О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

741/07.12.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07. 12.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№590/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И.Б. против разпореждане №1016/15.08.2016г., постано -вено по гр.д.№117/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната подадената от него частна жалба вх.№3672/13.06.2016г. против определение №338/13.05.2016г., поста -новено по гр.д.№117/16г. по описа на ДОС, гр.о.В жалбата се твърди, че разпорежда- нето е неправилно по изложените в същата съображения, като се претендира да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната частна жалба вх.№3672/13. 06.2016г.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№117/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вени искове от К.И.Б. против ЧСИ М. М., рег.№786, с пр.осн. чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, вр. чл.441 от ГПК, вр. чл.45 от ЗЗД за осъждане на ответ-  ника да заплати на ищеца сумата от 500 000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди/влошено здравословно състояние/, в резултат от неправомерно извършените от ответника изпълнителни действия по изп.дело №2014 7860401627, както и сумата от 400лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди също в резултат от неправомерно извършените от ответника действия по цитираното изп.дело.

С разпореждане №308/10.03.2016г. производството е оставено без движение от ДОС с дадени указания на ищеца за отстраняване нередовностите на исковата мол -ба/уточнение основанието на исковете, т.е. фактите, от които се твърди, че произ -тича спорното материално право, както и за представяне на доказателства за вна -сяне на дължимата държавна такса - 20 000лв. по първия иск и 50лв. по втория/.За разпореждането на съда от 10.03.2016г. страната е уведомена лично на посочения от нея адрес на 26.04.2016г./тъй като до 20.04.2016г. съобщението не е било върнато в канцеларията на съда е било изпратено на 22.04.2016г. второ/напомнително/ съоб -щение, получено на 21.05.2016г., но същото не следва да бъде вземано предвид, с оглед първото надлежно получено на 26.04.2016г. съобщение/.В рамките на дадения едноседмичен преклузивен срок, изтичащ на 03.05.2016г., присъствен ден, а и впос - ледствие страната не е изпълнила дадените й указания.В подадената частна жалба с вх.№3672/13.06.2016г. страната твърди, че е изпълнила указанията на съда с молба, изпратена по пощата на 28.04.2016г., но доказателства за изпращането на такава, съответно получаването, не са представени от страната, нито се съдържат по делото.

С определение №338/13.05.2016г., предвид неизпълнение на дадените указания за отстраняване нередовностите на исковата молба, производството по делото е прекр- атено на осн.чл.129, ал.3 от ГПК.За определението К.Б. е уведомен на 07.06. 2016г. и в рамките на предвидения срок за обжалване е подал против същото частна жалба вх.№3672/13.06.2016г.С разпореждане №768/13.06.2016г. съдът е оставил без движение подадената частна жалба и е указал на страната да представи доказател -ства за внасяне на държавна такса в размер на 15лв. по сметка на ВАпС.За раз - пореждането на съда К.Б. е уведомен лично на 04.07.2016г.Предвид неизпъл -нение на дадените указания с обжалваното разпореждане №1016/15.08.2016г. част -ната жалба е върната на осн. 262, ал.2, т.2 от ГПК.В подадената частна жалба вх.№ 3672/13.06.2016г. е обективирано и искане на страната за освобождаване на осн. чл. 83, ал.2 от ГПК от внасяне на държавна такса по претенциите й.Първоинстанци -онният съд не се е произнесъл по искането на страната, а я е задължил да внесе държавна такса по подадената частна жалба и предвид невнасянето й е върнал подадената частна жалба.Обжалваното разпореждане е неправилно.Съдът е следва- ло първо да се произнесе по искането с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК за освобождаване от внасяне на държавни такси в производството/вкл. да изиска необходимата декла -рация/ и едва след влизане в сила на евентуално постановен отказ да остави без движение частната жалба за представяне на доказателства за внасяне на държавна такса.Реципрочно в случай на постановено освобождаване следва да администрира жалбата до компетентния съд.Предвид изложеното обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване съдопроизвод - ствените действия по администриране на частна жалба вх.№3672/13.06.2016г. с произнасяне по искането на страната с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК, обективирано в нея. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №1016/15.08.2016г., постановено по гр.д.№117/16г. по описа на ДОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване съдопроизводстве -ните действия по администриране на частна жалба вх.№3672/13.06.2016г., съобразно дадените указания.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: