Р Е Ш Е Н И Е

155/28.11.2018г.

 

гр.Варна

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                              РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 590/18г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.436 ал.2 ГПК вр. чл.250 ГПК.

Образувано е по жалби на Д.Н.Д. и Д.Н.Д., конституирани в хода на процеса като правоприемници на починалата К. Д.Д., против решение на ОС – Варна № 1436/01.08.2018г., постановено по в.гр.д. № 552/2018г. и с което е оставена без уважение молбата на наследодателката им за допълване по реда на чл.250 ГПК на решение № 892/18.05.2018г. по същото дело, както и срещу решение № 892/18.05.2018г. в частта, в която е оставена без уважение депозираната от наследодателката им жалба срещу разпределение на ЧСИ Ст. Д., извършено по изп.д. №…...

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност на постановеното по реда на чл.250 ГПК решение. Сочи се, че мотивите на съда в основното решение, че възраженията им относно цената, на която е възложен процесния имот е относимо към обжалване на друго действие, следва да намерят отражение и в диспозитива на решението било чрез оставяне на жалбата в тази й част без разглеждане, било чрез нейното отхвърляне. Ето защо считат, че като е отказал да допълни решението си с диспозитив по тези възражения окръжният съд е постановил незаконосъобразно и неправилно решение, поради което и сезират настоящата инстанция с искане за неговата отмяна. В условията на евентуалност, в случай, че жалбата им бъде оставена без уважение се иска ВАпС да се произнесе по основната жалба срещу решение № 892/18.05.2018г.

В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от взискателя П.Д.Е., в който се излага становище за неоснователност на жалбите.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

С решение № 892/18.05.2018г., постановено по в.гр.д. 552/2018г. ОС – Варна се е произнесъл по депозирана от К. Д. Д., длъжник по изп.д. № …., жалба срещу извършеното от ЧСИ по изпълнителното дело разпределение на сумата от 50 000 лв., като е отменил същото в частта относно разпределените суми за такси в полза на ЧСИ по т.  5 от ТТР към ЗЧСИ, за разликата над 100 лв. до 408 лв. и о т.20 от ТТР към ЗЧСИ за разликата над 50 лв. до 1 599.82 лв., а в частта относно оплакванията вр. чл.136 ал.1 т.4 ЗЗД жалбата е оставена без уважение.

С молба от 29.05.2018г. жалбоподателката Д. е поискала от съда да допълни решението си като се произнесе с нарочен диспозитив относно наведените в жалбата й оплаквания, че имотът не е възложен по най-високата цена, с оглед на което и подлежащата на разпределение сума следва да е 109 000 лв., а не 50 000 лв. В случай, че съдът приеме искането за неоснователно е посочено, че молбата следва да се счита и като жалба срещу решението, в частта, в която тези и оплаквания не са уважени.

След депозиране на молбата по чл.250 ГПК К.Д. е починала и на основание чл.227 ГПК е заменена от своите правоприемници – настоящите жалбоподатели.

ОС – Варна е бил сезиран с жалба по чл.463 ГПК срещу извършено от ЧСИ разпределение на сумата от 50 000 лв., явяваща се цена на която изнесеният на публична продан недвижим имот е възложен на взискателката П.Е.. В тази връзка, предмет на разглеждане е законосъобразността на разпределението, което обуславя и дължимия от съда диспозитив – за потвърждаване на обжалваното разпределение, респ. за неговата отмяна /изцяло или отчасти/ и извършване на ново разпределение, ако са налице предпоставките за това. Съдът не дължи произнасяне с отделен диспозитив по всяко едно от оплакванията, въз основа на които жалбоподателят оспорва това действие на съдебния изпълнител. Поради това и неразглеждането на всички заявени оплаквания е основание за неправилност на решението, която следва да бъде заявена и преценявана по реда на инстанционния контрол /арг. чл.463 ал.2 ГПК/, но не и за неговото допълване по реда на чл.250 ГПК.

С оглед на това и доколкото окръжният съд се е произнесъл с диспозитив, съответен на обжалваното пред него действие, законосъобразно е оставил без уважение молбата за допълване на постановеното решение от 18.05.2018г.

Обжалваното решение № 1436/01.08.2018г. следва да бъде потвърдено.

Този резултат обуславя и произнасянето по инкорпорираната в молбата по чл.250 ГПК жалба /предявена в условията на евентуалност/ срещу решението от 18.05.2018г. в неговата отхвърлителна част.

Оплакванията за незаконосъобразност на решението в тази му част са единствено във връзка с неразгледаните възражения относно цената, на която е продаден изнесения на публична продан имот, като по този начин съдът е намерил за неоснователни доводите на жалбоподателката, че предмет на разпределение следва да бъде сумата от 109 000 лева, а не 50 000 лева.

Видно от материалите по изпълнителното дело, при реализираната в периода 03.07.2017г. – 03.08.2017г. публична продан на притежаван от длъжника недвижим имот за купувач е бил обявен взискателката П.Е. за сумата от 109 000 лв. Същата е била и единствен наддавач, като предложените от нея още две оферти са за цени съответно 60 000 лева и 50 000 лева. Преди извършването на разпределение на сумата от 109 000 лева, съобразно разпоредбата на чл.460 ГПК вр. чл.495 ГПК взискателката е депозирала молба, с която е заявила, че оттегля направените от нея наддавателни предложения за сумите от 109 000 лв. и 60 000 лв. С оглед на това с протокол от 07.08.2017г. ЧСИ е обявил за купувач на имота отново взискателката, но за цена от 50 000 лв. Именно тази продажна цена е предмет на обжалваното разпределение, както е приел и ОС - Варна.

Законосъобразни са мотивите на съда, че оплакванията на жалбоподателката относно цената, на която е възложен имота съставляват по същество оплаквания срещу друго действие на съдебния изпълнител – Постановление за възлагане, каквото към настоящия момент не е издадено /предвид нормата на чл.495 ГПК/. Именно при извършената проверка по законосъобразността на последващо ПВ и по арг. от чл.435 ал.3 ГПК ще бъдат разгледани възраженията дали имотът е продаден на най-високата предложена цена. В случай, че същото бъде отменено, последиците на тази отмяна ще рефлектират и върху изготвеното преди това разпределение, тъй като поради невнасяне на суми от взискателя-купувач същото ще бъде без предмет.

Оплаквания пред настоящата инстанция относно изводите на окръжния съд вр. привилегията на взискателката по чл.136 т.4, предл. второ ЗЗД не са направени пред настоящата инстанция, а тези изводи са и в съответствие с установения в чл.136 ЗЗД ред на привилегиите.

Следователно, и жалбата срещу решение № 892/18.05.2018г. в обжалваната му част също е неоснователна.

С оглед изхода от спора и на основание чл.78 ГПК вр. чл.38 ал.1 т.2 от Закона за адвокатурата жалбоподателите следва да заплатят на адв. О.Д. адвокатско възнаграждение за настоящото производство, което съдът определя в размер на 200 лева, на основание чл.10 т.5 от Наредба № 1/2004г.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Д.Н.Д. и Д.Н.Д., конституирани в хода на процеса като правоприемници на починалата К. Д. Д.против решение на ОС – Варна № 1436/01.08.2018г., постановено по в.гр.д. № 552/2018г. и с което е оставена без уважение молбата на наследодателката им за допълване по реда на чл.250 ГПК на решение № 892/18.05.2018г. по същото дело, както и срещу решение № 892/18.05.2018г. в частта, в която е оставена без уважение депозираната от наследодателката им жалба срещу разпределение на ЧСИ Ст. Данова, извършено по изп.д. № 20137180400068.

 

ОСЪЖДА Д.Н.Д., ЕГН **********, с адрес *** и Д.Н.Д., ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на О.А.Д., в качеството му на адвокат, вписан в АК – Пловдив сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща възнаграждение за осъществено процесуално представителство пред настоящата инстанция на взискателката П.Е., на основание чл.38 ал.2 ЗА вр. чл.10 т.5 Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.