О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

32

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 18.01.2018 година                        в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 592/2017 год. по описа на Апелативен съд - гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от М.В.И., против разпореждане № 1314 от 23.10.2017 год. на Окръжен съд – гр. Добрич, постановено по в. ч. гр. д. № 564/2016 год. за връщане на частната жалба вх. № 7322/30.11.2016 г. на жалбоподателя.

В жалбата се излагат подробни доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт, с молба същият да бъде отменен. Жалбоподателят намира за неясно разпореждане от 05.10.2017 г. по в. ч. гр. д. № 564/2016 г. на Окръжен съд – гр. Добрич, с което частната му жалба е оставена без движение.

В законоустановения срок е постъпил отговор от Д.Г.Р. и М.Г.А., чрез адв. К., в който се посочват хронологично фактическите обстоятелства предмет на спора, като молят за потвърждаване на разпореждането.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът съобрази следното:

Жалбоподателят е депозирал частна жалба вх. № 7322/30.11.2016 год. срещу Определение № 757 от 09.11.2016 год. по в. ч. гр. д. № 564/2016 год. на Окръжен съд – гр. Добрич.

Варненският апелативен съд с определение № 38 от 23.01.2016 г., постановено по в. ч. гр. д. № 639/2016 г. е прекратил производството по делото, като го изпратил на ВКС за разглеждане по компетентност. Касационният съд с разпореждане № 53 от 17.03.2017 год., постановено по ч. гр. д. № 2320/2017 год е върнал преписката на Окръжен съд – гр. Добрич за надлежното й администриране. След повоторното й постъпване с определение № 251 от 11.07.2017 год. по ч. гр. д. № 2320/2017 г. ВКС отново я е върнал на Окръжен съд – гр. Добрич, поради неотстранена нередовност, свързана с липсата на приподписването й от адвокат.

С разпореждане № 956 от 24.07.2017 год. администриращият съд е указал на жалбоподателя да организира приподписването на същата. С молба от 18.08.2017 год. М.И. е представил 1/. препис от друга жалба вх. № 7323/30.11.2016 год., депозирана по в. ч. гр. д. № 552/2016 год. на Окръжен съд – гр. Добрич, 2/. незаверен препис от пълномощно, от съдържанието на което не се установява обема на представителната власт на пълномощника, досежно приподписването на частна жалба вх. № 7322/30.11.2016 год. и 3/. неприподписано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване.

С разпореждане № 1257 от 05.10.2017 год., постановено по в. ч. гр. д. № 564/2016 год. Окръжен съд – гр. Добрич, съобразявайки ненадлежното съобщаване на жалбоподателя за предходното разпореждане, е указал на последния в едноседмичен срок от получаване на съобщението 1/. да посочи адрес, 2/. да организира приподписване на частна жалба вх. № 7322/30.11.2016 год., като представи пълномощно на процесуалния представител или удостоверение за юридическа правоспособност в случай, че жалбоподателят притежава такава, както и 3/. мотивирано изложение на основанията за допускане до касационно обжалване с препис за насрещната страна. На страната са указани и неблагоприятните последиците от неизпълнение на дадените указания.

Последното разпореждане е връчено на 10.10.2017 год. на адрес в гр. Варна, ул. „С.Р.“ № 8, ап. 12, на В. И. – дъщеря на жалбоподателя със задължение за предаване. Съответно на 13.10.2017 год. М.И. е депозирал молба, в която е посочил адрес и е направил искане за вписване на жалбата му в Агенция по вписванията и за издаване на копие от депозираните от същия частни жалби вх. № 7323/30.11.2016 год. и вх № 7322/30.11.2016 год.. С друга молба вх. № 6593/17.10.2017 год. жалбоподателят е изложил обстоятелства по същество на спора, по който е постановено обжалваното определение.

Вследствие на неизпълнение в цялост на дадените указания с разпореждане № 1314 от 23.10.2017 год. администриращият съд е върнал частна жалба вх. № 7322/30.11.2016 год. на жалбоподателя.

При изграждане на своите правни изводи съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК, вр. с чл. 275, ал. 2 от ГПК жалбата се връща, когато не се отстранят в срок допуснатите нередовности.

В настоящия случай действително не е била представена приподписана частна жалба вх. № 7322/30.11.2016 год., изложение на основанията за допускане до касационно обжалване, както и заверено пълномощно за учредена представителна власт по делото.

В указания от съда срок, изтичащ на 17.10.2017 год., съобразно надлежното връчване на 10.10.2017 год. жалбоподателят е отстранил само частично нередовностите по жалбата си.

С оглед на горното, правилно с разпореждане № 1314 от 23.10.2017 год. същата е била върната от съда, на осн. чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК, вр. чл. 275, ал. 2 от ГПК.

Предвид гореизложеното, обжалваното разпореждане се явява правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1314 от  23.10.2017 год. на Окръжен съд – гр. Добрич, постановено по в. ч. гр. д. № 564/2016 год..

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението при условията на чл. 280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

                                                                              2.