ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№118

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   22.02.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 59/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от С.М.И. чрез процесуалния му представител адв. П.П. срещу определение № 2208/12.09.2016 год по гр.д. № 2849/2015 год на ВОС, г.о., с което е допълнено определение № 1889/01.08.2016 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането за допълване бъде оставено без уважение. Заявява, че липсват доказателства за действително заплатени разноски по банков път, поради което такива не следва да се присъждат.

В постъпилия отговор се изразява становище за неоснователност на частната жалба и се иска потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 1889/01.08.2016 год, постановено в закрито заседание, производството по делото е прекратено.  За да се стигне до този резултат, производството е преминало през оставяне на исковата молба без движение, включително и частни производства пред Апелативен съд Варна и ВКС на РБ. Въпреки, че открито съдебно заседание не е било проведено, ответната страна е получила препис от исковата молба, подала е отговор и е извършила процесуални действия, включително по частните производства, представила е писмени доказателства. По делото са представени договори за правна помощ още с отговора на исковата молба. Поради това, че определението за прекратяване е постановено в закрито заседание ответниците не са могли да представят списък на разноските, какъвто са депозирали с искането си за допълване на определението. От приложения към списъка договор за правна помощ се установява, че са заплатили адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 6843 лв. В подадения отговор ищецът е направил възражение за прекомерност, за несвоевременност на искането, както и за липса на доказателства за внасяне на сумата по банков път.

Съгласно чл. 248 ал.1 ГПК съдът може по искане на страните да допълни или измени решението си в частта за разноските. Това се отнася и до случаите, когато производството е прекратено и разноски се дължат на ответната страна по силата на чл. 78 ал.4 от ГПК. Разпоредбата на чл. 80 от ГПК в случаите, когато не е проведено открито съдебно заседание, не може да се приложи по отношение на крайния срок, до който страната може да поиска присъждане на разноски. Тя не е длъжна да направи това с отговора на исковата молба. За да бъде допълнено решението е достатъчно установяване на плащането на претендираните разноски. Съгласно ТР 6/2012 документирането на плащането чрез банков превод е необходимо само тогава, когато този начин на плащане е изрично уговорен в договора за правна помощ, или е задължителен по силата на нормативен акт. В случая съгласдно чл. 5 от приложения анекс към договора за правна помощ плащането може да се извърши по банков път или в брой срещу разписка от адвокатски кочан, каквато е представена по делото. Сумата на заплатеното адвокатско възнаграждение е под 10 000 лв, следователно не попада под забраната на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Това възнаграждение не е прекомерно с оглед цената на иска, напротив – по-ниско е от предвидения минимален размер по Наредба № 1.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.  

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2208/12.09.2016 по гр.д. № 2849/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                  2.