О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

751/29.11.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 29.11.2019  в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 590/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

С определение № 3419/26.11.2019 год по гр.д.№ 2134/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., 11 състав е повдигнат спор за подсъдност между Районен съд Варна и Окръжен съд Варна по искова молба, подадена пред ВРС от Р.С.С. с ЕГН ********** срещу Д.Т.Г. с ЕГН ********** и М. Б. Г. с ЕГН **********, с която се твърди недействителност на договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Родовата подсъдност на делата е в зависимост както от техния предмет, така и от цената на иска и затова определянето й е от съществено значение. Въпросът за цената на иска може да се повдига от ответника, или служебно от съда най-късно в първото съдебно заседание. От друга страна, съгласно чл. 118 от ГПК съдът е длъжен служебно да следи дали делото му е подсъдно, като преценката му не е обвързана със срок.

Съгласно чл.70 ал.1 от ГПК цената на иска се посочва от ищеца, а когато се касае за искове за съществуване, унищожаване или разваляне на договор, тя се определя съгласно правилото на чл. 69 ал.1 т.4 във вр. с т.2 от ГПК – в размер на данъчната оценка на имота. В това отношение преценката на съда е правилна, но при липсата на влязло в сила прекратително определение по отношение на ½ ид.ч. от процесните имоти, следва да се приеме, че цената на иска е тази, посочена от ищеца, а именно – 29237,80 лв. В този случай на осн. чл. 104 т.4 от ГПК спорът се явява подсъден на окръжния съд като първа инстанция.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОПРЕДЕЛЯ Окръжен съд Варна за родово компетентен да разгледа исковата молба, подадена пред ВРС от Р.С.С. с ЕГН ********** срещу Д.Т.Г. с ЕГН ********** и М. Б. Г. с ЕГН **********, с която се твърди недействителност на договор за покупко-продажба на недвижим имот.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

2.