ОПРЕДЕЛЕНИЕ №38

гр. Варна, 23.01.2018г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 590/17г., намира следното:

Производството е образувано по въззивни жалби от насрещни страни в първоинстанционното производство и срещу актове постановени по гр.д. № 1574/09г. на ВОС, както следва:

1. Въззивна жалба вх. № 9152/29.03.17г. на КОНПИ, гр. София против решение № 287/07.03.17г. в частта му, с която са отхвърлени исковете ѝ по чл. 28 от ЗОПДИППД /отм./ за отнемане в полза на Държавата от В.Х.Д. и В.С.Д. на осн. чл. 4, ал. 1 вр. чл. 10 и чл. 9 от цитирания закон на: ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м., находящо се в гр. Варна, м. „Св. Никола”, № 47, съставляващо имот пл. № 2085а в кв. 50 по плана на 21-ви подрайон, ведно с построената в същото дворно място ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛА със ЗП от 130 кв.м. и вътрешна полумасивна сграда със ЗП от 45 кв.м., при описани граници на целия имот, придобит с НА № 168, т ХСІІІ, дело № 24523/97г. от 23.12.97г. на ВН; на АПАРТАМЕНТ № 4 в гр. София, район „Красно село”, ул. „Ястребец”, № 20, първи жилищен етаж, на кота + 2.70 м., в секция А, ЗП от 126.17 кв.м., заедно с мазе № 4 в сутеренния етаж, с площ от 4.89 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и 1917/1967 ид.ч. от правото на собственост върху мястото, върху което е построена сградата – УПИ Х-486, кв. 288а по плана на гр. София м. „Красно село-Плавателен канал”, цялото от 1967 кв.м.; за отнемане от ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”***, представлявано от В.Х.Д. на осн. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ на АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се на 2-ри етаж в жилищната сграда в гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг”, м. „Св. Никола”, със ЗП от 109.19 кв.м., ведно с идеални части от общите части на сградата, както и 49.48 кв.м. ид.ч. от дворно място, върху което е изградена сградата, цялото с площ от 970 кв.м., представляващо УПИ ХХХІV-296 в кв. 30 по плана на 21 подрайон на града. Претендира се отмяна на решението в обжалваните части по изложени подробни мотиви и уважаване на предявените искове. 

В предвидения срок е депозиран отговор от насрещните страни В.Х.Д. – като физическо лице и в качеството му на ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, както и от В.С.Д., с който въззивната жалба е оспорена като неоснователна.

Контролиращата страна ВОП не е депозирала отговор.

2. Въззивна жалба вх. № 11302/20.04.17г. на Х.В.Д. против решение № 287/07.03.17г. в частта му, с която от него и в полза на Държавата по иска на КОНПИ на осн. чл. 7, т. 1 вр. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ са отнети сумата от 375 519.36 лв. от продажбата на НИВА в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, м. „Ачмалъка” с площ от 3 дка, съставляваща парцел № 039 от масив № 014; сумата от 509 972.89 лв. от продажбата на НИВА в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, м. „Ачмалъка” с площ от 3.473 дка, съставляваща парцел № 070 от масив № 014; и ГОРСКА ЗЕМЯ – ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ, съставляваща имот № 900014 в м. „Данчевото” в землището на с. Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ. Трявна, с площ от 5 000 кв.м. Счита се, че решението е недопустимо като произнесено по непредявен против ответника иск относно отнемането на имота, както и неправилно. Претендира се обезсилването му, респ. неговата отмяна и отхвърляне на исковете по подробно изложени съображения във въззивната жалба.

В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на решението в тази му обжалвана част.

Жалбата е останала нередовна, тъй като не е събрана в пълен размер дължимата за въззивното обжалване ДТ върху обжалваемия интерес /имайки предвид размерите на отнетите парични стойности, както и пазарната стойност на отнетия имот, възлизащи общо на 888 992.25 лв./   – вместо дължимата ДТ от 17 779.85 лв. е събрана сумата от 17 728.33 лв. Останала е дължима ДТ в размер на още 51.52 лв.

Освен това тази въззивна жалба не е надлежно администрирана и чрез връчването на препис от същата на контролиращата страна в лицето на ОП-Варна.

3. Въззивна жалба вх. № 11303/20.04.17г. на „Д. *** против решение № 287/07.03.17г. в частта му, с която от него и в полза на Държавата по иска на КОНПИ на осн. чл. 6, вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ са отнети 4 недвижими имота /описани на л. 2563 (гръб) от делото/, както и на осн. чл. 6 вр. чл. 4, ал. 2 от цитирания закон - 11 бр. парични суми /описани на л. 2564 от делото/ като получени при продажбите на подробно посочени недвижими имоти. Изложени са подробни съображения за незаконосъобразност на решението в обжалваните части и се претендира неговата отмяна и отхвърляне на исковете.

В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на решението в тази му обжалвана част. Отправено е доказателствено искане за приемане като доказателства на представени и неприети пред първата инстанция документи.

Сбора на отнетите парични суми и пазарните стойности на отнетните имоти възлиза на общо 96 730.10 лв. и дължимата ДТ за въззивното обжалване е в размер на 1934.60 лв. Събраната от ВОС е в размер на 1661.12 лв., поради което въззивната жалба е останала нередовна. Останала е дължима ДТ в размер на още 273.48 лв.

Освен това тази въззивна жалба не е надлежно администрирана и чрез връчването на препис от същата на контролиращата страна в лицето на ОП-Варна.

4. Въззивна жалба вх. № 11305/20.04.17г. от В.Х.Д. – като физическо лице и в качеството му на ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, от В.С.Д., както и от Х.В.Д. против решение № 287/07.03.17г. в частите му, с които против тези ответници са уважени предявените от КОНПИ срещу тях искове по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и във вр. с чл. 9 и чл. 10, както и по чл. 7, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./. Изложени са подробни съображения за незаконосъобразност на решението в обжалваните части и се претендира неговата отмяна и отхвърляне на исковете.

В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на решението в тази му обжалвана част. В отговора се поддържа направеното в отговора на въззивната жалба, подадена от „Д. Комерс” ООД доказателствено искане.

И тази въззивна жалба не е надлежно администрирана чрез връчването на препис от същата на контролиращата страна в лицето на ОП-Варна.

5. Въззивна жалба вх. № 20440/12.07.17г. от „Д. *** против решение № 938/12.06.17г., в частта му, с която е допълнено на осн. чл. 250 от ГПК решение № 287/07.03.17г. и в полза на Държавата по иска на КОНПИ на осн. чл. 6 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ от дружеството е отнета сумата от 6 600 лв, получена от продажбата на имот с посочен договор. Счита се, че допълнителното решение е немотивирано, а ако мотивите на основното решение се считат за мотиви и на допълнителното – то въззивната жалба се основава на оплакванията, релевирани против основното решение. Претендира се отмяна на това решение и отхвърляне на предявения иск. 

В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на допълнителното решение в тази му обжалвана част.

 И тази въззивна жалба не е надлежно администрирана чрез връчването на препис от същата на контролиращата страна в лицето на ОП-Варна.

  6. Частна жалба вх. № 20439/12.07.17г. от В.Х.Д. – като физическо лице и в качеството му на ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, от В.С.Д., от Х.В.Д. и от „Д. *** против решение № 938/12.06.17г., в частта му, с която е оставена без уважение молбата на жалбоподателите за изменение на решение № 287/07.03.17г. в частта, в която същите са осъдени да заплатят на Държавата в полза на бюджета на съдебната власт дължимите ДТ, на осн. чл. 248 от ГПК. Претендира се в тази част решението да бъде отменено изцяло, а в случай, че основното решение бъде потвърдено изцяло или в някаква негова част, дължимите от съда ДТ и присъдени разноски на ищеца КОНПИ да бъдат изчислени, съответно редуцирани до дължимия съгласно правилата на ГПК размер. Изложени са подробни съображения за неправилност на обжалваното определение относно начина на определяне размера на дължимите ДТ, а относно дължимото на ищеца възнаграждение – че противоречи на чл. 78, ал. 8 от ГПК в редакцията му след ДВ, бр. 8/17г.

В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на допълнителното решение в тази му обжалвана част.

Частната жалба не е надлежно администрирана чрез връчването на препис от същата на контролиращата страна в лицето на ОП-Варна.

Първоинстанционното решение № 287/07.03.17г. по гр.д. № 1574/09г. на ВОС като необжалвано е влязло в сила по отхвърлените искове на КОНПИ, предявени на осн. чл. 7 от ЗОПДИППД /отм./ за обявяване за недействителни на посочени сделки съответно против Х.В.Д. и „КЕДАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Варна; против „ДЖИ ЕЛ ЕС ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София и „БОЯНА ЕСТЕЙТС”, гр. София; против Х.В.Д. и „ШУГАРЛОФ” ЕООД, гр. София; против „Д. КОМЕРС” ООД и Б.Т.К.; против „Д. КОМЕРС” ООД и Поли С. Стоянова; против В.Х.Д. и В.С.Д. *** и за отнемане на подробно посочени имоти.

Като се имат предвид горните констатации, установени при извършената проверка за допустимостта на въззивното производство, настоящият състав на съда намира, че производството по настоящото дело следва да се прекрати и същото да се върне на ВОС, който да събере дължимите ДТ по посочените ВЖ, както и надлежно да администрира въззивни и частната жалба чрез връчването на преписи на контролиращата страна с оглед осигуряване на възможността последната да подаде отговори по същите.

            Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 590/17г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който да администрира надлежно посочените въззивни и частна жалба чрез предприемане на съответните процесуални действия съобразно констатациите в мотивите на настоящото определение.

Едва след горното, съдът следва да изпрати делото на ВАпС, вкл. и с евентуално постъпили отговори на въззивните и частна жалба от контролиращата страна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: