ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

726

 

Гр.Варна, 29.11.2016  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 29.11.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова, в.ч.гр.д. № 591 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 ГПК и е образувано по частна жалба на М.Я.Х. – Й., против определение № 2697/07.11.2016 г., постановено по гр.д. № 1285/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която съдът е отменил определението си по чл. 83, ал.2 ГПК с № 2039/18.08.2016 г. за освобождаване на жалбоподателката – ищец по същото дело от внасяне на такси и разноски по производството.

Жалбоподателката е настоявала за отмяна на обжалваното определение, като е навела съображения за неправилност – незаконосъобразност и необоснованост.

Съдът, при проверката по редовността на частната жалба, намира следното:

В мотивите на обжалваното определение, окръжният съд, на база представените по делото нови доказателства, отново е изследвал по същество предпоставките по чл. 83, ал.2 от ГПК и е формирал извод, че не са налице условията за освобождаването на ищцата от внасяне на такси и разноски по производството. В диспозитива на обжалваното определение, обаче липсва произнасяне в горния смисъл по чл. 83, ал.2 от ГПК. Поради това, настоящият състав на Варненския апелативен съд намира,  че доколкото в случая би могло да се касае до допусната от съда очевидна фактическа грешка, отстранима по реда на чл. 247 ГПК и преценката за наличието или липсата на такава е от компетентността на постановилия акта съд, делото следва да му се върне за преценка в горния смисъл. Освен това, в мотивите на обжалваното определение съдът е посочил, че с определението по чл. 83, ал.2 от ГПК ищцата е била освободена от внасяне на такси и разноски, а в диспозитива на определението - че се отменя определението за освобождаването й от внасяне на държавна такса от 2000,12 лв., което също подлежи на преценка от окръжния съд по чл. 247 от ГПК.

Освен изложеното, частната въззивна жалба е нередовна, тъй като към същата не е приложен документ за внесена по сметка на апелативния съд държавна такса от 15 лв. Окръжният съд не е изпълнил процедурата по чл. 262 от ГПК за проверка редовността на жалбата и не е оставил същата без движение с указания за поправяне на недостатъка й, поради което след връщането на делото той следва да проведе и процедурата по чл. 262 от ГПК с оглед внасянето на държавната такса за обжалване. Не е изпълнена и процедурата по чл. 276, ал.1 от ГПК за връчване на препис от жалбата на конституираната по делото насрещна страна за отговор, което при поправяне нередовността на частната жалба, окръжният съд следва да стори преди изпращането й на настоящата инстанция.

Предвид изложеното, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото – върнато на окръжния съд за преценка относно наличието на предпоставките за отстраняване на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 ГПК, както и за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК с оглед внасяне на държавната такса по частната жалба и евентуално за изпълнение на процедурата по чл. 276, ал.1 от ГПК.

След приключване на производствата, делото следва да бъде върнато на апелативния съд за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 591/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за преценка относно наличието на предпоставки по чл. 247 от ГПК, както и за  изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК и евентуално чл. 276, ал.1 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания.

След приключване на производствата, делото следва да се върне на Варненския апелативен съд за произнасяне по частната жалба.

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: