ОПРЕДЕЛЕНИЕ

830

_02_.12.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _02_.12. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.590 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.Х.Д. ***, срещу разпореждане № 8714/14.08.2015 год. на ОС Варна по гр.д. 3014/2012 год., с което е върната подадената частна жалба от 13.08.2015 год. срещу решение № 1455/22.07.2015 год. по гр.д. 3014/2012 год. В жалбата се твърди, че изводът на ОС, че се обжалва акт, неподлежащ на обжалване, е неправилен. Излагат се съображения, че искът по чл. 97, ал.1 ГПК /отм./ е с цена, която се формира от цялата данъчна оценка на имота, а това прави решението по такъв иск подлежащо на обжалване пред ВКС.

От насрещните страни Т.М.П. И С.С.П. НЕ е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба, подадена срещу решение от 22.07.2015 год. по същото въззивно гр.д., с което е отхвърлена молба на В.Д. за поправка на ОФГ в решение № 774/11.04.2013 год., с което срещу жалбоподателя е уважен иск за собственост по чл. 108 ЗС по отношение на ПИ, индивидуализиран от вещото лице по делото на скица, неразделна част от решението. Тъй като цената на иска е 2729,10 лв., ¼ от данъчната оценка на имота, решението не подлежи на обжалване, поради което и съдът е приел, че решение по молба за поправка на ОФГ също не подлежи на обжалване по аргумент от чл. 280, ал.2 ГПК.

По делото са подавани безброй молби за поправка на ОФГ, по които съдът е постановил множество решения, неподлежащи на обжалване. Срещу едно от тях е и върната касационна жалба на г-н Д..

Съдт не споделя съображенията в ЧЖ, че основното решение подлежи на обжалване в частта му, с която се установява принадлежността на правото на собственост на ищеца върху спорния имот. Тази част от решението е неразделна част от предмета на иска по чл. 108 ЗС, който изисква от съда: първо да установи съществуването на правото на собственост, а след това да осъди ответника да предаде владението върху същата вещ, ако владението е неоснователно. Произнасянето на съда с един диспозитив или с два отделни е технически въпрос. В този смисъл, по делото има само една претенция, и тя е по чл. 108 ЗС.

Отделно от това, следва да се има предвид, че и по установителните искове за собственост, и по ревандикационния иск, цената се опредля като ¼ от данъчната оценка на имота.

Жалбата е неоснователна.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 8714/14.08.2015 год. на ОС Варна по гр.д. 3014/2012 год., с което е върната подадената частна жалба от 13.08.2015 год. срещу решение № 1455/22.07.2015 год. по гр.д. 3014/2012 год..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: