 020017 нива с площ 5,750 дка ІІ категория (без обозначена местност в договора) –договорено за ¼ ид. част; - имот № 005016 2,625 дка ІІІ категория 005016 (без обозначена местност) – договорено за 1/12 ид. част.

Тези договори не са договори за аренда, тъй като не са с нотариално заверени подписи и не са вписани в службата по вписванията, каквото е изискването на чл. 3 ал. 1 от Закона за арендата в земеделието. Те обаче не са нищожни, каквото е становището на представителя на ответника, а имат характер на договори за наем по смисъла на чл. 228 от ЗЗД.

От своя страна, ответникът ЕТ е представил договори за наем на земеделска земя (гр. дело № 87/2010 г. на ОС Добрич), както следва:

1. Договор от 06.09.2006 г. между А. З. С. като наемодател, и ЕТ “ИСМ -91-И.С.” като наемател, за наем на имот № 020017, ІІ категория с площ 22,499 дка,  в местността “Аланикенлик” в землището на с. Зърнево (л. 98).

2. Договор от 19.09.2006 г. между Х. Х. З. в като наемодател, и ЕТ “ ИСМ -91-И.С.” като наемател, за наем на имот № 022009, ІІ категория с площ 15,5 дка,  в местността “Акполит” в землището на с. Зърнево.

3. Договор от 26.10.2006 г. между Р. Ш. К. като наемодател, и ЕТ “ ИСМ -91-И.С.” като наемател, за наем на имот № 005017, ІІІ категория с площ 31 дка,  в местността “Яйкън” в землището на с. Зърнево.

4. Договор от 06.09.2006 г. между С. А. А. като наемодател, и ЕТ “ ИСМ -91-И.С.” като наемател, за наем на имот № 005016, ІІІ категория с площ 10 дка,  в местността “Яйкън” в землището на с. Зърнево.

5. Договор с кооперация “Орляк кооп” с. Орляк като наемодател, и ЕТ “ ИСМ -91-И.С.” като наемател, за наем на общо 52 имота в землището на с. Орляк и 8 имота в землището на с. Зърнево, описани по местности, номера на масивите и номера на имотите в договора (л. 93-95 от делото на ОС).

При така описаните доказателства се установява, че ищецът и ответникът едновременно са били страни по наемни и арендни договори, като договорите на ищеца са с период от една година по-късно от тези на ответника, за следните имоти, за които ищецът в исковата молба твърди неправомерно ползване от ответника:

В землището на с. Зърнево:

Масив 1:

Имот № 001016, нива с площ 25,499 дка, ІІІ категория, в местност “Коджа Анлък” – предмет на договор за аренда от 16.05.2008 г. на ищеца като арендатор с А. Х. Б. като арендодател и договор за наем на ответника като наемател с кооперация “Орляккооп” с.Орляк като наемодател;

Имот № 001018 с площ 12 дка ІІІ категория местност “Коджа анлък” , предмет на договор от 02.10.2006 г., между Е. С. М. и ищеца, за ½ ид. част от имота (л. 61), и договор за наем на ответника като наемател с кооперация “Орляк кооп”, с. Орляк, като наемодател;

Имот № 001020 нива с площ 21,5 дка ІІІ категория № 001020 в местност “Коджа анлък” – предмет на договор от 01.10.2006 г., между ищеца и А. А. А., (л. 67 от делото на ОС) и договор за наем на ответника като наемател с кооперация “Орляк кооп” с. Орляк като наемодател.

Имот № 001036 нива ІІІ категория с площ 13,799 дка, в местност “Коджааканлък” – предмет на договор за аренда от 14.11.2007 г. между М. С. Г. като арендодател и ищеца като арендатор (л. 17) и договор за наем на ответника като наемател с кооперация “Орляк кооп”, с. Орляк като наемодател;

Имот № 001038 нива с площ 13,901 дка, ІІІ категория, № 001038 местност “Коджа анлък” – предмет на договор за аренда от 15.11.2007 г. между С. С. С. като арендодател, и ищеца като арендатор (л. 77) и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” .

Имот № 001039, нива с площ 19,401 дка в местност “Коджа аканлък – предмет на договор за аренда на ищеца (л. 23) и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”;

Масив 4:

Имот 004008 нива с площ 41,004 дка, ІІ и ІІІ категория в местност “Яйкън» – предмет на договор аренда на ищеца като арендатор с Р. А. М. като арендодател (л. 39) и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”;

Масив 5:

Имот № 005016 нива 2,625 дка ІІІ категория 005016 местност “Яйкън” – предмет на договор на ищеца с Х. З. за 1/12 ид. част) и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”. За същия имот ответникът е представил и договор със С. А. А.

Имот № 005017 за нива с площ 10,3 дка ІІІ категория № 005017 в местност “Яйкъна”, предмет на договор от м. септември 2006 г. (без точна дата) на ищеца с Е. Б. М. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”. За същия имот ответникът е представил и договор с Р. Ш. К.

Масив 9:

Имот № 009023 нива с площ 10 дка ІІ категория местност “Коджа кору” – предмет на договор от м. октомври 2006 г. (без точна дата и с необозначена местност), на ищеца с Д. Й., Ж. Н. и Д. Н. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Имот № 009020 с площ 10,502 дка, ІІ категория, местност “Коджакору” предмет на договор за аренда от 14.09.2006 г., между Р. Р. С. като арендодател, и ищеца “Агросим” ЕАД като арендатор, и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Масив 10

Имот № 010047 нива с площ 34,999 дка и имот № 010050 нива с площ 6 дка – двата имота са предмет на договор от 20.12.2006 г. между И. Н. Й. като арендодател и “Агросим” ЕАД като арендатор, за аренда в договора за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”, подточка “землището на с. Зърнево”.

Масив 12:

Имот № 012013 нива с площ 13,702 дка ІІІ категория в местност “Ескиекинлик”– предмет на договор за аренда на ищеца с В. Д. К.  и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Масив  13:

Имот № 013016 нива с площ 25,625 дка, ІІІ категория, в местност “Екиикенлик”– предмет на договор за аренда на ищеца (л. 25) и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Масив 14:

Имот № 014002 нива с площ 36 дка ІІІ категория  в местност “ Ескиекинлик” – предмет на договор от 01.10.2006 г., на ищеца с М. А. Ф. за 1/6 част от имота и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Имот № 014053 нива с площ 4 дка, ІІ категория, в местност “ Ескиекинлик”– предмет на договор аренда на ищеца (л. 45) и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” ;

       Имот № 014054 нива с площ 6,250 дка, ІІ категория, в местност “ Ескиекинлик ”– предмет на договор аренда на ищеца  и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”;

Имот № 014055 нива с площ 6,250 дка, ІІ категория, в местност “ Ескиекинлик”– предмет на договор аренда на ищеца (л. 45) и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”;

Имот № 014033 нива с площ 3,748 дка, ІІІ категория, в местност “ Ескиекинлик”– предмет на договор аренда на ищеца  и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”;

Имот № 014034 нива с площ 3,748 дка, ІІІ категория, в местност “ Ескиекинлик ”– предмет на договор аренда на ищеца  и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Масив 20:

Имот № 020017 нива с площ 5,750 дка ІІ категория в местността “Алакенлик”– договор за ¼ ид. част между ищеца и Х. З. З. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” .

Масив 22:

Имот № 022009 нива с площ 61,502 дка, ІІ категория, местност “Акпелит” в землището на с. Зърнево - предмет на договор за аренда от 22.05.2008 г. на ищеца с наследници на Х. Х. З. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” ; за същия имот ответникът е сключил и договор за наем от 19.09.2006 г. с Х. Х. З.;

Имот № 022012 нива с площ 66 дка, в местност “Акпелит” - предмет на договор за аренда на ищеца и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” ;

Имот № 022016 нива с площ 103,5034 дка, ІІ категория, в местност “Акпелит”– предмет на договор аренда на ищеца и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Част от имот № 022025 нива с площ 69,499 дка, ІІ категория, в местност “Акпелит”. Имотът е предмет на договор за аренда на ищеца и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” ;

Имот № 022028 нива с площ 31,5 дка ІІ категория в местност “Акпелит”предмет на договор от м. септември 2006 г. (без точна дата), на ищеца с И. А. М. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”;

Имот № 022037 нива с площ 12 дка ІІ категория в местност “Акпелит”предмет на договор от 27.09.2006 г. (с уточнение “1/2 ид. част), на ищеца с М. А.М. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” .

.Масив 23:

Имот № 023011 нива с площ 23 дка, ІІ категория, предмет на договор аренда на ищеца и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Масив 28:

Част от имот № 028005 нива с площ 57,999 дка, ІІ категория, в местност “Мандра” в землището на с. Зърнево - предмет на договор за аренда на ищеца и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Имот № 028017 нива с площ 20,500 дка, ІІ категория, в местност “Мандра” – предмет на договор от 15.01.2007 г. между В. Г. Ж. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Масив 30:

Имот № 030003 нива с площ 40 дка в местнотстта “Над фермата” – предмет на договор от 22.05.2008 г., между А. Й. И. като арендодател, и “Агросим” ЕАД като арендатор и договор за наем на ответника с коокерация “Орляк кооп”.

Имот № 030005 нива с площ 30 дка ІІ категория в местност “Над фермата” – предмет на договор от м. септември 2006 г. (без точна дата) на ищеца с В. С. В., К. Г. Ч. и Г. Г. – Крапец и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” .

В землището на с. Орляк:

Масив № 18

Имоти № 018067 и 018068 ниви, всяка с площ 8,090 дка, ІV категория, в местността “Карагюрлюк” - предмет на договор аренда на ищеца с Г. А. П. от 05.10.2006 г. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” .

Масив № 27:

Имот № 027023 - нива с площ 70 дка, ІІІ категория в местност “Ямките” – предмет на договор за аренда на ищеца с наследниците на Т. С. П. и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп” .

Масив № 40:

Имот № 040020 нива с площ 76 дка, ІІІ категория, местност “Теке чала” в землището на с. Орляк – предмет на договор за аренда от 14.09.2006 г. между наследниците на М. Р. като арендодатели, и ищеца като арендатор и договор за наем на ответника с кооперация “Орляк кооп”.

Останалите имоти (с изключение на имоти № 018070, № 027026 и № 040016 и 040029 в землището на с. Орляк), са едновременно предмет на договори за аренда и наем, сключени от ищеца с  описаните по-горе лица, и предмет на договори за наем на ответника – по-голямата част от имотите са предмет на договора за наем с кооперация “Орляк кооп”, с. Орляк.

За тези имоти е доказано, че ответникът - ЕТ ги е владеел и обработвал за процесния период. Този фактически извод не е бил спорен между страните и се подкрепя от писмените доказателства по делото.

По отношение на твърдяното НЕПРАВОМЕРНО ползване на процесните имоти в исковия период от ответника ЕТ липсват други доказателства, освен решения на Административен съд Добрич и Върховния административен съд (търг. д. 509/2010 г. л. 124-130) по отношение на имоти № 018070, № 027026 и № 040016 и № 040029. В мотивите на решенията не се съдържат фактически констатации за ползването на имотите, а по същество АС Добрич и ВАС са определили срок на кмета на община Тервел да се произнесе по искането на “Агросим” АД за издаване на заповед по чл. 34 от ЗСПЗЗ. Представена е и заповед № 121 от 08.04.2009 г. (гр. д. 87/2009 л. 12). Кметът, като издал заповедта орган, в диспозтива на заповедта нарежда да се изземат имоти, представляващи земеделска земя, “неправомерно ползвани от ответника – ЕТ,  но не обосновава извода си нито с фактически констатации, нито с препращане към други доказателства. Сам по себе си фактическият (по същество необоснован) извод на кмета на общината за ползването на имотите от ответника не обвързва съда и не замества доказателствата, които ищецът е бил длъжен да представи в подкрепа на това си твърдение. Необвързващ съда по настоящото дело е правният извод на административния орган за неправомерността на ползването на имотите.

За уважаване на искове по чл. 45 ЗЗД следваше да се установи противоправно поведение от страна на ответника, който е физическо лице, макар и с разширената правоспособност на търговец. Наличието на валидно сключени договори за аренда по отношение на част от спорните имоти за ищцовото дружество, обаче, не прави действията по обработване на същите земеделски земи от ответника ЕТ противоправно. Между страните липсва всякаква обвързаност, която да поражда задължение от страна на ответника да се съобрази с по-късно сключените договори за аренда. Липсват твърдения и доказателства за някакво неправомерно завземане на имотите. Чии договори са валидни и противопоставими на тези на другата страна е въпрос на конкуренция на права, а не на противоправност. Какато се приема в съдебната практика, няма пречка, въпреки, че се предмет на договора е земеделска земя, за същия да бъде сключен договор за наем, а не за аренда (Решение № 541 от 6.02.2012 г. на ВКС по гр. д. № 810/2010 г., IV г. о., ГК, решение № 135 от 15.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 645/2010 г., IV г. о., ГК, Решение № 703 от 5.01.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1060/2009 г., IV г. о., ГК, ). Ако земеделската земя може да бъде предмет на договор за наем, следователно сключването, действието и прекратяването на договора са подчинени на разпоредбите на ЗЗД, то тази възможност съществува както за ищеца, така и за ответника и от дублиране на договорите им за наем не може да се черпят аргументи за противоправност на едните договори за сметка на другите, с оглед свободата на договаряне. Следва да се отбележи също така, че голяма част от арендните договори е сключена след началото на земеделския сезон и в този смисъл съвсем правомернофактическа власт арендаторът е получил след прибиране на реколтата.

Действията по сезиране на прокуратурата и извършеното предупреждение от страна на полицейските органи не представляват доказателства за неправомерно ползване на земеделските имоти.

Изложените подробни съображения от защитата на ищеца и въззивник в процеса по отношение на дейността на Кооперация „Орляк кооп” и валидността на сключените от нейно име сделки с ответника имат касателство към конкуренцията на права между страните, но така или иначе договорът с тази кооперация създава някаква привидност за права у ответника – ЕТ, която изключва извод за противоправност на действията му по обработка на процесните земи, особено за имотите, за които няма валиден договор за аренда или договорът за аренда е сключен една година след договорите на ответника – ЕТ.

Никой от представените писмени документи не установява закононарушение или престъпление по начин, който да обвързва настоящия съдебен състав.

При положение, че липсва основният елемент от състава на чл. 45 ЗЗД, исковете за вреди в размер на 73 097,15 лева от неправомерно обработване на земеделски земи следва да бъдат отхвърлени, ведно с присъждане на разноски.

Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Въззивното дружество следва да заплати на ЕТ разноски за въззивната инстанция в размер на 5400 лв. за адвокатски хонорар. Направено е възражение за прекомерност, което следва да се остави без уважение, тъй като минималният размер на адвокатския хонорара е 2722,91 лв., а настоящото дело е изключително усложнено от фактическа страдна.

Воден от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 147/01.12.2014 год. по т.д. 342/2014 год. на ОС Шумен.

ОСЪЖДА „Агросим” ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 124690977,  ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ ИСМ-91-И.С.”***, сумата от 5400 лв. разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: